Кръговата икономика: повече рециклиране на домакински отпадъци, по-малко сметища  

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

  • цел за рециклиране на битовите отпадъци - 44% днес, 55% до 2025 г., 65% до 2035 г.;  
  • не повече от 10% от отпадъците депонирани на сметища до 2035 г.;  
  • разделно събиране на платове и опасни отпадъци. 
Сметищата са най-лошият възможен начин за управление на отпадъците от гледна точка на околната среда и икономиката ©AP Images/EU-EP  

ЕП одобрява амбициозни цели за рециклиране според нов законодателен текст относно отпадъците и кръговата икономика, приет в сряда.

Подобренията в процеса на преработка на отпадъци може да донесе ползи за околната среда, климата и човешкото здраве, но не само това. Четирите предложени законодателни акта са част от промяна в политиката на ЕС за преминаване към кръгова икономика – система, при която стойността на продуктите, материалите и ресурсите остава в икономиката възможно най-дълго.

 

До 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса) трябва да бъдат рециклирани, гласи текстът. Този дял ще се покачи до 60% през 2030 г. и до 65% през 2035 г. 65% от материалите за опаковки трябва да бъдат рециклирани до 2025 г., а 70% – до 2030 г. Предвидени са отделни цели за различните видове опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво. България е рециклирала 32% от отпадъците през 2016 г.

 

Сметищата стават изключение

 

Предложението за законодателен акт също така ограничава дела от битови отпадъци, който може да бъде депониран в сметища, на 10% до 2035 г. Частта от отпадъците в България, която е изхвърлена в сметища през 2016 г., е 64%.

 

Платовете и опасните отпадъци от домакинствата ще трябва да бъдат събирани разделно до 2025 г. До 2024 г. биоразградимите отпадъци ще трябва или да бъдат събирани разделно или да бъдат рециклирани като компост в домашни условия.

 

Намаляване на хранителните отпадъци с 50%

 

В съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие, държавите членки трябва да се стремят да намалят хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и 50% до 2030 г. За да се предотврати изхвърлянето на храни, държавите членки трябва да предоставят поощрения за събирането на непродадени храни и тяхното безопасно преразпределение. Осведомеността на потребителите относно датите на етикетите „използвай до“ и „най-добро до“ също трябва да бъде подобрена според евродепутатите.

 

Докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия) каза: „С този пакет Европа категорично се посвещава на устойчивото икономическо и социално развитие, което най-накрая ще интегрира индустриалните политики и защитата на околната среда. Кръговата икономика не е само политика за управление на отпадъците, а начин за възстановяване на суровини и поставяне на по-малко напрежение над вече и без това обеднелите ресурси на нашата планета чрез дълбоки иновации в нашата производствена система.“

 

Тя добави: „ Този пакет съдържа важни мерки за управление на отпадъците, но също така отива по-далеч, като установява правила, които взимат предвид целия жизнен цикъл на даден продукт и целят промяна в поведението на потребителите. За първи път държавите членки ще бъдат задължени да следват единна и споделена законодателна рамка.“

 

Следващи стъпки

 

Текстът се връща в Съвета за окончателно одобрение преди публикуването му в Официалния вестник на ЕС, официалния протокол на всички правни актове на ЕС.

 

Допълнителна информация - какво е кръговата икономика?

 

Кръговата икономика предполага намаляването на отпадъците до минимум, както и повторното използване, поправката и рециклирането на материали и продукти. Преминаването към една по-силна кръгова икономика ще спомогне за опазването на околната среда, ще увеличи сигурността на доставките на суровини, ще подпомогне конкуренцията, развитието и растежа, както и ще създаде работни места.