Как да защитим биоразнообразието: политиката на ЕС (видео) 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз иска да съхрани застрашените видове и да подобри биоразнообразието в Европа. Прочетете за усилията в тази насока.

През май 2020 г. Европейската комисия представи новата стратегия за биоразнообразието до 2030 г. По-рано, през януари 2020 г., Парламентът отправи призив за решителни мерки срещу изчезването на видове и налагането на обвързващи цели към страните в ЕС в тази област.


Парламентът прие позицията си по стратегията през юни 2021 г. Депутатите искат нейното прилагане да е в съответствие с други европейски инициативи в рамките на Зеления пакт, включително стратегията „От фермата до трапезата“ за устойчивото производство на храни.


Научете защо биологичното разнообразие е важно.

Как ЕС ще опазва биоразнообразието


Поставяне на цели за съхраняване на биоразнообразието


Европейският съюз си поставя цели за опазване на екосистемите за следващото десетилетие. Поне 30% от морските и сухоземните площи в ЕС трябва да бъдат защитени, а 10% трябва да бъдат запазени непокътнати, включително всички останали девствени и вековни гори и други богати на въглерод екосистеми.


Депутатите приветстват целите и искат те да бъдат въведени като изисквания на национално ниво.


Възстановяване на природата


Стратегията на ЕС поставя като цел да се гарантира, че най-малко 30% от местообитанията, които не се намират в добро състояние, ще преминат в тази категория.


Мерки срещу намаляването на броя на пчелите и другите опрашители


В последните години се забелязва намаляване на броя на животните, които опрашват растения, и това е сериозна заплаха за сигурността на хранителните доставки. Депутатите искат спешно засилване на съществуващите мерки за опазване на опрашителите, налагане на ясни цели и показатели за въздействие, както и засилване на капацитета за действия в тази област.


Зелени градски площи


Зелените площи в градовете не само помагат за опазването на видове, но и допринасят за физическото и душевното здраве на хората.


Парламентът подкрепя изграждането на европейска платформа за екологично развитие на градовете и призовава за налагането на конкретни цели:


  • определяне на минимален процент на покриви с растителност върху новите сгради;
  • подкрепа за градското земеделие;
  • спиране на употребата на химически пестициди в градовете;
  • намаляване на използването на изкуствени торове в градските зелени площи в ЕС.

Въздействие на земеделието


Депутатите изразяват подкрепа за целта поне 25% от земеделската земя да премине до 2030 г. под управление съгласно принципите на биологичното земеделие. Делът на земите, обработвани по този начин, трябва да се увеличи с времето.


Освен това Парламентът приветства заложените от Комисията цели до 2030 г.:


  • за намаляване на употребата на по-опасни и химически пестициди с 50%
  • за намаляване на използването на изкуствени торове с поне 20%
  • за намаляване на загубите на хранителни вещества от торове с 50%
Иберийският рис е един от видовете, чиято популация се възстановява през последните години  

Какво е направено за защита на биоразнообразието в Европа


Стратегията за биоразнообразието до 2030 г. е продължение на мерките за опазването на видовете и екосистемите през последните 10 години. Европейският съюз е приел редица актове в тази насока:




  • "Натура 2000" е най-голямата мрежа от защитени зони в света, която включва места за почивка и размножаване на редки и застрашени видове

  • Инициативата на ЕС относно опрашителите цели да опази пчелите и другите насекоми, които опрашват растенията. Тя набляга на по-доброто опознаване на причините за намаляването им през последните години. Депутатите в ЕП обаче настояват да бъде направено повече за борба с причините за спада на популациите.

Европейската програма за опазване на природата LIFE допринесе за възстановяването на видове като иберийския рис и белошипата ветрушка в България (вид малък сокол), които бяха близо до пълно изчезване.


Научете повече за застрашените видове в Европа.