Как Парламентът работи за равенство на половете в ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Научете как ЕС и Европейският парламент се борят за укрепване на правата на жените и за равенство на половете на работното място, в политиката и други области.

Снимка на Brooke Cagle в Unsplash  

Преодоляване на неравенството

От своето начало Европейският съюз залага във всички свои политики и мерки принципа на равенство на половете. В тази връзка ЕС приема законодателство, издава препоръки, организира обмен на добри практики и предоставя финансиране на страните членки. Решенията на Съда на ЕС също оказват влияние върху концепцията за равенство на половете.

Европейският парламент винаги е подкрепял стремежа за равенство между мъжете и жените и има постоянна комисия за правата на жените и равенството на половете. Депутатите редовно приемат доклади с препоръки по въпроси, свързани с половете. Всяка година Парламентът отбелязва Международния ден на жената (8 март) със събития, насочени към привличане на общественото внимание по тези теми.

Равенството на половете на работното място

През 2019 г. ЕС прие нови правила за отпуска за родители и за хора, гледащи близките си. Целта на мерките е да се създадат по-гъвкави условия на труд, да се насърчат бащите да ползват повече отпуск за семейството си и да се повиши нивото на заетост сред жените.

Законодателство на ЕС за равенството на половете на работното място 
  • Правила за условията на труд (например, за равно заплащане, социална закрила, мерки срещу тормоза) 
  • Правила за самонаетите лица 
  • Права за отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск 

Парламентът също така настоява за специални мерки за намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените, която се изчислява на средно 16% в ЕС и на разликата в пенсиите, която е средно 35,7% (по данни за 2017 г.). Освен това депутатите искат да се обърне особено внимание на бедността сред жените, тъй като вероятността жените да се озоват в тежка ситуация е по-висока, отколкото за мъжете.

В резолюция от 2018 г. Парламентът изтъкна липсата на жени в дигиталния сектор и призова те да бъдат насърчени да учат в тази област.

Предотвратяване на насилието спрямо жените

Парламентът настоява за стратегия на ЕС за борба с насилието спрямо жените. Депутатите са заявявали искане ЕС да се присъедини към Конвенцията от Истанбул за предотвратяване на насилието спрямо жените и са отправяли призив за ратификация от всички страни членки.

Парламентът е обръщал внимание и на нуждата от мерки срещу конкретни форми на насилие ‒ сексуален тормоз, трафик на жени, принуждаване към проституция, генитално осакатяване на жени, преследване онлайн и насилие онлайн.

През 2014 г. наградата „Сахаров“ на ЕП за свобода на мисълта бе връчена на гинеколога д-р Денис Муквеге, който е посветил живота си да помага на жертвите на брутално сексуално насилие в Демократична република Конго и да се бори за достойнството на жените и мира в своята страна.

От миграционната политика до международната търговия

В съгласие с принципа, че въпросът за правата на жените е неразделна част от политиката на ЕС в различни области, Парламентът настоява за по-голяма последователност в сфери като търговията, помощите за развиващите се страни, селското стопанство, заетостта и миграцията.

В резолюция от 2016 г. депутатите призоваха за общоевропейски насоки по отношение на половете като част от цялостна реформа на подхода към мигрантите и предоставянето на убежище.

В друг доклад от 2018 г. Парламентът призова за повече внимание към жените в политиката за климата и към тяхната роля да защитават най-уязвимите членове на дадено семейство и общност.

Всички търговски споразумения на ЕС трябва да съдържат обвързващи и приложими клаузи, които да задължават страните партньори на ЕС да спазват правата на човека, включително равенството на половете, заявява резолюция от 2018 г.

Жените в политиката

Европейският парламент многократно е заявявал, че жените трябва да участват пълноправно в политиката и във вземането на решения на всички нива.

В доклад от януари 2019 г. Парламентът призова европейските политически партии да гарантират, че и мъже, и жени са кандидати за различните ръководни органи на Европейския парламент за мандата, започващ от юли 2019 г. В новия състав на Парламента жените са повече от всякога ‒ на първото заседание през юли те съставляваха 41% от депутатите спрямо 36,5% в края на предишния мандат.

Научете повече за работата на Парламента по социални въпроси:
•    Как ЕС подобрява правата на работниците и условията на труд
•    Как ЕС се бори за намаляване на безработицата
•    Как ЕС за помага за повече възможности за работа на младите хора
•    Как ЕС допринася за подобряване на здравето на европейците