Промени в климата: ролята на горите за по-малки емисии 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Чрез способността си да абсорбират въглероден диоксид дърветата ни помагат за овладяване на промените в климата. Научете как ЕС работи за съхраняване на горите.

Горите абсорбират част от емисиите на парникови газове  

Европейският съюз взема мерки в редица области, за да противодейства на промените в климата. Една от тези области е управлението на горите - държавите в ЕС ще трябва да компенисрат ръста на емисиите вследствие на обезлесяване.

 

Горите в ЕС

 

В ЕС има 182 млн. хектара гори, като те покриват 43% от общата суша в ЕС. Горското покритие варира силно по държави. На седем страни - Финландия, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Швеция, се падат над 70% от всички горски площи.

 

Защо горите имат значение

 

Горите изпълняват много полезни функции: те защитават почвата от ерозия, осигуряват местообитание за множество видове, участват във водния кръговрат и регулират местния климат. Чрез фотосинтезата те също така улавят част от въглеродния диоксид.

 

Приносът в борбата с климатичните изменения

 

В контекста на политиката за климата горите се свързват с начина на ползване на земите от хората. Когато увеличаваме горските фондове, това извежда въглероден диоксид от атмосферата. Когато режем дървета или когато превръщаме горите в обработваеми земи или пасища, това има потенциал да увеличи емисиите на парникови газове.

 

Горите в ЕС абсорбират еквивалента на 8,9% от общите емисии на парникови газове всяка година.

Горите в ЕС са разпределени неравномерно  

Законодателното предложение

 

През декември 2017 г. Парламентът и Съветът постигнаха споразумение по законодателен текст, който стимулира държавите в ЕС да управляват добре и да развиват горския си фонд. Законодателството бе прието в плернарна зала през април 2018 г.


Депутатите в ЕП искат да предотвратят ръста на емисии вследствие на обезлесяване. Затова те настояват страните-членки да компенсират промени в начина на ползване на земите, водещи до повече емисии в атмосферата.

 

Законодателството определя правната рамка след 2021 г. и е част от мерките, които ЕС предвижда, за да бъдат изпълнени ангажиментите по Споразумението за климата от Париж. Европейският съюз е завил, че иска да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г.

Депутатите настояват за компенсиране на загубите на гори  

Други законодателни инициативи касаят промени в схемата за търговия с емисии на ЕС, покриваща голяма част от индустрията, определянето на обвързващи национални цели в секторите извън схемата (транспорт, строителство, селско стопанство, управление на отпадъците) и ограничаване на емисиите от автомобили.


Европейският парламент одобри позицията си за новата стратегия на ЕС за горите на 8 октомври 2020 г. Депутатите подчертаха ключовите ползи от горите и свързаните с тях отрасли и нуждата от укрепване на тяхната екологична, икономическа и социална устойчивост.


Прочетете повече за работата на Парламента в областта на климата.

 

Материалът бе първоначално публикуван на 13 септември 2017 г