Пластмасови отпадъци и рециклиране в ЕС: данни и факти 

 
 

Споделете тази страница: 

Под една трета от пластмасовите отпадъци в Европа се рециклират. Открийте данни и факти за замърсяването с пластмасови продукти в нашата инфографика.

Открийте какво количество пластмасови отпадъци се генерират във всяка страна от ЕС и какъв е делът на рециклирането  

В рамките на само няколко десетилетия производството на пластмаса по света нарасна скокообразно ‒ от 1,5 млн. тона през 1950 г. на 322 млн. тона през 2015 г. Това доведе и до появата на купища пластмасови отпадъци.

Европейският съюз се стреми да намали количествата пластмаса, които попадат в боклука, да използва ефективно отпадъците и да повиши дела на рециклирането.

Какво се случва с изхвърлената пластмаса

В Европа голяма част от пластмасовите отпадъци попада на сметища, друга част се изгаря за извличането на енергия и горива. За момента само около 30% от генерираните пластмастови отпадъци се събират за рециклиране. Делът на рециклирането варира силно по страни, както показва нашата инфографика.

Около половината от пластмасата, която се събира за рециклиране, се изнася за преработка в страни извън ЕС. Сред причините за това са липсата на капацитет и финансови ресурси за местна преработка на отпадъците. В миналото значителен дял от износа е бил насочван към Китай, но наскоро Пекин наложи забрана на вноса на пластмасови отпадъци и това прави още по-спешно намирането на други решения.  

Ниската степен на рециклиране на пластмасата в ЕС води до загуби за икономиката и замърсяване на околната среда. По оценки вложеният материал за пластмасова опаковка губи около 95% от стойността си след първоначалното използване. Освен това производството и изгарянето на пластмаса генерира всяка година 400 млн. тона въглероден диоксид по света. Поне част от тези емисии биха могли да бъдат избегнати чрез рециклиране.

Проблемът с рециклирането

Пластмасовите продукти, изготвени за различни производители, се отличават силно както от естетическа, така и от функционална гледна точка. Това затруднява и оскъпява процеса на преработка.

Като резултат рециклираната пластмаса трудно може да се конкурира по цена и качество с първоначалния продукт. В момента търсенето на рециклирана пластмаса представлява само 6% от търсенето на пластмаса в Европа.

Изхвърлени пластмасови продукти замърсяват както сушата, така и моретата по света ©AP images/European Union -EP  

Предлаганите решения

Парламентът подкрепи през септември европейска стратегия за пластмасата, която призовава всички пластмасови опаковки в ЕС да подлежат на рециклиране до 2030 г. Депутатите искат по-добър дизайн и предлагат решения за стимулиране на използването на рециклирана пластмаса:

• Създаване на стандарти за качество за преработена пластмаса
• Насърчаване на сертифицирането, за да се укрепи доверието и на бизнеса, и на крайните потребители
• Въвеждане на задължителни правила за минимално съдържание на рециклирана пластмаса в определени продукти
• Насърчаване на страните-членки да въведат по-ниска ставка на ДДС за рециклирани продукти

Други мерки за ограничаване на пластмасовите отпадъци, подкрепени от Парламента, включват:

забрана на някои пластмасови продукти за еднократна употреба
ограничения за използването на найлонови торбички

Депутатите също така настояват Европейската комисия да направи законодателно предложение срещу производството на микрочастици пластмаса.