Какво представляват политическите групи и как се формират? 

След изборите членовете на ЕП сформират политически групи. Тези групи обединяват членове на ЕП от различни държави членки въз основа на политическата им ориентация. Групи могат да се сформират и по-късно по време на парламентарния мандат. Понастоящем в Европейския парламент има осем политически групи.


За да получи официален статут една политическа група трябва да има най-малко 25 членове на ЕП, избрани в най-малко една четвърт от държавите членки (т.е. най-малко в седем). Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група.


Когато дадена група бъде сформирана, председателят на Парламента трябва да бъде уведомен със заявление, в което се уточнява наименованието на групата, нейните членове и председатели.


По принцип Парламентът не прави оценка на политическата ориентация на членовете на дадена група. Чрез акта на сформирането на група членовете на ЕП приемат, че между тях съществува политическа близост. Само когато това се отрича от самите членове, Парламентът трябва да направи оценка дали всъщност групата е била учредена в съответствие с правилата.

Политическите групи могат да наемат персонал и да се ползват от административните услуги, финансирани от бюджета на Парламента. Бюрото на Парламента определя правилата, съгласно които се осъществява управлението и одита на посочените средства и услуги. Предоставените за групите средства са предназначени за покриване не само на административните и оперативните разходи за персонала на групата, но и на разходите за политическите и информационните дейности във връзка с политическата дейност на Европейския съюз.


Бюджетът не може да се използва за финансиране на каквато и да било форма на европейски, национални, регионални или местни предизборни кампания или за финансиране на политически партии на национално и европейско равнище или на техни органи.

Не всички членове на ЕП участват в група. Тези, които не принадлежат към политическа група се наричат „независими“ членове. Те също имат право да наемат персонал и да се ползват с права по силата на правилата, установени от Бюрото.