Общата селскостопанска политика: как ЕС подкрепя фермерите 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Селскостопанската политика на ЕС цели достойни доходи на земеделските стопани, качествени храни и чиста природа. Научете за нейния бюджет, история и бъдеще.

Какво е Общата селскостопанска политика?


Европейският съюз подкрепя земеделието и животновъдството чрез Общата селскостопанска политика. Стартирала през 1962 г., тя е преминала през редица промени с цел да се гарантират справедливи условия на труд за земеделските стопани и устойчиво развитие.


В ЕС функционират около 10 милиона ферми, а селското стопанство и хранителният сектор осигуряват близо 40 милиона работни места.


Вижте как се е развивала Общата селскостопанска политика през годините в нашето видео.

Как се финансира Общата селскостопанска политика?


Средствата за Общата селскостопанска политика идват от бюджета на ЕС. За 2021-2027 г. са заделени 386,6 млрд. евро. Те са разделени на две части:


  • Европейският фонд за гарантиране на земеделието разполага с 291,1 млрд. евро. Неговата задача е да осигурява подкрепа за доходите на земеделските стопани;
  • Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони има 95,5 млрд. евро, които са предназначени за развитие на селата, за мерки относно климата и управление на природните ресурси.

Как изглежда селското стопанство в ЕС днес?


Както много други сектори, и селското стопанство бе засегнато от пандемията от COVID-19. Затова ЕС въведе специални мерки за подкрепа.


Преговорите за новата бюджетна рамка за 2021-2027 г. се забавиха и това наложи сключването на преходно споразумение за защита на доходите на фермерите за 2021 и 2022 г. От 2023 г. ще влязат в сила нови правила за селскостопанската политика.

Открийте данни и факти за селското стопанство в ЕС в нашите инфографики.

Как селскостопанската политика е свързана със защитата на околната среда?


Селското стопанство е отговорно за около 10% от емисиите на парникови газове в ЕС. Промените в селскостопанската политика ще я направят по-справедлива и по-прозрачна, като тя ще полага повече грижи за околната среда, заявиха депутати, след като постигнаха неформално съгласие със Съвета.

Парламентът прие новите правила за Общата селскостопанска политика през ноември 2021 г. Те включват:

  • укрепване на биоразнообразието и свързване на селскостопанската политика с приетите цели и ангажименти относно околната среда и климата;
  • заделяне на 10% от преките плащания за малки и средни по размер ферми;
  • създаване на постоянен кризисен резерв, който ще се използва при нестабилност на цените и пазарите;
  • наказания за нарушителите на трудовото законодателство.


Селскостопанската политика е обвързана с Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“, които целят да намалят емисиите на парникови газове и да осигурят здравословни храни за всички европейци.


Научете повече по теми, свързани със селското стопанство: