Отговорът на ЕС на предизвикателството с мигрантите 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Напливът на мигранти разкри слабости в европейската система за даване на убежище и застави ЕС да предприеме действия. Прочетете за работата на Парламента.

Гръцката брегова охрана приближава лодка с мигранти в близост до о-в Лесбос © UNHCR/Andrew McConnell  

През 2015 г. бяха регистрирани 1,83 млн. нелегални пресичания на външните граници на ЕС. Макар че през следващите години миграционният натиск намаля и броят на нелегалните пресичания през 2020 г. спадна до около 125 000, ЕС предприе редица стъпки за подобряване на политиката за даване на убежище. Мерките са насочени към засилване на контрола по границите и подкрепа за интеграцията на бежанците.


Запознайте се с факти и данни за миграцията и предоставянето на убежище в ЕС.


Споделяне на отговорността за търсещите убежище


В отговор на кризата с бежанците през 2015 г. Комисията представи предложения за реформиране на системата на предоставяне на убежище през 2016 г., включително за промени в правилата от Дъблин за по-добро разпределение на търсещите убежище между страните в ЕС. Страните членки обаче не постигнаха съгласие как да бъде поделена отговорността.


През септември 2020 г. Комисията представи нов пакт за миграцията и предоставянето на убежище, който цели да наложи по-бързи и ефикасни процедури в системата. Новият пакт изменя правилата в регламента от Дъблин, който определя коя страна трябва да разгледа искане за предоставяне на убежище. Научете повече за пакта и първите реакции на депутатите за него.


Европейският парламент настоява не само за сериозна реформа на системата от Дъблин, но и за затягане на граничния контрол и подобряване на способността за проследяване на хора, влизащи в Европа. През последния мандат (2014-2019 г.) депутатите работиха за ясни европейски правила, които да разграничават мигрантите от бежанците и да гарантират справедливо и еднакво третиране на търсещите убежище.


Прочетете нашата страница за подобряването на общата европейска система за даване на убежище.

Външни граници и миграционни потоци


Бежанската криза постави под тежък натиск граничните власти в страните от ЕС. Парламентът призова за засилване на правомощията на европейската агенция за външните граници Фронтекс и през декември 2015 г. Комисията предложи създаването на Европейска гранична и брегова охрана с цел укрепване на сигурността и оказване на подкрепа на националните власти. Новата агенция започна работа през октомври 2016 г. Планира се нейният постоянен състав да достигне 10 000 гранични служители до 2027 г.

Новото предложение на Комисията от септември 2020 г. иска да въведе гъвкава система на участие на държавите и в същото време да направи задължително оказването на солидарност на страните на предна линия. То също така цели да отвори нови легални начини за миграция, да направи по-лесно сътрудничеството със страни извън ЕС и да гарантира по-бързи процедури на границите, включително за връщане на хора, чиито искове за убежище са отхвърлени. Парламентът и държавите членки ще трябва да постигнат съгласие по предложенията като съзаконодатели.

През ноември 2021 г. Парламентът одобри преобразуването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Агенция на ЕС в областта на убежището след постигане на съгласие със Съвета. Новата агенция ще помага за уеднаквяване и ускоряване на процедурите в страните от ЕС и ще следи за спазването на правата на бежанците. Нейните 500 служители ще осигуряват подкрепа на натоварени национални системи, което ще направи цялостното управление на миграционната политика в ЕС по-ефективно и по-устойчиво.

Европейският парламент одобри през юли 2021 г. правилата за Фонда за предоставяне на убежище, миграция и интеграция, който ще разполага с 9,88 млрд. евро за 2021-2027 г. Фондът е призван да укрепва единната политика на ЕС за предоставяне на убежище, да развива легалните пътища за имиграция в съответствие с нуждите на страните членки, да съдейства за интеграцията на мигранти и да се бори срещу нередовните начини на влизане в ЕС. Средствата също така ще помагат за по-справедливото разпределение на отговорността за бежанци и хора, търсещи убежище.

Депутатите подкрепиха също така създаването на нов Фонд за интегрирано управление на границите с бюджет от 6,24 млрд. евро до 2027 г. Фондът ще помага за укрепване на контрола на границите при спазване на основните права. Той ще допринася и за хармонизиране на визовата политика и за оказване на закрила на децата без придружител и други уязвими хора, пристигащи в Европа.

Открийте повече подробности за граничния контрол в ЕС и за управлението на миграционните потоци.


Интеграцията на бежанците в Европа


Европейският съюз полага усилия да подпомогне социалната интеграция на мигрантите в техните нови страни. Фондът за предоставяне на убежище, миграция и интеграция ще осигурява средства през 2021-2027 г. директно на местни и регионални власти за политики и програми за интеграция, насочени към предоставяне на образование, напътствия за професионална реализация, езиково обучение и други курсове, например за културна и гражданска ориентация.


В новия пакт за миграция от 2020 г. Комисията предвижда план за действия за интеграция и приобщаване за 2021-2024 г.


Парламентът търси възможности за допълнително финансиране на програми, даващи нови възможности като работа и образование на уязвими групи, включително на бежанци.


Прочетете за идеите за интеграция на бежанците в Европа.