Финансиране на политиката за климата: планът на Европа за 1 трлн. евро 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

ЕС цели да привлече 1 трлн. евро публични и частни инвестиции, за да финансира прехода към „зелена“ икономика и да подкрепи най-засегнатите региони.

В следващите години ЕС ще трябва да премине към използване на енергия от по-чисти източници © Shutterstock.com/Franco Lucato  

През януари 2020 г. Европейската комисия представи пред Парламента плана си за осигуряване на нужните средства за осъществяване на Европейския зелен пакт - водещата инициатива на ЕС за намаляване на въглеродните емисии и постигане на климатична неутралност. Планът е наричан Инвестиционен план за устойчива Европа.


Нужда от сериозни инвестиции в климата


Европейският съюз иска да намали емисиите си на парникови газове с 40% до 2030 г. (спрямо 1990 г.) и да има нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г. Постигането на тези цели ще изисква значителни инвестиции в технологии за производство на чиста енергия. По оценки на Европейската комисия постигането само на междинната цел за 2030 г. ще изисква 260 млрд. евро допълнителни годишни инвестиции.


Научете повече за политиката на ЕС относно климатичните изменения.


Откъде ще дойдат парите


Комисията предвижда в следващото десетилетие да бъдат мобилизирани на европейско ниво около 1 трлн. евро инвестиции. Приблизително половината от тези средства ще дойдат от бюджета на ЕС чрез различни програми, които финансират проекти, свързани с климата и околната среда - например, фондовете за земеделие, за регионално развитие и сближаване, програмата за иновации „Хоризонт Европа“ и фондът за околна среда LIFE.


Това от своя страна би трябвало да привлече съфинансиране от държавите членки. Още публични и частни инвестиции се очакват чрез инвестиционния план InvestEU и схемата за търговия с емисии на ЕС, които не са част от бюджета на ЕС.


Новият Механизъм за справедлив преход ще осигури допълнителни средства. Целта на механизма е да окаже подкрепа за преход към по-чиста икономика на региони, които се очаква да бъдат силно засегнати - например такива, които разчитат на добив на въглища.


Помощ за прехода към „зелена“ икономика


Регионите, които са зависими от въглищата и други изкопаеми горива, ще могат да разчитат на подпомагане за преквалифициране на работници, създаване на нови работни места от бизнеса, добив на енергия от чисти източници и изолация на домове.


Средствата ще дойдат от три основни стълба: новият Фонд за справедлив преход; финансиране по програмата InvestEU и заеми от Европейската инвестиционна банка, гарантирани от бюджета на ЕС.

Фонд за справедлив преход

Парламентът одобри Фонда за справедлив преход на 18 май 2021 г., след като през декември 2020 г. депутатите бяха постигнали предварително споразумение със Съвета. Средствата за фонда ще бъдат 17,5 млрд. евро, като 7,5 млрд. евро идват от бюджета на ЕС за 2021-2027 г., а останалите 10 млрд. евро - от плана за възстановяване.


Фондът ще осигурява безвъзмездна помощ за социално подпомагане, проекти за икономическо съживяване и подобряване на състоянието на земи. По-голямата част от парите ще бъдат насочени за най-слабо развитите региони, отдалечените територии и острови.


Достъпът до финансова подкрепа ще бъде обвързан с ангажимент за постигане на целта за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Изгарянето на отпадъци и проекти, свързани с изкопаеми горива, няма да получават средства.


Научете повече за Фонда за справедлив преход.


В мини и топлоцентрали, задвижвани от въглища, работят 238 000 служители в над 100 европейски региона от Испания до Полша. През 2015 г. са били активни 128 въгледобивни мини в 12 държави от ЕС и 27 електроцентрали, задвижвани от въглища, в 21 държави членки.


Финансиране чрез плана за инвестиции InvestEU

През март 2021 г. Парламентът одобри правилата за програмата InvestEU, която цели да мобилизира публични и частни инвестиции за значими проекти.


Програмата ще разчита на гаранция на стойност 26,2 млрд. евро от бюджета на ЕС, като целта е да бъдат задействани инвестиции в размер на близо 400 млрд. евро. Поне 38% от бюджета на програмата ще подкрепи проекти, свързани с екологичните и социални цели на ЕС.


Научете как InvestEU ще насърчава инвестициите относно климата и в други области.

Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор


Допълнителни средства за подпомагане на прехода към зелена икономика ще дойдат и от Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор. С помощта на 1,5 млрд. евро от дългосрочния бюджет на ЕС, които ще се предоставят безвъзмездно, и 10 млрд. евро кредити от Европейската инвестиционна банка ще се цели набирането на 25-30 млрд. евро публични инвестиции за покриване на разходите за намаляване на емисиите.

Инвестициите ще бъдат насочени към проекти в области като енергетика, публичен транспорт и мрежи за централно отопление.

Механизмът за отпускане на заеми за публичния сектор бе одобрен от Парламента на пленарно заседание през юни 2021 г. В преговорите със Съвета депутатите гарантираха по-голяма финансова подкрепа за подготовката на инвестиционни проекти. Те също така договориха, че отпускането на средства на публични институции ще бъде обвързано със зачитането от тях на основните ценности на ЕС.

В доклад от ноември 2020 г. относно Инвестиционния план за устойчива Европа депутатите изразиха опасения, че кризата с COVID-19 може да затрудни мобилизирането на средства за зелени инвестиции. Те също така заявиха, че зеленият преход в Европа трябва да бъде устойчив в екологичен, икономически и социален план, да намалява разликите в развитието на страните членки и да създава качествени работни места.