Как ЕС работи за подобряване на здравето на европейците 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз допринася в здравната област с финансиране и налагане на правила по теми като безопасност на храните, чистота на въздуха и борба с болести.

Европейският съюз подпомага страните членки в грижите им за здравето на европейците. Снимка на Owen Beard в Unsplash  

Ролята на ЕС в здравеопазването

Основната отговорност за предоставянето на здравни грижи и организирането на системата на здравеопазване е на правителствата във всяка отделна страна в ЕС. Европейският съюз има допълваща роля - той подкрепя усилията на страните членки за подобряване на здравето на европейците и премахване на неравенствата при достъпа до лечение. Всичко това води към изграждането на по-социална Европа.

Свободното движение на хората и стоките в единния пазар на ЕС предполага координация по проблеми, свързани със здравето. Европейският съюз помага на страните членки да обединят ресурси и да работят заедно по предизвикателства като устойчивостта на бактерии на антибиотици и предотвратяването на хронични заболявания.

Законодателството на ЕС гарантира правата на пациентите при лечение в друга страна членка и налага стандарти за продукти като лекарствата и медицинските изделия.

Здравната програма на ЕС

Работата на ЕС в областта на здравеопазването се финансира през Здравната програма на ЕС. За периода 2014-2020 г. тази програма разполага с бюджет от 450 млн. евро. Тя цели да популяризира здравословния начин на живот, да защитава гражданите на ЕС от трансгранични заплахи и да насърчава развитието на устойчиви системи на здравеопазване, които осигуряват висококачествени грижи за пациентите.

В следващия дългосрочен бюджет (2021-2027 г.) се планира финансирането за здравеопазване да стане част от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Други фондове, които финансират проекти, свързани със здравето, са програмата за изследвания „Хоризонт 2020“, кохезионната политика на ЕС и Европейският фонд за стратегически инвестиции.

Лекарства и медицински изделия

Лекарствените продукти в ЕС подлежат на одобрение и класификация чрез Европейската регулаторна рамка за лекарствата, в която си сътрудничат Европейската агенция за лекарствата, националните регулаторни органи и Европейската комисия. След като даден продукт бъде пуснат на пазара, той продължава да бъде обект на наблюдение.

Съществуват специални правила за лекарствата за деца, за редки болести, за модерна терапия и за клиничните изпитания. Освен това се вземат мерки за контрол върху търговията с лекарства и срещу фалшифицирането на лекарствени продукти.

През 2017 г. бяха приети норми за медицинските изделия и за имплантите, които целят да подобрят безопасността им и да осигурят по-голяма прозрачност.

Депутатите също така призоваха през 2019 г. за уеднаквяване на подхода към медицинската употреба на канабис и за финансирането на изследвания по темата.

Здравеопазване в чужбина

Европейските правила гарантират, че всеки гражданин на ЕС, който разполага с Европейска здравноосигурителна карта, има възможност да получи лечение при нужда в държавно учреждение по време на временен престой (за командировка, ваканция или учебен стаж) в друга страна от ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Лечението трябва да бъде предоставено при същите условия и на същата цена като на хората, които се осигуряват в съответната страна.

Борба с болести

Потреблението на цигари и други тютюневи продукти е отговорно за смъртта на близо 700 000 души всяка година в ЕС. Затова ЕС приема законодателни мерки в областта на тютюнопушенето.

През 2016 г. бяха одобрени изменения в директивата за тютюневите продукти, които целят да ги направят по-малко привлекателни за младите хора. Препоръка на Съвета от 2009 г. насърчава страните членки да защитят гражданите от излагането на тютюнев дим на работа и на обществени места.

Около 30 милиона европейци страдат от различни редки заболявания - за такива се смятат болести, които засягат по-малко от 5 на всеки 10 000 души. За да помогне за диагностицирането и терапията, ЕС създаде през 2017 г. мрежи от специалисти от различни страни, които работят заедно по конкретен проблем - например, безопасност на пациентите или предотвратяване на антимикробна резистентност.

