Политиката на ЕС относно промените в климата 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Борбата с климатичните изменения е приоритет за ЕС. Прочетете за решенията, които се търсят на европейско ниво.

Европейският съюз работи за ограничаване на рисковете от климатичните изменения. Снимка на Ezra Comeau-Jeffrey в Unsplash  

Глобалното затопляне

Средната световна температура е нараснала значително през последното столетие, като периодът 2008-2017 г. е бил най-топлото десетилетие, откакто се води статистика. Общо 16 от 17-те най-горещи години са настъпили от 2000 г. насам.

Данните на програмата „Коперник“ на ЕС показват, че 2018 г. също е била една от трите най-горещи години в Европа, откакто се събират данни. Повечето научни изследвания показват, че ръстът на температурите е свързан с повишаването на нивото на парниковите газове във въздуха вследствие на човешката дейност.

Средната световна температура днес е с 0,85 градуса Целзий по-висока от средната температура в края на 19-ти век. Учените разглеждат ръст от 2 градуса Целзий в сравнение с прединдустриалните нива като праг, чието надхвърляне може да причини катастрофални последици за околната среда и хората.

Затова международната общност е постигнала съгласие, че глобалното затопляне трябва да остане в рамките на два градуса Целзий.

Ролята на Европа

Взети заедно, страните в Европейския съюз заемат трето място в света по емисии на парникови газове след Китай и САЩ, показват данни на Европейската агенция за околната среда. Производството и потреблението на енергия (включително в транспорта) са отговаряли за 78% от емисиите на парникови газове през 2015 г.

Климатичните изменения засягат регионите в Европа по различен начин ‒ средиземноморските страни могат да очакват по-малко дъждове и по-тежки жеги, докато скандинавските и балтийските държави са изложени на повишен риск от наводнения и силни валежи. Въпреки това всички страни биха пострадали, ако не бъдат взети единни мерки срещу промените в климата.

През 2008 г. ЕС си постави задачата да намали емисиите с 20% до 2020 г. спрямо нивото от 1990 г. Към момента тази цел е постигната: през 2015 г. емисиите в ЕС са били с 22% по-ниски в сравнение с 1990 г.

Открийте повече данни за промените в климата в Европа.

ЕС и международната политика за климата

Европейският съюз е ключов участник в преговорите за климата под егидата на ООН. През 2015 г. Европейският парламент ратифицира Споразумението от Париж, което е първото световно споразумение за борба с промените в климата. Целта на договора е удържането на ръста на световната температура в рамките на 1,5 градуса Целзий в сравнение с прединдустриалните нива.

Съгласно Споразумението от Париж ЕС се ангажира да намали до 2030 г. емисиите си на парникови газове с поне 40% спрямо нивото от 1990 г

Пътят напред

За да бъде постигната целта за намаляване на емисиите, Европейският съюз прие законодателство в различни сектори. Например, бяха направени промени в схемата за търговия с емисии, която управлява постепенното намаляване на емисиите от промишлеността и енергетиката и задължава тези, които замърсяват, да плащат.

За други сектори като селското стопанство и сградите са заложени национални цели за ограничаване на емисиите. Приносът на всяка страна се определя според нейния брутен вътрешен продукт на глава от населението.

Нови правила за сухопътния сектор, приети през 2019 г., налагат изисквания за намаляване на емисиите от новите коли с 37,5%, от лекотоварните автомобили с 31% и от тежкотоварните камиони с 30% до 2030 г.

ЕС иска също така да използва способността на горите да абсорбират въглероден диоксид, за да се намали рискът от климатичните промени. Парламентът прие регламент през 2017 г., който цели да предотврати емисиите, произтичащи от обезлесяване и промени в ползването на земите.

Прочетете повече подробности за мерките на ЕС за намаляване на емисиите.

Проблемът с производството и потреблението на енергия

Енергията е в основата на проблема с емисиите и затова Европейският съюз се ориентира към политика за по-чисти източници и ефективно използване. През 2018 г. Парламентът прие законодателство за увеличаване на дела на възобновяемите източници (слънце, вятър, вода) до 32% от общото потребление и за даването на възможност на отделните домакинства да произвеждат собствена „зелена“ енергия.

Освен това ЕС иска да подобри енергийната ефективност с 32,5% до 2030 г. и прие законодателство за сградите и домакинските уреди.

Научете повече за мерките на ЕС за чиста енергия.

Финансиране на политиката за климата

Целите, свързани с ограничаване на промените в климата и адаптация, са заложени в основните разходни програми на ЕС. В бюджетната рамка за 2014-2020 г. 20% от средствата бяха заделени за мерки, свързани с климата, включително програмата за околната среда LIFE на стойност 3,4 млрд. евро.