Социалната политика на ЕС - състояние и предизвикателства 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Детски помощи, пенсия или обезщетения за безработица - всеки от нас разчита на определена социална закрила. Научете за работата на Парламента в тази област.

Редица инструменти на европейско ниво са насочени към това да осигурят социална закрила на гражданите ©AP images/European Union - EP  

В сравнение с останалата част на света страните в Европа имат високо ниво на социална защита и предлагат добър стандарт на живот. Икономическата криза от последните години обаче породи много проблеми, свързани с безработицата, липсата на перспективи пред част от младите хора и изолацията на хората в лишения. Застаряването на населението и възникването на нови икономически модели, разчитащи на гъвкави условия на труд, са също част от днешната социална реалност.Компетенциите на ЕС в социалната сфера


Европейският съюз има ограничени правомощия в социалната област, тъй като политиките на заетост и социално подпомагане се управляват главно от националните правителства. Например, отделните държави решават сами относно въпроси като минималната работна заплата, ролята на колективното договаряне между работодатели и синдикати, организацията на пенсионната система, възрастта за пенсиониране и обезщетенията за безработица.

Независимо от това, социалното измерение на ЕС постепенно се развива в процеса на интеграция и към момента съществуват ред социални инструменти на европейско ниво. Тук се включват законодателни актове, фондове и механизми за координация и наблюдение на националните политики. Европейският съюз насърчава също така обмена на опит между страните по отношение на политиките им на социално включване, пенсионно осигуряване и борбата срещу бедността.

Още в Договора от Рим от 1957 г. са залегнали основни принципи като еднакво заплащане за мъжете и жените и правото на свободно движение на работещите. За да стане възможна тази мобилност, са приети правила за взаимно признаване на дипломи, за осигуряване на медицинско лечение в чужбина и за натрупване на пенсионните права.

Налице е и правна рамка за условията на труд и трудовата безопасност, както и законодателство срещу дискриминацията на работното място. Европейският съюз също така подкрепя усилията на страните членки за подобряване на здравето на европейците и премахване на неравенствата при достъпа до лечение чрез законодателство и финансиране в различни области - относно здравните продукти и услуги, безопасността на храните и на работните места, борбата с болестите и опазването на чистотата на въздуха.

През ноември 2017 г. европейските институции обявиха изграждането на Европейски стълб на социалните права. Той включва законодателни инициативи в три области: осигуряване на равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд и адекватна социална закрила.

От ранните етапи на европейска интеграция Парламентът често призовава за по-активна политика на ЕС в тази област и подкрепя инициативите на Комисията.


Социални права за европейците, работещи в друга страна


Правилата на ЕС за координация на системите на социално подпомагане гарантират, че хората не губят правото си на социална закрила, когато се преместват в друга страна от ЕС.

Парламентът одобри през 2019 г. създаването на Европейски орган по въпросите на трудовия пазар, който ще работи за прилагането на правилата на ЕС за трудова мобилност и координация на социалните системи.

През май 2018 г. депутатите приеха ново законодателство за командированите работници, което налага принципа за еднакво заплащане на еднаква работа на едно и също място.


 

Помощ за безработните и младите хора


През годините ЕС е създал редица инструменти за преодоляване на социални проблеми като безработицата.

Европейският социален фонд се появява още през 1957 г. Фондът е помогнал на милиони европейци да овладеят нови умения и да си намерят работа. За финансовия период след 2020 г. депутатите работят за обединяване в рамките на фонда на различни програми и за поставяне на акцента върху младите хора и децата.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията осигурява подкрепа на служители, загубили работата си в ЕС заради промени в глобалната търговия - например, когато големи компании пренасят бизнеса си извън Европа. Парламентът иска фондът да бъде по-достъпен и да се изпозлва и за преодоляване на отрицателни последици от дигитализацията и промените в климата.  

