Намаляване на въглеродните емисии: цели и действия на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Чрез законодателния пакет "Подготвени за цел 55" Европейският съюз предприема действия, за да намали емисиите си на парникови газове.

Европейският съюз работи за намаляване на емисиите на парникови газове ©AP Images/European Union-EP  

Европейският съюз се е ангажирал да постигне климатична неутралност до 2050 г., за да допринесе за предотвратяване на климатичните изменения. Тази цел стана правно обвързваща с приемането на законодателния акт за климата, който също така предвижда намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г.

Европейският парламент работи по амбициозен законодателен пакет, известен като "Подготвени за цел 55". Той включва предложения за изменения на 13 съществуващи законодателни акта и шест нови предложения в областта на климата и енерегтиката и заедно със законодателния акт за климата са част от Европейския зелен пакт - пътната карта на ЕС към постигане на нетни нулеви емисии.

Открийте данни и факти за климатичните изменения в Европа.

Търговия с емисии в индустрията


Схемата на ЕС за търговия с емисии задължава компаниите да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Компаниите трябва да купуват тези разрешителни на аукциони. Схемата се опитва да наложи стимули за насърчаване на инвестициите в чисто производство.

Европейският пазар на емисии е първият значителен пазар в света и остава най-големият. Той регламентира около 40% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща приблизително 10 000 електростанции и производствени предприятия в ЕС.

ЕС подготвя изменения в схемата, които да направят възможно постигането на целите на Европейския зелен пакт. Парламентът иска емисиите в обхванатите сектори да намалеят с 63% до 2030 г. в сравнение с 2005 г., а предложението на Комисията предвижда спад на емисиите с 61%.

Научете повече за това как работи схемата за търговия с емисии и какви промени се предвиждат.

Ограничаване на емисиите от транспорта


Емисии от самолети и кораби


Гражданската авиация причинява над 13% от общите емисии на въглероден диоксид от транспорта в ЕС. Парламентът гласува позицията си за промени в правилата за сектора през юни 2022 г. Депутатите искат схемата за търговия с емисии да важи за всички полети с начална точка в Европейското икономическо пространство, включително полети, които завършват извън неговите рамки.

Освен това се предвижда постепенното преминаване към екологично устойчиви горива в авиацията – Парламентът иска секторът да намали емисиите си на парникови газове с 2% до 2025 г. спрямо нивата от 2020 г., с 20% до 2035 г. и с 80% до 2050 г. Изискванията ще важат за кораби с брутен тонаж от повече от 5 000, които отговарят за 90% от емисиите във водния транспорт.

Законодателните предложения включват обхващане на водния транспорт от схемата на ЕС за търговия с емисии.

Прочетете за мерките на ЕС за намаляване на емисиите от самолети и кораби.

Намаляване на емисиите от автомобили


Колите и микробусите са отговорни за около 15% от емисиите на въглероден диоксид в ЕС. Парламентът прие предложение от 2035 г. новите коли и микробуси да са с нулеви емисии. Преди това – през 2030 г., емисиите от автомобили трябва намалеят с 55%, а от микробусите – с 50%.

Научете повече за целите за намаляване на емисиите от автомобилите.

За да бъдат достигнати тези цели, всички нови коли, които се продават на пазара от 2035 г, ще трябва да бъдат с нулеви емисии на въглероден диоксид. Това изискване няма да засяга коли, които вече са в движение.

Прочетете повече за бъдещото спиране на продажбите на нови автомобили, задвижвани с бензин или дизел.

Преминаването към коли с нулеви емисии е свързано и с развитието на всеобхватна инфраструктура за зареждане с алтернативни горива. Европейският парламент иска до 2026 г. на всеки 60 километра по основните пътища в ЕС да има поне по една станция за презареждане с електричество, а до 2028 г. да има по една станция за зареждане с водород на всеки 100 километра.

Научете как ЕС иска да увеличи употребата на алтернативни горива.

Парламентът подкрепи въвеждането на нова схема за търговия с емисии за сухопътния транспорт и отоплението. Депутатите искат фирмите да плащат добавка върху цените на замърсяващите горива, но предлагат индивидуалните потребители да бъдат освободени до 2029 г.

