Как Парламентът работи за равенство на половете в ЕС 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Научете как ЕС и Европейският парламент се борят за укрепване на правата на жените и за равенство на половете на работното място, в политиката и други области.

Снимка на Brooke Cagle в Unsplash  

Преодоляване на неравенството на половете


От своето начало Европейският съюз залага във всички свои политики и мерки принципа на равенство на половете и работи за изграждането на социална Европа. В тази връзка ЕС приема законодателство, издава препоръки, организира обмен на добри практики и предоставя финансиране на страните членки. Решенията на Съда на ЕС също оказват влияние върху концепцията за равенство на половете.

Европейският парламент винаги е подкрепял стремежа за равенство между мъжете и жените и има постоянна комисия за правата на жените и равенството на половете. Депутатите редовно приемат доклади с препоръки по въпроси, свързани с половете. Всяка година Парламентът отбелязва Международния ден на жената (8 март) със събития, насочени към привличане на общественото внимание по тези теми.

Депутатите призовават за създаването на нов формат на Съвета, в който заседават министрите и държавните секретари, отговарящи за равенството на половете. Надеждата е, че новият формат ще помогне за напредък по инициативи като ратификацията на Истанбулската конвенция за борба с насилието спрямо жените.

Парламентът прие резолюция през февруари 2021 г. за оценка на напредъка с правата на жените през последните 25 години. Депутатите са обезпокоени, че целта за равенство може да остане на заден план в някои държави членки. Парламентът поиска от Комисията да взема предвид правата на жените във всичките си предложения за законодателство, да разработи конкретни планове за намаляване на бедността сред жените и да засили мерките срещу разликите в заплащането.

Научете повече за хронологията на мерките на ЕС за равенство на половете.

Седмица на равенството на половете в Парламента


За да подчертае значението, което придава на темата, от 2020 г. Европейският парламент започна да организира на годишна база Седмица на равенството на половете. Инициативата дава възможност на парламентарните комисии да погледнат на въпросите, с които се занимават, от перспективата на целта за постигане на равенство между половете. В последната седмица на октомври 2022 г. се провежда поредното издание.

Репродуктивни права на жените


В доклад от юни 2021 г. Парламентът призова страните в ЕС да защитават и подобряват сексуалното и репродуктивно здраве на жените. Депутатите се обявяват за всеобщ достъп до безопасен и законен аборт, висококачествени консумативи за контрацепция и сексуално обучение в училищата. Те също така предлагат освобождаване от ДДС за продукти, свързани с месечния цикъл на жените.

През март 2022 г. Парламентът одобри трети план за действия на ЕС относно равенството на половете, който предвижда мерки за утвърждаване на репродуктивните права на жените извън ЕС и осигуряване на всеобхватен достъп до здравни грижи в тази област в рамките на ЕС.

Равенството на половете на работното място

Майчинство, бащинство и родителски отпуск


През 2019 г. ЕС прие нови правила за отпуска за родители и за хора, гледащи близките си. Целта на мерките е да се създадат по-гъвкави условия на труд, да се насърчат бащите да ползват повече отпуск за семейството си и да се повиши нивото на заетост сред жените.

Законодателство на ЕС за равенството на половете на работното място 
  • Правила за условията на труд (например, за равно заплащане, социална закрила, мерки срещу тормоза) 
  • Правила за самонаетите лица 
  • Права за отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск 

Премахване на разликите в заплащането


Парламентът също така настоява за специални мерки за намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените, която се изчислява на средно 13% в ЕС през 2020 г., и на разликата в пенсиите, която е била средно 29% през 2019 г. Освен това депутатите искат да се обърне особено внимание на бедността сред жените, тъй като вероятността жените да се озоват в тежка ситуация е по-висока, отколкото за мъжете.

През април 2022 г. Парламентът подкрепи директива за прозрачност на заплащането, която цели да направи по-лесно сравняването на заплатите между служителите в компании, за да се намалят необоснованите разлики.

