Намаляване на емисиите на парникови газове: националните цели за 2030 г. 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Регламентът за споделяне на усилията определя приноса на всяка от държавите в ЕС към общото намаляване на емисиите на парникови газове към 2030 г.

Национални цели за климата

 

Всички държави в ЕС са поели ангажимент да работят за намаляване на опасността от отрицателни изменения в климата. През октомври 2014 г. ръководителите на страните постигнаха съгласие за политиката относно енергетиката и климата, което включва изискване за намаляване на емисиите до 2030 г. с 40% спрямо нивата от 1990 г. Европейският съюз взема мерки в различни области, за да осъществи целта. Вижте нашата инфографика за осъществения напредък.

Намалението в секторите транспорт, селско стопанство, сгради и управление на отпадъците към 2030 г. се предвижда да бъде с 30% спрямо равнището от 2005 г. Тези сектори са отговорни за по-голямата част от парниковите газове в ЕС - техният дял през 2014 г. в общите емисии е бил около 60%.

 

Заложените цели са свързани и с ангажиментите, поети от ЕС със Споразумението от Париж, което определя глобалния отговор на общото затопляне на климата.

 

Общата цел за намаляване на емисиите в ЕС трябва да бъде разбита по държави, за да се гарантира справедливият принос на всички. Това към момента става с Решението за споделяне на усилията, което определя обвързващи цели за държавите-членки за периода 2013-2020 г.

 

През април 2018 г. депутатите приеха нов регламент, който ще замени решението и ще важи за периода от 2021 до 2030 г. Той залага също така правилата за определяне на годишните цели по държави и начина на оценяване на напредъка.

 

Какви са целите за отделните държави

 

Способностите на държавите-членки да намалят емисиите си са различни и зависят от икономическото им развитие. Затова техните цели варират: България като страната с най-нисък БВП на човек от населението трябва да задържи емисиите си на нивата от 2005 г.; Люксембург и Швеция трябва да постигнат 40% спад.

 

Предлаганите цели за всяка държава-членка са следните:

 

Държава-членка

Цел към 2030 г. спрямо 2005 г.

Люксембург

-40%

Швеция

-40%

Дания

-39%

Финландия

-39%

Германия

-38%

Франция

-37%

Великобритания

-37%

Холандия

-36%

Австрия

-36%

Белгия

-35%

Италия

-33%

Ирландия

-30%

Испания

-26%

Кипър

-24%

Малта

-19%

Португалия

-17%

Гърция

-16%

Словения

-15%

Чехия

-14%

Естония

-13%

Словакия

-12%

Литва

-9%

Полша

-7%

Хърватия

-7%

Унгария

-7%

Латвия

-6%

Румъния

-2%

България

0%

Източник: Изследователска служба на ЕП

 

Всяка страна в ЕС ще трябва да изготви стратегия за намаляване на емисиите, за да се гарантира, че спадът става с постоянни темпове от 2021 до 2030 г.

 

Системата ще позволява известна гъвкавост. Например, държавите-членки ще имат възможност да си разменят разрешителни за емисии или да заемат такива една от друга. Ще бъде създаден и специален резерв от 105 милион тона еквивалент на емисии CO2, чиято цел ще бъде да облекчи по-бедните страни-членки, в случай че те не успяват да изпълнят ангажиментите си с другите възможности за гъвкавост.

Парламентът работи по предложение за поделяне на усилията за намялване на емисиите мжду държавите в ЕС ©AP Images/European Union-EP  

Какво предлага Парламентът

 

Депутатите искат да повишат предвидимостта на политиката за климата в дългосрочен план и затова искат ЕС да се ангажира с цел за намаляване на емисиите към 2050 г. с 80% спрямо 2005 г.

 

Парламентът дава също така допълнителни стимули за страните от ЕС с по-ниски доходи. Ако те предприемат мерки за намаляване на емисиите си до 2020 г., те биха били възнаградени с допълнителна гъвкавост в по-късните етапи.

 

Следващи стъпки

 

Предложението за регламент трябва да получи официлано одобрение от Съвета, за да влезе в сила.

 

Усилията на ЕС за намаляване на емисиите

 

Други инициативи на ЕС също следва да допринесат за намаляването с 40% на емисиите:

 

 

Прочетете повече за работата на Парламента в областта на климата.