Застрашени видове в Европа - данни и факти (инфографика) 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз се ангажира с опазването на биоразнообразието в Европа. Научете за видовете на Стария континент, които са застрашени от изчезване.

Застрашените видове са растения или животни, които са на прага да изчезнат. Най-честата причина за това е загубата или влошаването на условията, в които те живеят, но влияние може да имат и замърсяването на околната среда, измененията в климата или разпространението на други видове, които смущават начина им на живот. Наличието на много и разнообразни видове е важно за процъфтяването на екосистемите и на хората.


Европейският съюз иска да подобри и съхрани биоразнообразието. В позицията си по стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2030 г. Парламентът изрази подкрепа за въвеждането на обвързващи цели за ЕС като цяло и за отделните държави членки.


Застрашените видове в Европа


Международният съюз за защита на природата е съставил Червен списък на застрашените видове в Европа, за да бъде привлечено вниманието към тях и да бъдат взети мерки за опазването им. Инициативата е финансирана от ЕС.

1 677 вида  ; Поне 1 677 от около 15 000 вида, подложени на оценка, са заплашени от изчезване в Европа, показват данните на Международния съюз за защита на природата.

Споделяне на цитата: 

Сред застрашените видове в Европа в най-голяма опасност са охлювите, мидите и рибите.


Около половината от типичните за Европа видове дървета също са застрашени, включително конският кестен. В категорията на застрашените попадат и една пета от земноводните и влечугите.


Полярната лисица, европейската норка, средиземноморският тюлен монах, северо-атлантическият гладък кит и полярната мечка са сред най-застрашените бозайници в Европа.


Видовете, които опрашват растенията, също намаляват. Около 10% от видовете пчели и пеперуди са заплашени.

Застрашени видове в Европа  

Изчезнали видове в Европа


Международният съюз за защита на природата посочва 36 животински или растителни вида, които са изчезнали в Европа към 2015 г. Сред тях са някои сладководни риби, сладководното мекотело Graecoanatolica macedonica, което е обитавало Дойранското езеро, и Viola cryana, вид теменужка.


От бозайниците в Европа са изчезнали вид дългороги говеда (Bos taurus primigenius) и безопашати зайци от Сардиния (Prolagus sardus).


Необходими са още проучвания за точна оценка на състоянието на много видове, особено на пчелите, морските бозайници и рибите.