Прекаленото използване на антибиотици и неправилната употреба на лекарства води до развитието на резистентност у някои бактерии, което означава, че съвременната медицина е безпомощна спрямо тях. Тази антимикробна резистентност води до смъртта на приблизително 33 000 души годишно в ЕС.

През 2017 г. ЕС прие план за действия, който цели да информира хората за проблема, да насърчи по-добрата хигиена и изследванията. Година по-късно бе одобрен нов регламент за ветеринарните медицински продукти, който ограничава използването на антибиотици в селското стопанство.

В някои страни от ЕС избухват епидемии на болести като дребната шарка (морбили) поради това, че не всички деца се ваксинират. В резолюция от 2018 г. депутатите призоваха за по-добро хармонизиране на имунизационния календар на страните в ЕС, по-голяма прозрачност относно условията на производство на ваксини и съвместни покупки за постигане на по-ниски цени.

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията помага за борбата с инфекциозните болести в ЕС.

По-чист въздух и по-чисти води

Лошото качество на въздуха скъсява продължителността на живота на много хора в Европа. От над 40 години Европейският съюз налага ограничения върху емисиите на вредни вещества във въздуха. Нова директива от 2016 г. определя по-строги лимити за емисиите на ключови замърсители като азотните оксиди.

Рамковата директива за водите пък защитава чистотата на различни видове води на повърхността и под земята.

Водите за къпане подлежат на наблюдение за наличието на бактерии съгласно друг акт на ЕС. Предстоят и промени в директивата за питейните води, които целят да подобрят качеството и да насърчат консумацията за сметка на генериращите отпадъци бутилирани напитки.

Безопасни храни

Европейският съюз е приел норми, гарантиращи висока степен на безопасност на всички етапи от процеса на производство и дистрибуция на храни. Промени от 2017 г. допълнително затегнаха правилата за инспекции на храните.

Съществуват специфични правила за храните от животински произход, за максималните нива на замърсяване с нитрати, тежки метали, диоксини и други, за новите храни (например, произведени от микроорганизми или с променена молекулярна структура) и за материите, които влизат в достъп с храните (например, опаковките).

В ЕС има строга правна рамка за отглеждането и продажбата на генетично модифицирани храни. Европейският парламент обръща особено внимание на потенциалните здравни рискове и е възразявал срещу одобряването на нови растителни култури (като соеви сортове).

През 2019 г. депутатите одобриха доклад с препоръки за използването на по-устойчиви видове пестициди и направиха предложения за по-прозрачни процедури за одобрение на пестициди.

Парламентът също така одобри промени в правилата за био храните, за да гарантира по-строги проверки на този разрастващ се пазар и да намали риска от замърсявания.

Здравословни условия на работа

Европейското законодателство определя минимални изисквания за безопасност и здравословни условия на работа, като в същото време страните членки са свободни да приемат по-строги правила.

Приети са норми за използването на оборудване, за защитата на бременни жени и млади работници и за нивата на излагане на шум и на вредни субстанции, които могат да причинят рак или мутации.

Нарастващата средна възраст на работната сила в Европа поставя нови предизвикателства в сферата на здравето като например реинтеграцията на хора, претърпели сериозни заболявания или наранявания. През 2018 г. Парламентът предложи мерки като осигуряването на по-гъвкави условия на труд, развитието на програми за придобиване на нови умения и осигуряването на достъп на работниците до психолог или терапевт.

По-голяма достъпност на услуги и продукти за хората с увреждания

През 2019 г. Парламентът одобри нови изисквания за достъпност на продуктите и услугите, които целят да улеснят живота на възрастните хора и хората с увреждания и да допринесат за пълноценното им участие в обществото. Правилата правят по-лесно използването на предмети от ежедневието като телефони, компютри, банкомати, машини за продажби на билети и др.

Научете повече за социалната политика на ЕС:

•    Как ЕС работи за подобряване на правата на работниците и условията на труд
•    Какви мерки се вземат на европейско ниво срещу безработицата
•    Как ЕС се опитва да насърчи младежката заетост.
•    Как ЕС работи за равенство на половете