Политиката на ЕС относно промените в климата 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Борбата с климатичните изменения е приоритет за Европейския парламент. Прочетете за решенията, които се търсят на европейско ниво.

Европейският съюз работи за ограничаване на рисковете от климатичните изменения. Снимка на Ezra Comeau-Jeffrey в Unsplash  

Глобалното затопляне


Средната световна температура е нараснала значително през последното столетие, като периодът 2010-2019 г. е бил най-топлото десетилетие, откакто се води статистика. Общо 19 от 20-те най-горещи години са настъпили от 2000 г. насам.

Данните на програмата „Коперник“ на ЕС показват, че 2020 г. също е била най-горещата година в Европа, откакто се събират данни. Повечето научни изследвания показват, че ръстът на температурите е свързан с повишаването на нивото на парниковите газове във въздуха вследствие на човешката дейност.

Средната световна температура днес е с 0,95 - 1,20 градуса Целзий по-висока от средната температура в края на 19-ти век. Учените разглеждат ръст от 2 градуса Целзий в сравнение с прединдустриалните нива като праг, чието надхвърляне може да причини катастрофални последици за околната среда и хората.

Затова международната общност е постигнала съгласие, че глобалното затопляне трябва да остане в рамките на два градуса Целзий.

Ролята на Европа

ЕС е засегнат от промените в климата


Всички региони в Европа са засегнати от климатичните промени, макар и по различни начини − на някои места температурите се покачват и нараства рискът плодородни земи да се превърнат в пустини, другаде се засилват валежите и рискът от катастрофални наводнения.

ЕС е сред големите замърсители


Взети заедно, страните в Европейския съюз заемат трето място в света по емисии на парникови газове след Китай и САЩ, показват данни на Европейската агенция за околната среда от 2015 г.

Открийте повече данни за промените в климата в Европа.

ЕС участва активно в международните преговори за климата


Европейският съюз е ключов участник в преговорите под егидата на ООН за борба с климатичните изменения и е подписал Споразумението от Париж, което е първото световно споразумение по темата. Всички страни в ЕС са ангажирани с процеса и са страни по споразумението, като те координират действията и целите си на ниво ЕС.

Съгласно Споразумението от Париж ЕС се ангажира да намали до 2030 г. емисиите си на парникови газове с поне 40% спрямо нивото от 1990 г. През 2021 г. ЕС формулира още по-амбициозни цели − той следва да намали емисиите си с 55% до 2030 г. и да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г.

Вижте хронология на международните преговори относно климатичните изменения.

Усилията на ЕС дават резултат


През 2008 г. ЕС си постави задачата да намали емисиите с 20% до 2020 г. спрямо нивото от 1990 г. Тази цел беше постигната и надхвърлена: през 2019 г. емисиите в ЕС бяха с 24% по-ниски в сравнение с 1990 г., а през 2020 г. емисиите бяха с 31% по-ниски, което отчасти се дължеше на пандемията от COVID-19. 

Вижте нашата инфографика за напредъка на ЕС към постигане на климатичните цели.

Европейският зелен пакт: нулеви нетни емисии до 2050 г.


Европейският зелен пакт е пътна карта към превръщането на Европа в континент, неутрален към климата, до 2050 г. Законодателният акт за климата, приет през 2021 г., направи целите правно обвързващи и въведе междинна цел за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г.

Конкретните стъпки за реализиране на Зеления пакт се съдържат в законодателния пакет „Адаптиране към цел 55“, който бе представен от Европейската комисия през юли 2021 г. Той включва широк кръг промени в области като енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия, търговия с емисии, изисквания към леките и лекотоварните автомобили, както и въвеждане на въглероден налог върху вноса.

Европейският съюз също така работи за изграждане на кръгова икономика, която използва многократно ресурсите, създаване на устойчива система за производство на храни и опазване на биоразнообразието.

За да бъде финансиран Европейският зелен пакт, Комисията представи през януари 2020 г. Инвестиционен план за устойчива Европа, който цели да привлече 1 трлн. евро публични и частни инвестиции през следващото десетилетие.

Бе създаден Фонд за справедлив преход, който ще подкрепя региони и общности, засегнати от прехода към "зелена" икономика, например такива, които разчитат на производството на въглища.

Освен това Европейският съюз формулира критерии за екологично устойчиви дейности с цел развитие на пазара на "зелени" инвестиции и разделянето на екологични проекти от други, които само се представят за такива.

Прочетете повече за Зеления пакт.

Какво количество парникови газове генерират различните сектори в ЕС  

Намаляване на емисиите в ЕС


За да бъде постигната целта за намаляване на емисиите, Европейският съюз приема законодателство в различни сектори. 

Емисии от електроцентрали и промишленост


ЕС е въвел схема за търговия с емисии, която управлява постепенното намаляване на емисиите от промишлеността и енергетиката и задължава тези, които замърсяват, да плащат. Тази схема покрива около 40% от емисиите на парникови газове от ЕС.

Парламентът разглежда промени в схемата, за да я приведе в съответствие с приетите по-амбициозни цели за намаляване на емисиите.

Емисии от селско стопанство и сгради


За други сектори като селското стопанство и сградите са заложени национални цели за ограничаване на емисиите. Приносът на всяка страна се определя според нейния брутен вътрешен продукт на глава от населението.

В рамките на законодателния пакет "Подготвени за цел 55" депутатите подкрепиха промяна на целта − те искат намаляване на емисиите в този сектор с 40% до 2030 г. вместо с 29%.

Емисии в транспорта


През юни 2022 г. ЕС подкрепи предложение новите автомобили и микробуси да са с нулеви емисии до 2035 г.

До момента няма изисквания към корабите да намалят емисиите си, но законодателният пакет "Подготвени за цел 55" предвижда включване на водния транспорт в схемата за търговия с емисии.

Депутатите също така искат да изменят правилата за участието на авиационния сектор в схемата за търговия с емисии. Според тях всички полети, излитащи от Европейското икономическо пространство (ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), трябва да бъдат обхванати от схемата, а не само онези, които летят в рамките на това пространство.

Емисии поради обезлесяване и земеползване


ЕС иска да използва способността на горите да абсорбират въглероден диоксид, за да се намали рискът от климатичните промени. Парламентът гласува през юни 2022 г. по актуализация на правилата, които целят да предотвратят емисиите, произтичащи от обезлесяване и промени в ползването на земите. Целта е да бъдат изведени от атмосферата още повече парникови газове.

Емисии от страни с по-ниски стандарти


През юли 2021 г. Европейската комисия предложи механизъм за корекция на цените на вноса от страни с по-ниски стандарти от ЕС за емисиите. Допълнителният налог ще направи по-малко привлекателно преместването на бизнеса в такива страни.

Прочетете повече подробности за мерките на ЕС за намаляване на емисиите.

Проблемът с производството и потреблението на енергия


ЕС също така залага на развитие на чист енергиен сектор. Акцентът е върху увеличаването на дела на енергията от възобновяеми източници до 32% от общото потребление към 2030 г., както и върху създаване на условия за домакинствата да се включат в генерирането на собствена енергия.

Освен това ЕС иска да подобри енергийната ефективност и да намали потреблението на енергия с 32,5% до 2030 г. Приети са законодателни изисквания за ефективността на сградите и на домакинските уреди.

Целите за дела на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност към 2030 г. се очаква да бъдат повишени.

Научете повече за мерките на ЕС за чиста енергия.