Инфографика: фактите относно отпадъците в ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Вижте нашата инфографика и научете фактите относно управлението на битовите отпадъци в страните от ЕС.

Общинската смет включва отпадъците от домакинства и предприятия. Тя съставлява около една десета от общо 2,5 млрд. тона отпадъци, генерирани всяка година в ЕС.


През 2018 г. ЕС прие амбициозни цели за рециклирането на отпадъци и намаляване на изхвърлянето им на сметища. Идеята е да се стимулира преходът към по-устойчив икономически модел, известен като кръгова икономика.


Европейската комисия представи през март 2020 г. план за действия за кръговата икономика, който поставя акцент върху по-доброто управление на ресурсите и намаляването на отпадъците.


През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и намаляване на отражението на потреблението върху околната среда към 2030 г.


Депутатите също така приканиха страните в ЕС да увеличат рециклирането, да се откажат от изхвърлянето на боклуци на сметища и да минимизират изгарянето на отпадъци.

Инфографика за дела на различни сектори в генерирането на отпадъци  

Колко отпадъци създаваме

 

За периода 2005-2018 г. средното количество общинска смет на глава от населението е намаляло в ЕС като цяло. Тенденциите варират по страни - докато в България, Испания, Унгария, Румъния и Холандия се наблюдава намаление, отпадъците растат в Дания, Германия, Гърция, Малта и Чехия.

 

Най-много отпадъци на глава от населението са регистрирани в Дания, Малта, Кипър и Германия, а най-малко - в Унгария, Чехия, Полша и Румъния.

 

По-богатите страни произвеждат повече отпадъци на глава от населението. Туризмът в страни като Кипър и Малта също допринася за създаването на повече смет.

Ситуацията с отпадъците по страни и общите цели на ЕС  

Управление на отпадъците

 

Грижата за околната среда изисква ефективното използване на продуктите и рециклирането.

 

Европейският съюз иска да насърчи предотвратяването на създаване на отпадъци и повторното използване на продуктите. Там, където това не е възможно, предпочитаната алтернатива е рециклирането и компостирането, а след това - използването на боклуците за генериране на енергия. Най-вредната опция е изхвърлянето на отпадъци на сметище, макар че това е и една от най-евтините.

 

Според данни на Евростат от 2017 г. 46% от отпадъците се рециклират или компостират. Практиката в различните държави обаче варира силно.

 

Депонирането на отпадъци на сметища е много разпространено в Източна и Южна Европа - в Малта, Кипър и Гърция повече от 80% от отпадъците завършват на сметища, а в Хърватия, Румъния, България и Словакия този дял е над 60%.

 

Страните от Северозападна Европа почти не изхвърлят отпадъци на сметища - там изгарянето играе важна роля наред с рециклирането. Германия и Австрия рециклират най-много отпадъци в ЕС.

 

В други страни се използва и изгаряне, и депониране, и рециклиране.

 

За 2006-2017 г. изхвърлянето на отпадъци на сметища е намаляло значително в Словения, Литва, Латвия, Естония и Финландия.