Пътят към световно споразумение за климата: от Киото през Доха до Париж 

 
 

Споделете тази страница: 

Достъп до инфографиката:   
       
Световни емисии въглероден диоксид (CO2) от потребление на изкопаеми горива и от промишлени процеси (производство на цимент и метали) Източник: Съвместен изследователски център (Авторски права за заглавната снимка: ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK /P.Cairns)  

На конференцията в Париж в края на тази година се очаква световно споразумение за ограничаване на промените в климата след 2020 г. От самото начало Европейският съюз е сред лидерите в намаляването на емисиите на парникови газове и тази седмица Парламентът ще гласува позицията си относно поетите ангажименти до 2020 г. със споразумението от Доха. Научете повече за извървения път по отношение на политиката за климата и усилията за нов глобален договор.

Протоколът от Киото


Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени от 1992 г. бе един от първите международни опити за забавяне на ръста на температурите по света, но твърде скоро бе установено, че тя е недостатъчна. Бяха започнати многостранни преговори за отговор на климатичните промени, които доведоха до приемането на Протокола от Киото през 1997 г. С него индустриалните страни се задължиха да постигнат определени цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид до 2012 г.


Изменението от Доха


С приближаването на 2012 г. преговорите за ново споразумение, което да замени това от Киото, се усилиха. На срещата в Копенхаген през 2009 г. не бе постигнато пълно съгласие и затова в Доха през 2012 г. бе договорено изменение на Протокола от Киото, което въведе нови цели за намаляване на емисиите за периода 2013-2020 г. Това изменение, което задължава развитите страни да съкратят емисиите с най-малко 18% до 2020 г. спрямо нивата от 1990 г., ще бъде разисквано в ЕП през настоящата пленарна сесия.


В резолюцията на ЕП, подготвена от Елизабета Гардини (ЕНП, Италия), депутатите дават съгласие за ратифициране на изменението от ЕС и призовават страните-членки да направят същото възможно най-скоро. Посочва се, че споразумението в Доха се подкрепя основно от Европа и че страните от ЕС вече изпълняват намаление от 20% на емисиите си до 2020 г., заложено в законодателния пакет за климата и енергетиката от 2009 г.


Към ново споразумение


Към момента текат усилени преговори в различни формати за постигане на споразумение за климата след изтичането на Изменението от Доха през 2020 г. През декември 2014 г. експерти, представители на правителства и депутати се събраха в Лима, за да дискутират по текста, който следва да бъде приет през декември 2015 г. в Париж.


От 1 до 11 юни текат консултации на конференция за климатичните изменения в Бон. Въпросът бе разискван и на срещата на Г-7 в Германия на 7-8 юни.


Разгледайте инфографиката, за да научите как са се променяли емисиите от въглероден диоксид през годините.


Пленарният дебат за измененията в климата ще се проведе на 9 юни, а гласуването е на следващия ден. Гледайте пленарното заседание на нашата страница.