Проверка на пълномощията на новите членове на ЕП  

Пълномощията на новоизбраните членове на ЕП се проверяват с цел да се установи дали те не заемат длъжност, която е несъвместима с качеството им на членове на Европейския парламент. „Несъвместимите“ длъжности включват член на правителството или парламента на държава членка на ЕС, на Европейската комисия, Съда на Европейския съюз, Управителния съвет на Европейската централна банка, Сметната палата или Европейската инвестиционна банка. Действащи длъжностни лица от институции или органи на ЕС, създадени по силата на договорите на ЕС с цел управление на средствата на Общността, също нямат право да бъдат членове на ЕП.


След като официалните резултати от изборите станат известни, държавите членки съобщават имената на избраните членове на ЕП и председателят призовава компетентните органи на държавите членки да вземат необходимите мерки за избягване на всяка форма на несъвместимост на длъжности.


Преди да заемат мястото си в Парламента, новите членове на ЕП, за чието избиране Парламентът е бил уведомен, подават писмена декларация, че не заемат длъжност, която е несъвместима с тази на член на ЕП. Тази декларация се подава не по-късно от шест дни преди учредителното заседание на Парламента.


Комисията по правни въпроси на Парламента прави последваща оценка на правомощията на всеки новоизбран член на ЕП и изготвя решение, въз основа на информацията, предоставена от държавите членки. Решението се предава на председателя, който го съобщава на следващото пленарно заседание. Освен че проверява пълномощията, Парламентът се произнася и по евентуални спорове във връзка с Акта относно избора на членове на ЕП чрез директно гласуване от 20 септември 1976 г., с изключение на споровете, основани на националните избирателни закони.


В случай че се установи, че даден член на ЕП заема несъвместима длъжност, Парламентът „обявява мястото за свободно“.