Европа и промените в климата: данни и факти 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Открийте ключови факти относно климатичните изменения в Европа, включително кой генерира най-много емисии и успяваме ли да намалим опасните газове.

Научете повече за емисиите на страните в ЕС, които допринасят за промените в климата ©AP Images/European Union 2018 - EP  

Парникови газове: въглеродният диоксид и другите

Въглеродният диоксид (CO2) е най-разпространеният парников газ – той отговаря за около 80% от емисиите на парникови газове в ЕС през 2021 г.

Други газове присъстват в атмосферата в по-малки обеми, но задържат слънчевата енергия в по-голяма степен. Метанът е вторият по значение парников газ в ЕС, като той е отговарял за 12% от ефекта от емисиите на парникови газове през 2021 г.

Някои парникови газове присъстват по естествени причини в атмосферата, но човешката дейност допринася за увеличаване на тяхната концентрация. Други са изцяло синтезирани – например, флуорсъдържащите газове се използват в промишлеността и имат значително по-силен ефект от CO2.

Научете повече за различните парникови газове и тяхното отражение върху климата.

Най-големите емитенти в ЕС: страни и сектори

Взети заедно, страните в ЕС са били на четвърто място в света по емисии на парникови газове през 2019 г. − след Китай, САЩ и Индия. Европейските страни обаче са решени да намалят емисиите си и да се борят срещу климатичните промени. Делът на ЕС в световните емисии на парникови газове е намалял от 15,2% през 1990 г. на 7,3% през 2019 г.

В рамките на ЕС петте страни, които произвжедат най-много емисии, са Германия, Франция, Италия, Полша и Испания. Производството на енергия и транспортът са произвели 77% от емисиите на парникови газове в ЕС през 2019 г., селското стопанство − 10,6% и промишлеността − 9,1%.

Научете повече от нашата инфографика за емисиите по страни и сектори.

Намаляват ли емисиите в ЕС


През 2008 г. Европейският съюз прие като цел да намали емисиите си на парникови газове с 20% до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Тази цел бе постигната − през 2019 г. емисиите в ЕС са били с 24% по-ниски спрямо 1990 г., а през 2020 г. − с 31% по-ниски (част от причината е намалялата икономическа активност вследствие на пандемията от COVID-19).

През 2021 г. ЕС прие нова цел за намаление на емисиите с поне 55% до 2030 г. спрямо 1990 г. и достигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Изискват се значително допълнителни мерки за постигане на целите − според данните от държавите членки към 2021 г. намаляването на емисиите към 2030 г. се очаква да бъде около 41% към 2030 г.

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС за постигане на целите по политиката за климата.

Ефектът от климатичните промени в Европа


Промените в климата засягат регионите в Европа по различни начини − на някои места температурите се покачват и нараства рискът плодородни земи да се превърнат в пустини, другаде се засилват валежите и рискът от катастрофални наводнения.

Европейската агенция за околната среда очаква климатичните промени да засегнат икономиката (туризма и енергийния сектор), околната среда (изчезване на видове и горски пожари), селското стопанство (намаляване на реколтата и засилване на нуждите от напояване) и човешкото здраве (рискове от горещите вълни и силните бури).

Вижте нашата карта за очакваните ефекти от промените в климата върху регионите в Европа.

Емисии от транспорта в ЕС

Транспортът е единственият сектор в ЕС, в който емисиите са по-високи от нивото през 1990 г. Днес транспортът е отговорен за близо 30% от общите емисии на CO2 на ЕС, като 72% от емисиите в транспорта се дължат на сухопътния транспорт.


Емисии на парникови газове от автомобилите


Пътническите и лекотоварните автомобили произвеждат 15% от емисиите на парникови газове в ЕС. В момента средният брой на пътниците в автомобил е 1,7, което прави други форми на транспорт като автобусите по-екологично чисти алтернативи. Ако обаче в съвременните коли се водят няколко души, те могат да бъдат сред най-добрите опции за придвижване от гледна точка на емисиите.

Открийте повече данни в нашата инфографика за емисиите на въглероден диоксид от колите.


Емисии от самолети и кораби


Всеки от секторите на международното въздухоплаване и морския транспорт отговаря за под 3,5% от общите емисии на парникови газове в ЕС, но те са сред най-бързо нарастващите източници на емисии. Емисиите от самолети се очакват да нараснат до 10 пъти през 2050 г. спрямо нивото от 1990 г., а емисиите от кораби могат да се повишат с 50%.

Научете повече за емисиите от самолети и кораби.

ЕС и международните преговори за климата

Европейският съюз е важен фактор в преговорите, които се водят под егидата на ООН за борба с промените в климата. Както ЕС, така и всички страни членки, са подписали Споразумението от Париж за климата, което цели да ограничи ръста на средната световна температура. Страните в ЕС координират политиката и целите си относно климата на европейско ниво.


Запознайте се с хронологията на преговорите на световно ниво за климата.


Научете повече за политиката на ЕС относно климатичните изменения: