Загуба на биоразнообразие: какви са причините и защо това е проблем 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Все повече растителни и животински видове по света изчезват вследствие на човешката дейност. Парламентът иска ЕС да поеме лидерска роля в търсенето на решения.

Биоразнообразието осигурява много от нещата, които ние като обитатели на планетата приемаме за даденост © Shutterstock.com/Simon Bratt  

Биоразнообразието, или съвкупността от всички форми на живот на планетата, намалява в последните години с тревожни темпове. Една от главните причини е дейността на хората, които променят начина на използване на земи и унищожават местообитания, замърсяват въздуха, океана и сушата и допринасят с емисиите си за промени в климата.


На 16 януари Европейският парламент призова в резолюция за постигане на световни договорености, включващи обвързващи цели за преустановяване на загубата на биоразнообразие. Такова споразумение следва да бъде постигнато на конференция на ООН в Китай през октомври 2020 г.


Депутатите искат ЕС да поеме водеща роля и да заложи като цел поне 30% от територията на ЕС да се състои от естествени природни зони до 2030 г. Парламентът настоява също така опазването на биоразнообразието да бъде вземано предвид при провеждането на всички политики на ЕС.


Какво представлява биоразнообразието


Биоразнообразието обхваща всички форми на живот на Земята с цялото многообразие на видове, генетични вариации и взаимодействието между тези форми на живот в сложни екосистеми.


В доклад на ООН от 2019 г. учените предупреждават, че около един милион вида от всички общо около 8 милиона съществуващи вида на Земята са заплашени с изчезване, като за много видове това може да се случи в рамките на десетилетия.


Някои изследователи дори смятат, че се намираме в средата на шестото масово измиране на видове в историята на нашата планета. При предишните масови измирания са изчезвали между 60% и 95% от съществуващите видове. На екосистемите им е нужно милиони години да се възстановят.


Научете повече за застрашените видове в Европа.


Защо биоразнообразието има значение


Ако екосистемите функционират нормално, те ни осигуряват много от нещата, които приемаме за даденост. Растенията улавят и трансформират енергията на Слънцето, като по този начин я правят достъпна за другите форми на живот. Бактериите и други организми разграждат органичната материя на хранителни вещества в почвата, от които се възползват растенията. Животните опрашители имат ключова роля за възпроизводството на много култури. Растенията и океаните абсорбират голяма част от емисиите на парникови газове.


На практика биоразнообразието ни осигурява чист въздух, прясна вода, качествени почви и богатство от хранителни култури. То ни помага да се борим с промените в климата и да се приспособяваме към тях, както и да намалим рисковете от природни бедствия.


Тъй като живите организми си взаимодействат в динамични екосистеми, изчезването на един вид може да има сериозни последици за много други. Невъзможно е да предвидим какво точно ще сполети хората при масово измиране на видове, но знаем, че засега биологичното разнообразие помага на нашия вид да просперира.

Основни причини за загубата на биоразнообразие 
  • Промени в използването на земите (обезлесяване, интензивно монокултурно земеделие, урбанизация) 
  • Пряка експлоатация на видове от хората като лов и прекомерен риболов 
  • Промени в климата 
  • Замърсяване 
  • Навлизане на външни за екосистемата видове 

Какво предлага Парламентът


Депутатите призовават за приемането на обвързващи цели както на местно, така и на глобално ниво, за се засилят амбициите за опазване и възстановяване на биоразнообразието. Според тях естествените природни зони трябва да покриват поне 30% от европейската територия до 2030 г., а нарушените екосистеми трябва да бъдат възстановени.


За да се осигурят достатъчно средства, Парламентът предлага 10% от следващия дългосрочен бюджет на ЕС да бъдат заделени за съхраняване на биоразнообразието.


Парламентът настоява също така за по-добра защита на пчелите и другите видове, които опрашват растенията. През декември 2019 г. депутатите изразиха критики към инициативата на ЕС относно опрашителите, като според тях представеният от Комисията документ не предлагаше достатъчно мерки за преодоляване на причините за спада на популациите.


Прочетете повече за усилията на ЕС за опазване на биоразнообразието.