Бюджет на ЕС: защо Парламентът иска нови източници на приходи 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

За да бъдат осигурени нужните инвестиции за бъдещето на Европа и възстановяването от кризата с COVID-19, ЕС въвежда нови източници на приходи в бюджета.

Новите източници на приходи в бюджета на ЕС ще включват данък върху нерециклираните пластмасови опаковки  

В преговорите за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и за плана за възстановяване от кризата с COVID-19 Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха споразумение за обвързващ календар за нови източници на бюджетни приходи, включително чрез облагане на нерециклираните пластмасови отпадъци, технологичните гиганти и големите чуждестранни замърсители.


Научете какво точно представлява дългосрочният бюджет на ЕС.


Какво са собствените ресурси


Страните в ЕС внасят принос в общ бюджет, за да постигнат общите си цели. За разлика от националните бюджети бюджетът на ЕС има инвестиционен характер и не може да излиза на дефицит. Европейските договори определят, че бюджетът на ЕС „се финансира изцяло от собствени средства“.


Решенията за източниците на приходи се вземат от Съвета с единодушие, като преди това Парламентът трябва да предостави становище, и подлежат на ратификация от всяка страна в ЕС. Системата на собствени ресурси бе останала почти без промени в продължение на три десетилетия и Парламентът призоваваше от дълго време за реформирането ѝ.


Какви собствени ресурси съществуват


Тъй като бюджетът на ЕС трябва да бъде балансиран, годишните приходи трябва напълно да покриват годишните разходи.


Източниците на приходи до момента бяха:


  • Традиционни собствени ресурси (основно мита, в миналото и мита върху вносната захар; през 2018 г. този източник е отговарял за 13% от приходите в бюджета)
  • Собствени ресурси, основани на ДДС (заделяне на дял от приходите от ДДС, събирани от страните в ЕС; през 2018 г. този източник е отговарял за 18% от приходите в бюджета)
  • Собствени ресурси, основани на брутния национален доход (страните в ЕС прехвърлят дял от годишния си брутен национален доход; през 2018 г. този източник е отговарял за 66% от приходите в бюджета)
  • Други приходи (глоби за компании, нарушили законодателството на ЕС за конкуренцията, вноски от страни извън ЕС по отделни програми и данъци върху възнагражденията на служителите в европейските институции; този източник се равнявал на 10% от общите приходи за 2018 г.)

Някои страни в ЕС (Австрия, Германия, Дания, Нидерландия и Швеция) получават намаления от своите вноски в бюджета на ЕС.


Исканията на Парламента за собствените ресурси на ЕС


От дълго време Парламентът подчертаваше, че системата на бюджетните приходи на ЕС е непрозрачна, несправедлива и се нуждае от реформиране, за да отговори на предизвикателствата на времето и на очакванията на европейците.


За да бъде намалена зависимостта от преки вноски от държавите членки въз основа на националния доход или на ДДС, Парламентът призоваваше за въвеждане на нови видове приходоизточници, свързани с европейските политики и цели. В резултат от това на 10 ноември 2020 г. бе постигнато съгласие между институциите за календар за добавянето на нови собствени ресурси:


  • януари 2021 г.: нова национална вноска на база на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки (това би стимулирало по-малкото използване на еднократни пластмасови продукти и би засилило рециклирането);
  • до 2023 г.: собствен ресурс на база на приходите от схемата за търговия с емисии (това би оказало натиск за намаляване на емисиите на парникови газове от индустрията, електроцентралите и авиолиниите)
  • до 2023 г.: собствен ресурс на база на облагане на дигиталните услуги (с цел справедливо облагане на дигиталната икономика)
  • до 2023 г.: собствен ресурс на база на механизъм за корекция за въглеродните емисии на границите (въглероден данък върху вноса на стоки от страни извън ЕС, който ще гарантира, че местните компании не са ощетени, защото спазват строгите правила на ЕС в областта на климата)
  • до 2026 г.: собствен ресурс, основан на данък върху финансовите транзакции (това би гарантирало, че финансовият сектор плаща справедливо ниво на данъци)
  • до 2026 г.: собствен ресурс, свързан с корпоративния сектор или с нова обща консолидирана основа за корпоративно данъчно облагане.

Какви ползи ще донесе реформата


Новите източници на приходи ще трябва да помогнат за изплащането на общия дълг, който държавите ще поемат за финансиране на плана за възстановяване от COVID-19. Без тези ресурси взетите назаем средства ще трябва да бъдат изплащани чрез съкращения на програми на ЕС или чрез по-високи вноски от държавите членки. Парламентът иска бремето да не бъде поето от обикновения данъкоплатец, а от технологичните гиганти, тези, които избягват данъчно облагане, големите замърсители и всички други, които не внасят своя справедлив дял.


Новите източници на средства ще гарантират, че приоритетите на ЕС като Зеления пакт и дигиталния преход намират по-добро отражение във финансирането на бюджета. Освен това те ще подкрепят функционирането на единния пазар и ще намалят зависимостта на бюджета от преки национални вноски.


Как се вземат решения за собствените ресурси


След получаването на становище от Парламента страните, представени в Съвета, вземат решение с единодушие, след което всяка страна трябва да ратифицира съгласието си. Депутатите одобриха своята позиция относно собствените ресурси на 16 септември. На 16 декември Парламентът одобри бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и свързаното с него споразумение за въвеждането на нови източници на приходи.


След като всички страни в ЕС ратифицират решението, реформата на начина на финансиране ще влезе в сила със задна дата от 1 януари 2021 г. и ще направи възможно вземането на заеми за 750 млрд. евро от ЕС за изпълнение на плана за възстановяване от COVID-19.


На 25 март 2021 г. Парламентът одобри три законодателни акта, проправящи пътя за въвеждането на нови източници на приходи за ЕС.