Намаление на емисиите в енергийния сектор


Производството и потреблението на енергия, включително в транспорта, причиняват повече от три четвърти от емисиите на парникови газове в ЕС.

Намаляването на енергийното потребление и използването на по-чисти източници на енергия биха допринесли значително за постигането на климатичните цели на ЕС и биха намалили зависимостта от внос на енергийни източници от други страни.

Цели за потребление на по-малко енергия


През септември 2022 г. Европейският парламент подкрепи цели за намаляване на крайното енергийно потребление с 40% и на първичното енергийно потребление с 42,5% до 2030 г. (първичното потребление включва и изгарянето на горива за производство на енергия). Целите са основани на прогнози за потреблението към 2030 г., направени през 2007 г.

В днешно време отоплението и охлаждането на сгради отговарят за около 40% от потреблението на енергия в ЕС. Парламентът работи по правила за енергийните характеристики на сградите, които се стремят да създадат условия за нулеви емисии от сградите до 2050 г. Правилата предвиждат:

  • стратегии за обновяване на сградите;
  • изисквания всички нови сгради в ЕС да генерират нулеви емисии от 2030 г.;
  • инсталиране на слънчеви панели на новите сгради.


Прочетете повече за плановете на ЕС за намаляване на енергийното потребление.

Повече енергия от възобновяеми източници


Разработването на източници на чиста енергия като алтернативи на изкопаемите горива също помага за намаляването на емисии.

Към момента над 20% от енергията, използвана в ЕС, идва от възобновяеми източници. През септември 2022 г. Парламентът се обяви за повишаване на този дял на 45% до 2030 г.

Депутатите настояха през декември 2022 г. за по-бързо издаване на разрешителни за производство на енергия от възобновяеми източници като слънцето и вятъра.

Парламентът също така иска да види увеличаване на производството на водород от възобновяеми източници и използване на енергията на вълните за генериране на електричество. Финансирането на газова инфраструктура постепенно се пренасочва към проекти за набавяне на енергия от възобновяеми източници.

Научете повече за начините, по които ЕС стимулира производството на енергия от възобновяеми източници.

„Въглероден налог“ върху вноса


Европейският съюз подготвя механизъм за корекция за въглеродните емисии на границата, за да създаде подходящи стимули за по-чисто производство. Целта е в цената на вносни стоки от страни с по-ниски амбиции от ЕС относно емисиите да бъде включена „въглеродна“ добавка. Това би предотвратило преместването на производства от ЕС с цел намаляване на разходите.

Европейската комисия направи предложение по темата през юли 2021 г., като то би довело до облагането на вноса на някои стоки от страни извън ЕС. Депутатите искат то да започне да се прилага от 1 януари 2023 г. с преходен период до края на 2026 г. и с пълно влизане в сила до 2032 г.

Научете повече за усилията за предотвратяване на преместването на производства извън ЕС.

Емисиите от други сектори


Сред секторите, които не са обхванати от настоящата схема за търговия с емисии, са транспортът, селското стопанство, сградите и управлението на отпадъците. Емисиите от тези сектори представляват около 60% от общите емисии на ЕС и Комисията предлага емисиите от тях да бъдат намалени с 40% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г.

Това трябва да се случи с определянето на национални цели за намаляване на емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава от населението в отделните страни. Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат подкрепа за реализиране на заложените цели.

Научете какви ограничения на емисиите в сектори като транспорт, селско стопанство и сгради трябва да постигне всяка страна.

Приносът на горите в политиката за климата


Горите в ЕС поглъщат около 7% от генерираните емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Европейският съюз иска да използва този ценен ресурс в борбата срещу промените в климата.

През юни 2022 г. депутатите подкрепиха увеличаване на целта за улавяне на водород в секторите, свързани с използването на земи и гори. Това може да стане например чрез възстановяване на естествени екосистеми, засаждане на нови гори или спиране на обезлесяването.

Прочетете как ЕС иска да засили приноса на горите за намаляване на парниковите газове.

Обезлесяването на важни региони е проблем, който засяга целия свят. Европейският съюз работи по регламент, който ще наложи на компаниите да проверяват дали продуктите, които те внасят в ЕС, не са произведени върху обезлесени земи или след значително влошаване на качеството на гори.

Запознайте се с причините за обезлесяването и възможните мерки по проблема от страна на ЕС.