Мерките на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Енергията ни е нужна за отопление, придвижване и още хиляди неща, но е източник на много емисии. Прочетете как ЕС иска да направи сектора по-устойчив.

Възобновяемите енергийни източници ще имат все по-голямо значение в бъдеще  

Около три четвърти от емисиите на парникови газове в ЕС, причинени от хората, са свързани с производството на енергия, отоплението или транспорта  ̶  все неща, които са неразделна част от нашето ежедневие. В бъдеще ще продължим да се нуждаем от енергия, но за да постигнем неутралност спрямо климата до 2050 г., емисиите, които са свързани с нейното производство и потребление, ще трябва да намалеят драстично.

През 2021 г. цените на природния газ и електричеството нараснаха значително. Европейският съюз е силно зависим от внос на енергийни източници, особено на природен газ (около 90% от потреблението през 2019 г. е било от внос) и нефтени продукти (97% от потреблението през 2019 г.). Това прави енергийния пазар уязвим на външни шокове.

Решението може да бъде търсено в засилване на сътрудничеството и на връзките между енергийните мрежи на държавите в ЕС, както и в използването на все повече възобновяеми източници на енергия.

Прочетете как ЕС стимулира добиването на енергия от възобновяеми източници.

По-добра свързаност


Свързването на енергийната инфраструктура между страните в ЕС може да помогне за намаляване на зависимостта от един доставчик и да намали риска от смущения в мрежата.

ЕС има правила за финансиране на трансгранични енергийни проекти. На всеки две години се избират ключови проекти, които след това могат да кандидатстват за европейски средства и да получат по-лесно нужните разрешителни за реализация.

През април 2022 г. Парламентът прие споразумение със Съвета за постепенно спиране на финансирането на проекти за природен газ и за пренасочване на средствата към изграждане на инфраструктура за използване на водород, както и за улавяне и съхранение на въглероден двуокис.

Водород от възобновяеми източници


Когато водородът се използва като енергиен източник, той не причинява емисии на парникови газове. По оценки той може да задоволи между 20 и 50% от енергийните потребности в транспорта и между 5 и 20% от потребностите в промишлеността към 2050 г.

Въпросът е как се добива водородът  ̶  дали по устойчив начин или чрез използването на изкопаеми горива. Европейският парламент настоява, че е нужно да се прави ясно разграничение между методите за производство и да се заложи на онези, които не причиняват емисии.

Повече възобновяеми източници на енергия


В момента вятърът е единственият възобновяем източник на енергия, който се използва в промишлен мащаб, но ЕС търси и други алтернативи  ̶  например, енергия от приливите, големи соларни инсталации във водни басейни и използване на водорасли за биогорива.

Европейската комисия предлага стратегия за значително увеличаване на произвежданата енергия от възобновяеми източници в моретата. Капацитетът само на вятърните турбини, разположени отвъд сушата, следва да нарасне от 12 гигавата към момента на 300 гигавата към 2050 г. Парламентът ще изрази позиция по стратегията.

По-амбициозни цели


Засиленото използване на възобновяеми източници на енергия и подобряването на енергийната ефективност са нужни, за да намалим емисиите от енергийния сектор. Към момента Европейският съюз си е поставил за цели към 2030 г. да постигне 32% дял на възобновяемите източници в общото потребление на енергия и да намали енергийното си потребление с 32,5%.

В рамките на законодателни предложения по Европейския зелен пакт Комисията предлага тези цели да бъдат направени още по-амбициозни.

Прочетете повече по теми, свързани с енергетиката: