Алтернативни горива за колите: как ЕС насърчава тяхното използване 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Научете какво представляват алтернативните горива за колите и какви стъпки предприема ЕС, за да насърчи тяхното използване и да намали въглеродните емисии.

Сухопътният транспорт е отговорен за около една пета от емисиите на парникови газове в ЕС. Европейският съюз иска да ограничи вредното му въздействие върху климата, като насърчава използването на горива от възобновяеми източници и горива, причиняващи по-малко парникови газове.

Запознайте се с факти и данни относно емисиите от автомобилите.

Различните видове алтернативни горива


Алтернативните горива се използват, за да заменят продуктите от изкопаеми горива в транспорта като бензина и дизела. По този начин те спомагат за намаляване на емисиите от сектора.

Алтернативни горива за автомобили с нулеви емисии


В тази категория се включват електричеството, водородът и амонякът.

  • Електричеството за автомобили може да идва от различни източници: електростанции, използващи изкопаеми горива, възобновяеми източници на енергия или ядрени централи. Електрическите коли не замърсяват въздуха при придвижване, а хибридните автомобили изискват по-малко нефтени продукти и са с по-ниски емисии на CO2 от традиционните.

  • Водородът често се използва за тежкотоварни автомобили и се извлича от вода и органични съединения. Неговото въздействие върху околната среда зависи дали при добива му са използвани възобновяеми източници като слънчевата енергия, вятърът или биогаз или изкопаеми горива. Прочетете за ползите от водорода от възобновяеми източници.

  • Амонякът също може да спомогне за намаляване на емисиите, защото единствените странични продукти от него са водата и азотът.
Делът на превозните средства, които използват алтернативни горива, е все още относително малък  

Горива от възобновяеми източници


Горивата от възобновяеми източници включват горива от биомаса и биогорива, синтетични и парафинови горива, включително амоняк, които са произведени с използването на възобновяеми енергийни източници.

Биогоривата са биоразградими и са произведени от местни маслени култури, животински мазнини или дори рециклирани готварски мазнини от ресторанти. Те са един от най-важните източници на алтернативни горива и имат дял от 4,4% в потреблението на горива в транспорта в ЕС.

Ако са произведени по устойчив начин, биогоривата могат да допринесат значително за намаляване на емисиите на парникови газове. За тяхното производство обаче може да се използват земи, които иначе биха били засети с хранителни или други култури.

Горива, причиняващи по-малко парникови газове, основани на природния газ


Съществуват и други горива, които причиняват парникови газове, но в по-малка степен от традиционните и могат да се използват за постепенното намаляване на емисиите в транспорта. Такива са:

  • Пропан-бутан (втечнен нефтен газ) - извлича се от нефт и природен газ, а в бъдеще вероятно и от биомаса. Използването му причинява 35% по-малко въглероден диоксид от въглищата и 12% по-малко CO2 от нефта, а също така не емитира опасни фини частици. В някои страни в ЕС съществува добре изградена инфраструктура за зареждане с този газ, но с повишаването на стандартите относно емисиите той няма да може да осигури значителните намаления, които ще бъдат изисквани.

  • Компресираният природен газ се получава чрез сгъстяването на метан.

  • Втечненият природен газ се произвежда чрез охлаждането му до много ниски температури, при които той приема течна форма. Използването на този вид гориво няма голям потенциал да намали емисиите на парникови газове и затова депутатите не подкрепят употребата му в сухопътния транспорт.

  • Синтетичните и парафиновите горива се правят от биомаса или природен газ, както и от растителни култури и животински мазнини.
Броят на електрическите автомобили е нараснал значително между 2015 и 2022 г.  

Колко автомобила в ЕС използват алтернативни горива


Около 5% от автомобилите в ЕС в днешно време използват алтернативни горива. Броят на електрическите автомобили в ЕС е нараснал на повече от 4,4 милиона през 2022 г, което е 16-кратно увеличение спрямо 2015 г.

От общо 3,2 млн. автомобила в България през 2022 г. малко над 200 000 използват алтернативни горива. Плъгин хибридите са близо 180 000 броя.

Преходът към превозни средства с нулеви емисии изисква изграждането на всеобхватна инфраструктура от станции за зареждане. В момента в ЕС има около 360 000 публично достъпни пункта за презареждане на електрически автомобили, но повечето са концентрирани само в няколко страни (Нидерландия, Германия, Франция, Италия и Швеция).

В ЕС има около 360 000 пункта за зареждане на електрически автомобили, но само малко от тях са в България  

Как ЕС иска да увеличи използването на устойчиви горива


Ръстът на цените на енергията и целта за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. карат ЕС да предприеме мерки за насърчаване на използването на алтернативни горива.

Прочетете за действията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове.

Увеличаване на броя на станциите за зареждане


През юли 2023 г. Парламентът прие правила, засягащи инфраструктурата за алтернативни горива, за да направи станциите по-достъпни в цяла Европа. По-рано депутатите постигнаха съгласие по законодателния текст със Съвета на ЕС.

По време на преговорите депутатите настояваха за повече станции за презареждане с по-голям капацитет. В окончателния текст се предвижда електрически зарядни станции за автомобили с мощност от най-малко 400 kW да бъдат разположени поне на всеки 60 км по шосетата на трансевропейските транспортни мрежи до 2026 г., а до 2028 г. - мощността трябва да достигне най-малко 600 kW.

За камиони и автобуси такива зарядни станции трябва да се подсигурят на всеки 120 км. Те следва да бъдат инсталирани на половината от главните пътища на ЕС до 2028 г., с мощност от 1400 kW до 2800 kW в зависимост от пътя. До края на 2030 г. на всеки безопасен паркинг за тежкотоварни превозни средства ще трябва да има поне един пункт за зареждане с мощност от 100 kW.

До 2031 г. ще трябва също така да има станции за зареждане с водород на всеки 200 км по основните пътища в ЕС до 2028 г. През 2021 г. е имало само 136 такива станции в ЕС.

Правилата предвиждат създаване на условия за лесно плащане на зарядните пунктове. Европейската комисия ще трябва да създаде „база данни“ на ЕС относно данните за алтернативните горива до 2027 г., за да се предостави на потребителите информация за наличността, времето за изчакване или цената на различните станции.

Директивата за инфраструктурата за алтернативните горива включва и норми за морския и въздушния транспорт. Научете повече за намаляването на емисиите от самолетите и корабите.

Насърчаване на продажбите на чисти превозни средства


Планът на ЕС за възстановяване от пандемията включва 20 млрд. евро, които могат да бъдат използвани за насърчаване на продажбите на чисти превозни средства.

ЕС също така налага все по-строги ограничения на емисиите на въглероден диоксид от новите автомобили, което също насърчава преминаването към устойчиви алтернативи. През 2035 г. всички нови автомобили, които се продават в ЕС, ще трябва да бъдат с нулеви емисии.