Парниковите газове: влиянието на различни страни и сектори (инфографика) 

 
 

Споделете тази страница: 

Научете от нашата инфографика какви са емисиите на парникови газове по страни и сектори в ЕС, както и кои страни по света генерират най-много емисии.

Видовете парникови газове

Въглеродният диоксид (СО2) е парниковият газ, емитиран в най-големи количества. Той се генерира от много видове човешка дейност. Другите парникови газове се емитират в по-малки количества, но те улавят слънчевите лъчи много по-ефективно от въглеродния диоксид, което означава, че техният ефект върху промените в климата също е значим.

Делът на различните парникови газове в емисиите  

Емисиите на парникови газове в ЕС по сектори

Учените от Междуправителствената експертна група по измененията в климата към ООН смятат за изключително вероятно, че човешката дейност през последните 50 години е довела до затопляне на планетата. Това става при изгарянето на въглища, нефт и природен газ, изсичането на гори и селскостопанската дейност. Научете как промените засягат различните региони в Европа.

 

Диаграмата по-долу показва кои са секторите, генерирали емисии на парникови газове през 2017 г. Изгарянето на енергийни източници е отговаряло за 80,7% от емисиите, както тук се включват и емисиите от транспорта, които са били около една трета от всички емисии. Селското стопанство генерира още 8,7% от общите емисии, а останалото се дължи на промишлени процеси и на управлението на отпадъците.

 

Научете повече за усилията на ЕС за намаляване на емисиите.

Сектори, които генерират парниковите газове в ЕС  

Емисиите по страни в ЕС и по света

Графиките по-долу показват емисиите на парникови газове по страни в ЕС за 2017 г. и най-големите емитенти в света за 2015 г. Европейският съюз се нарежда на трето място по емисии след Китай и САЩ.

 

Парниковите газове остават в атмосферата за период, който варира от няколко години до хиляди години. Независимо от коя страна са емитирани, те влияят на климата по целия свят.

Емисиите на парникови газове в ЕС по страни  
Най-големите емитенти на парникови газове в света  
Какво представляват парниковите газове? 
  • Парниковият газ е газ в атмосферата, който действа като покритието на парник: той поглъща слънчевата енергия и топлината, която се отразява от земната повърхност, улавя ги в атмосферата и им пречи да отидат в космоса 
  • Процесът води до парниковия ефект, който поддържа температурата на Земята по-висока, отколкото тя би била иначе, и прави възможен живота на планетата. 
  • Много парникови газове в атмосферата се пораждат по естествен начин, но човешката дейност генерира допълнително големи количества. Това засилва парниковия ефект и допринася за глобалното затопляне.