Водни ресурси: ЕП насърчава използването на отпадъчни води в земеделието 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Парламентът одобри стандарти за качество при повторното използване на води за напояване. Целта е да се стимулира разумното ползване на водите в Европа.

Ръстът на населението, урбанизацията и туризмът са фактори за нарастващото търсене на водни ресурси в Европа. От друга страна, промените в климата повишават риска от засушавания и недостиг на вода. Според прогнози до 2030 г. около половината от реките в Европа ще бъдат засегнати.

Селското стопанство отговаря за около половината от потреблението на вода в ЕС. За да бъде гарантиран достъпът на европейците до прясна вода, Парламентът прие на 13 май мерки за насърчаване на повторното използване на отпадъчни води за напояване.

Целта е да се гарантира, че оползотворените води са безопасни за хората и за околната среда. Законодателството налага минимални изисквания за качеството на повторно използваните води, изисква постоянното им следене и кара пречиствателните станции да изготвят планове за управление на риска.

Властите в страните членки ще издават разрешителни за онези, които искат да се занимават с пречистване на водите, и ще следят за спазването на изискванията.

Общите правила на европейско ниво осигуряват еднакви условия за всички оператори на пречиствателни станции и селскостопански производители и гарантират, че няма да има пречки пред свободното движение на селскостопанска продукция в ЕС.