Европейската мрежа на службите по заетостта (EURES) свързва служби за трудова мобилност в целия ЕС, което разширява наличните възможности и информация пред търсещите работа и работодателите.

Държавите в ЕС приеха през 2013 г. да дадат Гаранция за младежта - ангажимент да осигурят на всички хора на възраст под 25 години възможности за работа, стаж или продължаване на обучението в рамките на 4 месеца от загубата на работно място или приключване на обучението.

Европейският корпус за солидарност, започнал работа в края на 2016 г., предлага на младите хора възможности да дадт принос по доброволчески проекти в полза на местни общности в Европа.


Условия на труд


Европейският парламент одобри нови минимални права за условията на труд, за да защити хората на най-уязвими позиции като тези с нестандартни форми на заетост.

Депутатите редовно актуализират съществуващите норми за защита на служителите на работното им място - например, те често преразглеждат разрешените лимити за излагане на работниците на опасни химически вещества.

Прочетете как ЕС работи за подобряване на правата на работниците и условията на труд.

Равенство на половете


ЕС одобрява законодателство и приема препоръки за постигане на равенство между мъжете и жените на работното място, в политиката и други области. Европейският парламент и неговата постоянна комисия по правата на жените винаги са поддържали тази кауза. Депутатите всяка година отбелязват Международния ден на жената на 8 март със събития, които привличат вниманието към нуждата от утвърждаване на правата на жените.

Намирането на подходящ баланс между работа и личен живот е важен въпрос за Парламента. Депутатите приеха през 2019 г. правила, които засилват правата на родителите и на настойниците.

Наличието на устойчива разлика в заплащането на труда на мъжете и жените и на разлика в пенсиите кара Парламента да настоява пред Европейската комисия за мерки по проблема.

В множество резолюции Парламентът също така изтъква нуждата от борба срещу конкретни форми на насилие спрямо жените като сексуалния тормоз и преследването онлайн. Депутатите също така искат политиката за равенство на половете да намери по-силно отражение в търговската политика, помощите за развитие и отношението към мигрантите.

Парламентът също така се стреми да осигури равноправно представителство на жените на висшите постове в институцията. През настоящия мандат (2019-2024 г.) осем от 14 заместник-председатели и 12 от 22 председатели на комисии в ЕП са жени.

Прочетете повече за усилията на Парламента за утвърждаване на равенството на половете в ЕС.


Подобряване на здравеопазването


Лекарствените продукти в ЕС подлежат на одобрение и класификация чрез Европейската регулаторна рамка за лекарствата. След като даден продукт бъде пуснат на пазара, той продължава да бъде обект на наблюдение.

Европейското законодателство определя изисквания за безопасност на работните места: правила за използването на оборудване, закрила на бременните жени и на младите работници и ограничения за излагането на работниците на шум и на вредни вещества, които могат да причинят рак или мутации.

Европейският съюз е приел и норми, гарантиращи висока степен на безопасност на всички етапи от процеса на производство и дистрибуция на храни.

През 2018 г. бе одобрен регламент за ветеринарните медицински продукти, който ограничава използването на антибиотици в селското стопанство с цел да се предотврати развитието на резистентни микроорганизми.

Водите за къпане се изследват и наблюдават за бактерии вследствие на директива на ЕС.

Всеки гражданин на ЕС, който разполага с Европейска здравноосигурителна карта, има възможност да получи лечение при нужда в държавно учреждение по време на временен престой (за командировка, ваканция или учебен стаж) в друга страна от ЕС.

Научете повече за това как ЕС допринася за по-добро здравеопазване в Европа.


Грижи за хората със заболявания и увреждания


Парламентът предложи мерки за улесняване на завръщането на работа на хора с продължителни заболявания и за интегрирането на хронично болни хора и хора с увреждания.

Депутатите приеха мерки за подобряване на достъпа на хора с увреждания до услуги и продукти като банкомати, мобилни телефони и компютри. Това би им позволило да участват по-активно в социалния живот.