Търговската политика на ЕС: заедно имаме повече тежест 

 
 

Споделете тази страница: 

В днешната глобална икономика ЕС работи за повече възможности за бизнеса чрез премахване на търговски бариери и налагане на честни условия на конкуренция.

Милиони работни места зависят от успеха на търговската политика на ЕС ©AP Images/European Union-EP  

Търговската политика: въпрос на икономически перспективи и работни места

Глобализацията е важна черта на съвременната икономика ‒ голяма част от това, което купуваме, е направено в чужбина; съществен дял от това, което произвеждаме, намира пазар в други страни.

Търговската политика на ЕС се опитва да развие потенциала на глобализацията в реални ползи за хората в Европа. Основната цел е да се разширят възможностите пред европейските компании за намиране на доставчици и пазари извън границите на 28-те страни членки.

Освен това воденето на преговори от името на ЕС като цяло вместо от отделните държави засилва възможностите за влияние спрямо други големи търговски сили като САЩ и Китай, както и в международни организации като Световната търговска организация (СТО).

Всичко това е от ключово значение за европейската икономика, тъй като над 36 милиона работни места в ЕС зависят от реализирането на износ извън границите на ЕС. Износът на стоки за всеки един милиард евро за останалия свят прави възможни средно над 13 000 работни места в страните членки.

Вижте нашата инфографика за мястото на ЕС в световната търговия.

Търговската политика обаче не засяга само възможностите за износ. Тя също така защитава европейците, като гарантира, че вносните продукти отговарят на високите стандарти за защита на потребителите.

Европейският съюз използва сключването на търговски споразумения с други страни, за да насърчи защитата на правата на човека в тях, установяването на социални стандарти и стандарти за безопасност, както и полагането на грижи за природата.

Как работи търговската политика на ЕС?

Търговската политика на ЕС обхваща търговията със стоки и услуги, преките чуждестранни инвестиции, търговските аспекти на интелектуалната собственост (например, патентите) и пазарът на обществените поръчки.

Основните елементи на търговската политика са:

•    споразуменията за търговия, които ЕС сключва със страни извън блока. Те целят да отворят нови пазари за европейските компании
•    регламентирането на условията на търговия в рамките на ЕС с цел защита на европейските производители от нелоялна конкуренция
•    участието на ЕС в Световната търговска организация (СТО), която определя правилата за международна търговия. Страните от ЕС също са членки на СТО, но Европейската комисия има правомощията да води преговори от името на ЕС като цяло.

Търговски споразумения

Европейският съюз договаря с други страни условия за търговия, които целят да подобрят възможностите за компаниите в ЕС. Има различни видове споразумения, но всички те са насочени към намаляване на търговските бариери и насърчаване на инвестициите.

Прочетете с кои страни по света ЕС има търговски споразумения.

Защита от нелоялни търговски практики

Европейският съюз е приел инструменти за защита на компаниите в ЕС от нелоялна конкуренция от чужбина. Тук се включват дъмпинга на стоки на изкуствено ниско цени или предоставянето на държавни субсидии от други страни за намаляване на цените на стоките, когато те навлизат на европейския пазар. Европейските продукти също така могат да бъдат облагани или ограничавани с квоти. Подобни практики могат да доведат до търговски войни.

Прочетете за инструментите на ЕС за защита от нелоялна конкуренция.

Преките чуждестранни инвестиции в ЕС също подлежат на регулации. През февруари 2019 г. депутатите одобриха нов механизъм за наблюдение на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори, които биха могли да навредят на интересите и сигурността на Европа.

Прочетете повече за извършването на оценка на рисковете от инвестиции.

ЕС и Световната търговска организация

Световната търговска организация включва 160 страни, които отговарят за 98% от световната търговия. Организацията цели да гарантира справедливи и предвидими условия на търговия чрез договарянето на общи правила между държавите и осъществяването на контрол за спазването им.

Европейският съюз подкрепя работата на СТО и има важна роля за поддържането и развитието на международната търговска система.

ЕС участва в многостранни търговски преговори, организирани под егидата на СТО. Последните подобни преговори започнаха през 2001 г. в Доха, но към момента те са блокирани заради липсата на споразумение в ключови области като търговията със селскостопански стоки.

Освен това Световната търговска организация предлага правна рамка за разрешаване на търговски спорове. Европейският съюз активно използва наличните механизми.

Прочетете повече за отношенията между ЕС и Световната търговска организация.

Как се вземат решенията за търговската политика на ЕС

Търговската политика се осъществява от ЕС като цяло, а не от отделните страни членки. Според Договора от Лисабон Европейският парламент е съзаконодател по въпросите на търговията и инвестициите наред със Съвета, който представлява държавите членки.

Договорите за международна търговия на ЕС могат да влязат в сила, само ако Парламентът ги одобри. В хода на преговорите депутатите могат да приемат резолюции, с които да очертаят своята позиция относно обхвата и крайния текст на даден договор.