Информационен бюлетин  
 

Парламентът ще гласува бъдещето на селскостопанската политика на ЕС 

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват планове за повишаване на устойчивостта и гъвкавостта на селскостопанската политика на ЕС, така че тя да може да продължи да осигурява продоволствена

сигурност в целия ЕС.

Дебатите са насрочени за вторник сутрин и гласуванията ще се проведат през цялата седмица.


Очаква се евродепутатите да подкрепят промяна в политиката, която следва по-добре да приспособи общата селскостопанска политика към нуждите на отделните държави членки. Националните правителства следва да изготвят стратегически планове, в които посочват как възнамеряват да изпълняват целите на ЕС на място. Комисията ще проверява тяхното изпълнение, а не само спазването на правилата на ЕС.


Плановете за засилване на задължителните практики, щадящи климата и околната среда, които всеки земеделски поризводител трябва да прилага, за да получи директно подпомагане, както и плановете за увеличаване на финансовата подкрепа за практики, които земеделските производители могат да прилагат доброволно, също са част от пакета от реформи.


Евродепутатите ще гласуват и по предложения за намаляване на плащанията за по-големи земеделски стопанства и за насочване на повече средства към по-малките стопанства и младите земеделски стопани, за да им се помогне да се справят с кризи и да се опростят правилата за извършване на проверки и контрол.

След като Парламентът вземе своето решение, евродепутатите ще бъдат готови за започване на преговори с министрите на ЕС относно пакета от реформи.

Контекст


Последната реформа на селскостопанската политика на ЕС, установена през 1962 г., датира от 2013 г. Срокът на действие на настоящите правила на ОСП изтича на 31 декември 2020 г. Те следва да бъдат заменени с преходни правила, докато текущата реформа на ОСП не бъде договорена и одобрена от Парламента и Съвета на ЕС.


ОСП представлява 34,5 % от бюджета на ЕС за 2020 г. (58.12 милиарда евро). Около 70 % от бюджета на ОСП подпомага доходите на шест до седем милиона земеделски стопанства в ЕС.


Процедурни кодове: 2018/0216(COD), 2018/0218(COD), 2018/0217(COD)

Дебат: вторник, 20 октомври

Гласуване: от вторник, 20 октомври до петък, 23 октомври

Процедура: обикновена законодателна процедура

Вид документи: регламенти (3)