Научете повече за мерките на ЕС за премахване на разликата между заплатите на мъжете и жените.

Повече жени в ИТ сектора и науката


В резолюция от 2018 г. Парламентът изтъкна липсата на жени в дигиталния сектор и призова те да бъдат насърчени да учат в тази област.

Жените в управителните съвети


През ноември 2022 г. Парламентът одобри правила за утвърждаване на равенството на половете в управителните съвети на компаниите. Директивата цели да въведе прозрачни процедури за набиране на персонал в дружествата, така че до края на юни 2026 г. най-малко 40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции или 33% от всички директорски длъжности да бъдат заети от по-слабо представения пол.

Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение по темата по-рано през 2022 г. Страните в ЕС ще трябва да започнат да прилагат изискванията в срок от две години. Новите правила не се отнасят за компании с по-малко от 250 служители.


Предотвратяване на насилието спрямо жените


Европейският съюз подхожда от различни страни към проблема с насилието спрямо жените. Парламентът подчертава нуждата от мерки срещу конкретни форми на насилие ‒ сексуален тормоз, трафик на жени, принуждаване към проституция, генитално осакатяване на жени, преследване и насилие онлайн.

През февруари 2021 г. депутатите призоваха Комисията да направи предложение за директива срещу всички форми на насилие, основано на пола. Очаква се това да стане през пролетта на 2022 г. Около една трета от жените в ЕС са били жертви на физическо или сексуално насилие, а около 55% от жените са претърпели сексуален тормоз.

Прочетете как ЕС се бори срещу насилието, основано на пола.

От миграционната политика до международната търговия


В съгласие с принципа, че въпросът за правата на жените е неразделна част от политиката на ЕС в различни области, Парламентът настоява за по-голяма последователност в сфери като търговията, помощите за развиващите се страни, селското стопанство, заетостта и миграцията.

В резолюция от 2016 г. депутатите призоваха за общоевропейски насоки по отношение на половете като част от цялостна реформа на подхода към мигрантите и предоставянето на убежище.

В друг доклад от 2018 г. Парламентът призова за повече внимание към жените в политиката за климата и към тяхната роля да защитават най-уязвимите членове на дадено семейство и общност.

Всички търговски споразумения на ЕС трябва да съдържат обвързващи и приложими клаузи, които да задължават страните партньори на ЕС да спазват правата на човека, включително равенството на половете, заявява резолюция от 2018 г.


Жените в политиката


Европейският парламент многократно е заявявал, че жените трябва да участват пълноправно в политиката и във вземането на решения на всички нива.

В доклад от януари 2019 г. Парламентът призова европейските политически партии да гарантират, че и мъже, и жени са кандидати за различните ръководни органи на Европейския парламент за мандата, който започна от юли 2019 г. В началото на мандата жените бяха повече от всякога ‒ на първото заседание през юли те съставляваха 39,3% от депутатите спрямо 36,5% в края на предишния мандат.

Научете повече за присъствието на жените в Европейския парламент.


COVID-19 и равенството на половете


Депутатите в Европейския парламент са обезпокоени, че кризата с COVID-19 засили съществуващите неравенства между половете. Пандемията постави още 47 милиона жени и момичета по света под прага на бедността. Освен това много жени бяха на предната линия в борбата с вируса - от 49-те милиона здравни работници в ЕС 76% са жени. Пандемията засяга много сектори от икономиката, в които са заети преобладаващо жени - например, туризъм, полагане на грижи за децата и почистване.

Запознайте се с данни за въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените.

Увеличаването на работата от вкъщи и грижите за други членове на семейството затрудниха допълнително намирането на баланс между личен и професионален живот и се отразиха върху психическото здраве на много жени. Вижте данни в нашите инфографики за работата от вкъщи, неплатените грижи и психическото натоварване

Научете повече за работата на Парламента по социални въпроси: