Правова държава: Нов механизъм цели да защити бюджета и ценностите на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

ЕС прие правила, които ще позволят спирането на плащанията от европейския бюджет към държави членки, нарушаващи принципа на правовата държава.

Принципът на правовата държава е една от основните ценности на ЕС ©Helmutvogler /Adobe Stock  

Парламентът одобри на 16 декември 2020 г. споразумение със Съвета за законодателство, което ще създаде механизъм за спиране на европейското финансиране за държава от ЕС, нарушила принципите на правовата държава.


Решението за спиране ще се взема от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.


Новите правила влязоха в сила от 1 януари 2021 г. Унгария и Полша заведоха дела пред Европейския съд, като оспориха законността на механизма, но това не спира прилагането на законодателството.


Парламентът прие резолюция на 25 март 2021 г., в която подчерта, че механизмът е в сила и че Комисията има правен дълг да защитава финансовите интереси на ЕС. Ако Комисията не изпълни своите задължения, Парламентът обяви готовност да започне съдебни процедури срещу нея.


Европейският парламент последователно изтъкваше, че европейските ценности са под заплаха и че средствата от дългосрочния бюджет на ЕС и плана за възстановяване не следва да попадат в ръцете на онези, които работят срещу демокрацията и основните права в ЕС.


В доклад, приет на 7 октомври 2020 г., Парламентът призова за укрепването на принципа на правовата държава чрез нов механизъм и ефективни санкции за страни, които го нарушават. Депутатите също така настояха, че европейските институции трябва да постигнат съгласие по правила, свързващи получаването на финансови средства от дадена държава със зачитането от нейна страна на върховенството на закона.


Какво представлява принципът на правовата държава


Принципът на правовата държава е залегнал в член 2 на Договора за Европейския съюз като една от ценностите, върху които е основан ЕС. Той означава, че правителствата трябва да се ръководят в дейността си от правни ограничения, че те не трябва да вземат своеволни решения и че гражданите трябва да имат право да оспорят действията им в независими съдилища.


Принципът също така засяга борбата с корупцията, която е начин да се облагодетелстват единици за сметка на всички останали, и защитата на свободата на медиите, за да може обществеността да бъде добре информирана за дейността на властите.


Правовата държава е нещо, на което хората в цяла Европа придават значение. В проучване Евробарометър от 2019 г. поне 85% от анкетираните в целия ЕС заявяват, че всички изброени аспекти на правовата държава са изключително важни или важни. Друго проучване от октомври 2020 г. показва, че 77% от европейците подкрепят идеята, че ЕС трябва да предоставя средства на държавите членки само при условие че националното правителство прилага принципите на правовата държава и демокрацията.


Съществуващи механизми на ЕС за защита на правовата държава


ЕС разполага с механизми за защита на принципа на правовата държава. Европейската комисия публикува на 30 септември първия си годишен доклад за върховенството на закона, който следи както отрицателни, така и положителни събития във всяка отделна страна от ЕС. Комисията също така наблюдава България и Румъния, откакто те се присъединиха към ЕС през 2007 г.


Съществува и диалог във връзка с принципите на правовата държава в рамките на Съвета. Германското ротационно председателство организира за пръв път през ноември 2020 г. дискусия по пет конкретни страни, включително България.


Ако Комисията смята, че определена държава не прилага коректно правото на ЕС, тя може да започне процедура за установяване на нарушения, която може да доведе до финансови санкции с решение на Европейския съд. Друга процедура, по член 7 от Договора за Европейски съюз, позволява на Съвета да направи препоръки или да наложи с единодушие санкции на държава от ЕС, включително за временно спиране на нейни права като членка.


Призив за допълнителни мерки


Парламентът е на мнение, че наличните инструменти за защита на правовата държава не са достатъчни. Макар че в Съвета текат изслушвания на Полша и Унгария по член 7, депутатите не виждат особен напредък от двете страни за решаване на проблемите.


В пленарен дебат на 5 октомври депутатите приветстваха годишния доклад на Комисията за върховенството на закона, но призоваха за реална защита на правовата държава. „Само наблюдението няма да върне независимостта на съдебната власт в Полша, нито да спаси новинарския сайт Индекс в Унгария“, заяви Михал Шимечка (Обнови Европа, Словакия).


Г-н Шимечка е автор на доклад на Парламента, който призовава за нов европейски механизъм, консолидиращ съществуващите инструменти. Текстът, който бе приет на 7 октомври, предлага създаването на годишен цикъл на наблюдение с конкретни препоръки, срокове и цели за постигане от отделните страни. Цикълът следва да бъде в основата на процедури за нарушения по член 7 и за спиране на бюджетни средства.


Защита на финансовите интереси на ЕС


Наличието на корупция и зависими съдилища в дадена държава улеснява злоупотребите с отпуснатите ѝ европейски средства. Затова Комисията представи през 2018 г. законодателно предложение, което цели да защити финансовите интереси на ЕС при незачитане на принципите на правовата държава.


Парламентът прие позицията си по предложението в началото на 2019 г. Досието беше свързано с преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС и депутатите отстояваха позицията, че споразумение за бюджета за 2021-2027 г. би било възможно само при съществен напредък по приемането на този законодателен акт.


Лидерите на страните в ЕС постигнаха принципно споразумение през юли 2020 г. за обвързване на върховенството на закона с финансирането от бюджета. Германското председателство направи предложение как това обвързване да бъде реализирано на практика, но на пленарното заседание на 5 октомври депутатите определиха компромисния текст като недостатъчен.


„Механизъм, който никога не може да бъде задействан на практика заради задни вратички и неизчистени процедури, служи само на онези, които не искат да бъдат предприети мерки“, заяви Петри Сарвамаа (ЕНП, Финландия).


Споразумение със Съвета


Депутатите започнаха преговори със Съвета през октомври за създаването на механизъм, който би позволил замразяването или намаляването на плащания от бюджета на ЕС. Съдокладчици на Парламента по законодателното досие бяха Петри Сарвамаа и Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания).


По темата бе постигнато споразумение на 5 ноември. В преговорите депутатите отстояваха позицията, че законодателството трябва да има широк обхват и да покрива не само случаи на корупция и измами, но и системни нарушения на основни ценности като демокрацията или независимостта на съдебната власт, когато такива нарушения застрашават или могат да застрашат управлението на европейски средства.


Договореният текст защитава интересите на крайните получатели на бюджетни средства като студенти, земеделски стопани и неправителствени организации. Те ще имат възможност да подават жалба до Европейската комисия чрез онлайн платформа, а Комисията ще им съдейства за получаването на дължимите суми. „За нас беше от ключово значение крайните бенефициенти да не бъдат наказвани за провиненията на техните правителства и те да могат да продължат да получават обещаните им средства“, каза Ейдер Гардиасабал Рубиал.