Намаляване на въглеродните емисии: цели и действия на ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз работи за намаляване на емисиите на парникови газове ©AP Images/European Union-EP  

Европейският съюз предприема действия в различни области, за да намали емисиите си на парникови газове и да помогне за овладяване на промените в климата.

Европейският съюз се е ангажирал да постигне климатична неутралност до 2050 г., за да допринесе за предотвратяване на опасните климатични изменения. Тази цел и отделна междинна цел за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. ще станат правно обвързващи, ако Европейският парламент и Съветът постигнат споразумение по законодателния акт за климата.

Законодателният акт е част от Европейския зелен пакт - пътната карта на ЕС към постигане на нетни нулеви емисии. Европейският парламент прие позицията си по законодателния акт на 7 октомври 2020 г. В нея депутатите призоваха за намаление на емисиите към 2030 г. с 60% под нивото от 1990 г. в сравнение с предишната цел от 40% намаление. Парламентът също така иска всички страни в ЕС да постигнат климатична неутралност до 2050 г. 

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС към постигане на целите си в областта на климата.

За да реализира обещаното, Европейският съюз е подготвил значими законодателни инициативи.

Търговия с емисии в индустрията


Схемата на ЕС за търговия с емисии задължава компаниите да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Компаниите трябва да купуват тези разрешителни на аукциони. Схемата се опитва да наложи стимули за насърчаване на инвестициите в чисто производство.

Европейският пазар на емисии е първият значителен пазар в света и остава най-големият. Той регламентира около 40% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща приблизително 11 000 електростанции и производствени предприятия в ЕС. Целта е намаляване на емисиите в индустрията с 43% в сравнение с 2005 г.

Научете повече за това как работи схемата за търговия с емисии и какви промени се предвиждат.


„Въглероден налог“ върху вноса


Европейският съюз обмисля налагането на механизъм за корекция за въглеродните емисии на границата, за да създаде подходящи стимули за по-чисто производство. Целта е в цената на вносните стоки от страни с по-ниски амбиции от ЕС относно емисиите да бъде включена „въглеродна“ добавка. Това би предотвратило преместването на производства от ЕС с цел намаляване на разходите. Очаква се Комисията да направи предложение по темата през 2021 г.


Научете повече за „въглеродния налог“.


Емисиите от други сектори


Сред секторите, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии, са транспортът, селското стопанство, сградите и управлението на отпадъците. Емисиите от тези сектори представляват около 60% от общите емисии на ЕС и следва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г.

Това трябва да се случи с определянето на национални цели за намаляване на емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава от населението в отделните страни. Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат подкрепа за реализиране на заложените цели.

Научете какви ограничения на емисиите в секторите извън пазара на емисии трябва да постигне всяка страна.


Приносът на горите в политиката за климата


Горите в ЕС поглъщат около 9% от генерираните емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Европейският съюз иска да използва този ценен ресурс в борбата срещу промените в климата.

Подготвя се законодателство, което е насочено срещу нарастването на емисиите вследствие на обезлесяване. То задължава страните в ЕС да компенсират промени в ползването на земите, увеличаващи емисиите, като се грижат по-добре и увеличават горския си фонд.

Вижте нашата инфографика, за да научите за приноса на горите в намаляването на емисиите на парникови газове.

Ограничаване на емисиите от автомобилите


Около 15% от емисиите на въглероден диоксид идват от леките и товарните автомобили. Парламентът прие законодателство, което затяга стандартите и въвежда цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 37,5% за новите автомобили и с 31% за вановете до 2030 г. На 18 април Парламентът също така одобри предложение за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от камионите с 30% до 2030 г. спрямо нивата на емисиите от 2019 г.

Научете повече за въвеждането на по-строги норми за емисиите на въглероден диоксид от колите.