Загуба на биоразнообразие: какви са причините и защо това е проблем 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Все повече растителни и животински видове по света изчезват вследствие на човешката дейност. Парламентът иска ЕС да поеме лидерска роля в търсенето на решения.

Биоразнообразието осигурява много от нещата, които ние като обитатели на планетата приемаме за даденост © Shutterstock.com/Simon Bratt  

Биоразнообразието, или съвкупността от всички форми на живот на планетата, намалява в последните години с тревожни темпове. Една от главните причини е дейността на хората, които променят начина на използване на земи и унищожават местообитания, замърсяват въздуха, океана и сушата и допринасят с емисиите си за промени в климата.


През май 2020 г. Европейската комисия представи новата стратегия за биоразнообразието до 2030 г. По-рано, през януари 2020 г., Парламентът отправи призив за решителни мерки срещу изчезването на видове и налагането на обвързващи цели към страните в ЕС в тази област.


Парламентът прие позицията си по стратегията през юни 2021 г. Депутатите искат нейното прилагане да допринася за укрепването и възстановяването на екосистемите по света.


През януари 2020 г. Европейският парламент призова в резолюция за постигане на световни договорености, включващи обвързващи цели за преустановяване на загубата на биоразнообразие.


Депутатите искат ЕС да поеме водеща роля и да заложи като цел поне 30% от територията на ЕС да се състои от естествени природни зони до 2030 г. Парламентът настоява също така опазването на биоразнообразието да бъде вземано предвид при провеждането на всички политики на ЕС.


Какво представлява биоразнообразието


Биоразнообразието обхваща всички форми на живот на Земята с цялото многообразие на видове, генетични вариации и взаимодействието между тези форми на живот в сложни екосистеми.


В доклад на ООН от 2019 г. учените предупреждават, че около един милион вида от всички общо около 8 милиона съществуващи вида на Земята са заплашени с изчезване, като за много видове това може да се случи в рамките на десетилетия.


Някои изследователи дори смятат, че се намираме в средата на шестото масово измиране на видове в историята на нашата планета. При предишните масови измирания са изчезвали между 60% и 95% от съществуващите видове. На екосистемите им е нужно милиони години да се възстановят.


Научете повече за застрашените видове в Европа.


Защо биоразнообразието има значение


Ако екосистемите функционират нормално, те ни осигуряват много от нещата, които приемаме за даденост. Растенията улавят и трансформират енергията на Слънцето, като по този начин я правят достъпна за другите форми на живот. Бактериите и други организми разграждат органичната материя на хранителни вещества в почвата, от които се възползват растенията. Животните опрашители имат ключова роля за възпроизводството на много култури. Растенията и океаните абсорбират голяма част от емисиите на парникови газове.


На практика биоразнообразието ни осигурява чист въздух, прясна вода, качествени почви и богатство от хранителни култури. То ни помага да се борим с промените в климата и да се приспособяваме към тях, както и да намалим рисковете от природни бедствия.


Тъй като живите организми си взаимодействат в динамични екосистеми, изчезването на един вид може да има сериозни последици за много други. Невъзможно е да предвидим какво точно ще сполети хората при масово измиране на видове, но знаем, че засега биологичното разнообразие помага на нашия вид да просперира.

Основни причини за загубата на биоразнообразие 
  • Промени в използването на земите (обезлесяване, интензивно монокултурно земеделие, урбанизация) 
  • Пряка експлоатация на видове от хората като лов и прекомерен риболов 
  • Промени в климата 
  • Замърсяване 
  • Навлизане на външни за екосистемата видове 

Какво предлага Парламентът


През юни 2021 г. депутатите подкрепиха целта поне 30% от морските и сухоземните площи в ЕС да бъдат защитени, а 10% да бъдат запазени непокътнати, включително всички останали девствени и вековни гори и други богати на въглерод екосистеми.


Парламентът иска целите да бъдат обвързващи и да бъдат приложени от страните в ЕС на национално ниво в сътрудничество с местните власти.


Намаляващият брой на пчелите и другите животни, опрашващи растенията, кара депутатите да настояват и за спешни промени в Инициативата на ЕС за опрашителите.


Прочетете повече за усилията на ЕС за опазване на биоразнообразието.