Парниковите газове: влиянието на различни страни и сектори (инфографики) 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Научете от нашата инфографика какви са емисиите на парникови газове по страни и сектори в ЕС, както и кои страни по света генерират най-много емисии.

Видовете парникови газове

Въглеродният диоксид (СО2) е парниковият газ, емитиран в най-големи количества. Той се генерира от много видове човешка дейност. Другите парникови газове се емитират в по-малки количества, но те улавят слънчевите лъчи много по-ефективно от въглеродния диоксид, което означава, че техният ефект върху промените в климата също е значим. Метанът например оказва 80 пъти по-голям ефект от въглеродния диоксид в рамките на 20-годишен период.

Научете повече за целите и мерките на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове.

Делът на различните парникови газове в емисиите на ЕС  

Емисиите на парникови газове в ЕС по сектори

Учените от Междуправителствената експертна група по измененията в климата към ООН посочват, че човешката дейност е отговорна за нарастване на световната темепература с 1,1°C от началото на 20-ти век. Това става при изгарянето на въглища, нефт и природен газ, изсичането на гори и селскостопанската дейност. 

 

Диаграмата по-долу показва кои са секторите, генерирали емисии на парникови газове през 2019 г. Изгарянето на енергийни източници е отговаряло за 77% от емисиите, както тук се включват и емисиите от транспорта, които са били около една трета от всички емисии. Селското стопанство генерира 10,6% от общите емисии, а останалото се дължи на промишлени процеси и на третирането на отпадъци.

Какво количество парникови газове генерират различните сектори в ЕС  

Емисиите по страни в ЕС и по света

Графиките по-долу показват емисиите на парникови газове по страни в ЕС за 2019 г. и най-големите емитенти в света за 2015 г. Европейският съюз се нарежда на трето място по емисии след Китай и САЩ.

 

Парниковите газове остават в атмосферата за период, който варира от няколко години до хиляди години. Независимо от коя страна са емитирани, те влияят на климата по целия свят.

Емисиите на парникови газове в ЕС по страни  
Най-големите емитенти на парникови газове в света  
Какво представляват парниковите газове? 
  • Парниковият газ е газ в атмосферата, който действа като покритието на парник: той поглъща слънчевата енергия и топлината, която се отразява от земната повърхност, улавя ги в атмосферата и им пречи да отидат в космоса 
  • Процесът води до парниковия ефект, който поддържа температурата на Земята по-висока, отколкото тя би била иначе, и прави възможен живота на планетата. 
  • Много парникови газове в атмосферата се пораждат по естествен начин, но човешката дейност генерира допълнително големи количества. Това засилва парниковия ефект и допринася за глобалното затопляне.