Възнаграждения и пенсии 

Какво възнаграждение получават членовете на ЕП?


Съгласно единния Устав на членовете на Европейския парламент, влязъл в сила през юли 2009 г., всички членове на ЕП получават едно и също възнаграждение. То е определено на 38,5% от основното възнаграждение на съдия от Съда на Европейския съюз.


Месечното възнаграждение на членовете на ЕП съобразно единния устав възлиза на €8.995,39 преди облагане с данъци (считано от 1 юли 2020 г.). То се осигурява от бюджета на Парламента. Всички членове на ЕП плащат европейски данък и осигурителни вноски, след което възнаграждението възлиза на €7.011,74. Освен това повечето държави от ЕС задължават своите членове на ЕП да плащат допълнителен национален данък. Следователно, окончателното възнаграждение (възнаграждението след данъчно облагане) на всеки отделен член на ЕП зависи от правилата за данъчно облагане в държавата членка по произход.


Съществуват няколко изключения от единния устав: членове на ЕП, заемали парламентарна длъжност преди изборите през 2009 г., имат възможност да изберат предишната национална система за определяне на възнагражденията (при която те са получавали същото по размер възнаграждение като депутати от националните парламенти), временното обезщетение и пенсиите за целия срок на мандата им в Европейския парламент.


Имат ли право членовете на ЕП на пенсия? В какъв размер е тя?


Членовете на ЕП имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след достигане на възраст от 63 години. Размерът на пенсията възлиза на 3,5% от възнаграждението за всяка пълна година на упражняване на мандат, но не повече от общо 70%. Изплащането на посочените пенсии се поема от бюджета на Европейския съюз.


Допълнителната пенсионна схема, въведена за членовете на ЕП през 1989 г., бе преустановена за новите членове през юли 2009 г. и ще бъде постепенно премахната.