Промени в климата: ролята на горите за по-малко парникови газове 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Чрез способността си да абсорбират въглероден диоксид дърветата допринасят за по-малък въглероден отпечатък. Научете как ЕС работи за съхраняване на горите.

Европейският съюз взема мерки в редица области, за да намали емисиите си и да противодейства на промените в климата. Една от тези области е управлението на горите - ЕС работи по планове за тяхната защита като важен инструмент за извеждане на емисии от въздуха.

Парламентът гласува на 8 юни относно актуализация на правилата за сектора на земеползването, промяната на земеползването и горите. Правилата засягат горски и обработваеми площи, както и промяната на начина на използването на земите (за селскостопански цели или за гори).

 

Горите в ЕС и тяхното значение

 

Горите поглъщат еквивалента на 7% от общите емисии на парникови газове в ЕС всяка година. В ЕС има 159 млн. хектара гори, като те покриват 43,5% от общата суша в ЕС. Горското покритие варира силно по държави − от малко повече от 10% в Малта до близо 70% във Финландия.

Освен ролята им за извеждане на въглероден диоксид от въздуха горите изпълняват и други много полезни функции: те защитават почвата от ерозия, осигуряват местообитание за множество видове, участват във водния кръговрат и регулират местния климат.

В контекста на политиката за климата горите се свързват с начина на ползване на земите от хората. Когато увеличаваме горските фондове, това допринася за по-малко въглероден диоксид в атмосферата. Когато режем дървета или когато превръщаме горите в обработваеми земи или пасища, това има потенциал да увеличи присъствието на парникови газове.

Научете какви са горските площи в ЕС и в отделните страни  

За какво настоява Парламентът

 

Депутатите искат да се увеличат площите, които абсорбират въглероден диоксид, като например се възстановят влажни или блатисти зони, спре се обезлесяването и се засадят нови гори. Това ще помогне за извеждането на повече парникови газове от атмосферата и постигането или надхвърлянето на зададената цел за 55% по-малко емисии до 2030 г. спрямо 1990 г.

Предложението на Комисията за включване на емисии на газове, различни от въглеродния диоксид, от селското стопанство (като метана от животните или азотните оксиди от почвата) към емисиите от сектора на земеползването не получи подкрепа от парламентарната комисия по околна среда.

Депутатите считат, че абсорбирането на газове от горите не трябва да се ползва, за да се компенсират емисии в други сектори, а те следва да намерят решения за значително намаление на емисиите си.

Парламентът настоява Комисията да определи цели за извеждането на газове от сектора на земеползването за всяка страна от ЕС за 2035 г. и на всеки пет години след това.

Депутатите също така предлагат да се даде на страните членки гъвкавост относно изпълнението на целите, в случай че те са засегнати от природни явления като горски пожари, нашествие на вредители или бури.

Горите абсорбират част от парниковите газове в атмосферата  

Усилията на ЕС за намаляване на парниковите газове


Промените в правилата за сектора на земеползването и горите са част от законодателния пакет "Подготвени за цел 55%", който цели да създаде условия за постигането на целта за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г.

Други законодателни предложения в пакета са насочени към търговията с разрешителни за емисии, разпределението на усилията за намаляване на емисиите между държавите в ЕС, емисиите от автомобилите, набавянето на енергия от възобновяеми източници и енергийната ефективност.

Материалът бе първоначално публикуван на 13 септември 2017 г. и се актуализира периодично.