Хартата на основните права на ЕС става на 10 години: какво трябва да знаете 

 
 

Споделете тази страница: 

На 1 декември 2019 г. се отбелязват 10 години от влизането в сила на Хартата на основните права на ЕС. Научете какво е нейното значение.

Хартата на основните права на ЕС изброява правата на хората, живеещи в рамките на Европейския съюз  

Какво представлява Хартата?

Хартата на основните права на ЕС обхваща основните ценности на ЕС: свобода, равенство, солидарност и човешко достойнство. Те са в основата на това, към което се стреми Европа: пространство на свобода, сигурност и справедливост, водено от принципите на демокрация и върховенство на закона.

Защо е нужна Хартата?

Правата на европейците са били установени по различно време и различни начини в отделните страни от ЕС. За да отговори на обществените промени и на прогреса в социалната и научно-технологичната сфери, Европейският съюз реши да обедини всички лични, граждански, политически, икономически и социални права в един документ: Хартата на основните права.

Какви права гарантира Хартата?

Документът съдържа 54 члена, които формулират правата и свободите на европейските граждани в рамките на шест глави:

•    Достойнство
•    Свободи
•    Равенство
•    Солидарност
•    Граждански права
•    Правосъдие

Хартата покрива не само традиционни области като правосъдие, свободи и граждански права, но и разширява закрилата в области като личните данни и правото на добро административно обслужване от публични институции.

Как ЕС реагира на новите предизвикателства за правата на европейците?

Всяка година Европейската комисия публикува доклад за това как европейските институции и страните членки прилагат на практика Хартата на основните права на ЕС. Европейският парламент разисква този доклад и изготвя свое становище по въпроса.

Европейският съюз работи целенасочено за утвърждаване на правата, залегнали в Хартата. Въвеждането на общи правила за защита на личните данни е една от мерките в дигиталната област. Други инициативи от последните години са:

•    Закрилата на хората, които подават сигнали за нарушения на правото на ЕС. Парламентът одобри през април законодателство в тази област, което ще започне да се прилага през 2021 г.
•    Мерки за предотвратяване на злоупотреби с лични данни в рамките на кампании за европейски избори - нови правила за санкциониране на европейски политически партии бяха приети през март 2019 г.
•    Европейската комисия договори с дигитални платформи като Facebook, Microsoft, Twitter и Youtube Кодекс за поведение за борба с езика на омразата онлайн.

Как беше създадена Хартата?

Още през 1950 г. е приета Европейска конвенция за защита на правата на човека и на основните свободи в рамките на Съвета на Европа. Разширяването на правомощията на Европейския съюз в области, свързани с основните права, обаче създава необходимост от ясно формулиране на ценностите на ЕС.

Хартата на основните свободи на ЕС влиза в сила заедно с Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Този договор изменя Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на ЕС, като наред с други промени разширява законодателните правомощия на Парламента. Хартата на основните свободи има правно обвързваща сила за всички страни от ЕС.