Намаляване на въглеродните емисии: цели и действия на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз работи за намаляване на емисиите на парникови газове ©AP Images/European Union-EP  

Европейският съюз предприема действия в различни области, за да намали емисиите си на парникови газове и да помогне за овладяване на промените в климата.

Европейският съюз се е ангажирал да постигне климатична неутралност до 2050 г., за да допринесе за предотвратяване на опасните климатични изменения. Тази цел и отделна междинна цел за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. ще станат правно обвързващи, ако Европейският парламент и Съветът постигнат споразумение по законодателния акт за климата.

Законодателният акт е част от Европейския зелен пакт - пътната карта на ЕС към постигане на нетни нулеви емисии. Европейският парламент прие позицията си по законодателния акт на 7 октомври 2020 г. В нея депутатите призоваха за намаление на емисиите към 2030 г. с 60% под нивото от 1990 г. в сравнение с предишната цел от 40% намаление. Парламентът също така иска всички страни в ЕС да постигнат климатична неутралност до 2050 г. 

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС към постигане на целите си в областта на климата.

За да реализира обещаното, Европейският съюз е подготвил значими законодателни инициативи.

Търговия с емисии в индустрията


Схемата на ЕС за търговия с емисии задължава компаниите да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Компаниите трябва да купуват тези разрешителни на аукциони. Схемата се опитва да наложи стимули за насърчаване на инвестициите в чисто производство.

Европейският пазар на емисии е първият значителен пазар в света и остава най-големият. Той регламентира около 40% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща приблизително 11 000 електростанции и производствени предприятия в ЕС. Целта е намаляване на емисиите в индустрията с 43% в сравнение с 2005 г.

Научете повече за това как работи схемата за търговия с емисии и какви промени се предвиждат.

Емисиите от други сектори


Сред секторите, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии, са транспортът, селското стопанство, сградите и управлението на отпадъците. Емисиите от тези сектори представляват около 60% от общите емисии на ЕС и следва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г.

Това трябва да се случи с определянето на национални цели за намаляване на емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава от населението в отделните страни. Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат подкрепа за реализиране на заложените цели.

Научете какви ограничения на емисиите в секторите извън пазара на емисии трябва да постигне всяка страна.

Приносът на горите в политиката за климата


Горите в ЕС поглъщат около 9% от генерираните емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Европейският съюз иска да използва този ценен ресурс в борбата срещу промените в климата.

Подготвя се законодателство, което е насочено срещу нарастването на емисиите вследствие на обезлесяване. То задължава страните в ЕС да компенсират промени в ползването на земите, увеличаващи емисиите, като се грижат по-добре и увеличават горския си фонд.

Вижте нашата инфографика, за да научите за приноса на горите в намаляването на емисиите на парникови газове.

Ограничаване на емисиите от автомобилите


Около 15% от емисиите на въглероден диоксид идват от леките и товарните автомобили. Парламентът прие законодателство, което затяга стандартите и въвежда цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 37,5% за новите автомобили и с 31% за вановете до 2030 г. На 18 април Парламентът също така одобри предложение за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от камионите с 30% до 2030 г. спрямо нивата на емисиите от 2019 г.

Научете повече за въвеждането на по-строги норми за емисиите на въглероден диоксид от колите.