Работата на членовете на ЕП 

Членовете на ЕП са избраните представители на хората в ЕС; те представляват техните интереси и тези на техните градове или региони в Европа. Те изслушват проблемите, които хората, групите по интереси и предприятията повдигат на местно и национално равнище. Те са законодателите в ЕС, но могат също да отправят въпроси към Комисията и Съвета на министрите. Членовете на ЕП играят важна роля в търсенето на решения по големите въпроси на нашето време, като изменението на климата, миграцията, правата на човека по света и начина, по който регулираме финансовите си пазари.


Всекидневната работа на членовете на ЕП е разделена между работата им за избирателните им райони в държавите, от които идват, работата им в комисиите, разискванията в рамките на политическите им групи, както и разискванията и гласуванията в пленарна зала. Членове на ЕП участват в заседанията на своите комисии и политически групи, както и в много други заседания. Те могат също така да участват в делегации за отношения с държави извън ЕС, което може да налага пътувания извън ЕС.

Работата в комисиите


Парламентът е разделен на двадесет специализирани комисии, които първи поемат законодателните предложения, внасяни в Парламента.


Комисиите разглеждат законодателни предложения, като приемат доклади с изменения. (В периода между гласуването в комисия и разискванията и гласуването на пленарно заседание, измененията и резолюциите се разискват от политическите групи). Комисиите също така определят екип от членове на ЕП, който води преговори със Съвета относно законодателството на ЕС. Те също така приемат резолюции по собствена инициатива, организират изслушвания с участието на експерти и контролират останалите органи и институции на ЕС.


Всяка комисия има между 25 и 76 постоянни членове и съответния брой техни заместници.


Всяка комисия избира председател и до четирима заместник-председатели измежду своите постоянни членове, които заедно формират „бюрото на комисията“ с мандат от две и половина години. Техният политически спектър отразява състава на Парламента.


Парламентът може също така да съставя подкомисии и специални временни комисии за разглеждане на конкретни въпроси, както и да създава анкетни комисии за разследване на твърдения за нарушения и лошо администриране на правото на ЕС.


Парламентарните комисии обичайно заседават в Брюксел. Техните разисквания се провеждат публично и, по принцип се излъчват в реално време по интернет.