Защита на животните: законодателството на ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейският съюз има едни от най-високите стандарти в света за защита на животните – селскостопански, лабораторни, диви или домашни любимци.

Европейска дива котка © AdobeStock/creativenature.nl  

От над 40 години ЕС утвърждава правила за защита на животните и е признат световен лидер в тази сфера, като неговите действия са повлияли на законодателството в други страни. Нормите на ЕС касаят главно селскостопанските животни (относно условията на живот във фермите, при превоз и клане), но също и дивите и лабораторните животни, както и домашните любимци.

[...] Европейският съюз и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания [...].

Член 13 от Договора за функционирането на ЕС 
Споделяне на цитата: 

Селскостопански животни


Първите европейски правила за защита на селскостопанските животни датират от 70-те години на ХХ век. Директива от 1998 г. установява общи стандарти за защита на всички животни, отглеждани за производство на храни, вълна, кожени изделия или за други селскостопански цели. Директивата обхваща и рибите, земноводните и влечугите и се основава на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели, от 1978 г.

Правилата на ЕС за защита на животните отразяват т.нар. "пет свободи": 
  • Свобода от глад и жажда 
  • Свобода от дискомфорт 
  • Свобода от болка, нараняване и заболявания 
  • Свобода да изразяват естественото си поведение 
  • Свобода от страх и стрес 

Правилата на ЕС за защита на животните по време на превоз са приети през 2004 г. В резолюция от февруари 2019 г. Парламентът призова за по-доброто им прилагане на практика, санкции за нарушителите и намаляване на дължината на превозите.

През юни 2020 г. депутатите създадоха анкетна комисия за проучване на предполагаеми нарушения на правилата за отношението към животните при превоз в рамките на ЕС и извън него.


Други правила на ЕС налагат стандарти за зашеметяването и клането на животни, както и за условията за отглеждане на конкретни видове животни - телета, свине и кокошки носачки.


Парламентът одобри през октомври 2018 г. нов регламент за продуктите за ветеринарна медицина, който ограничава използването на лекарства за компенсиране на лоши условия на отглеждане или за стимулиране на растежа на животни.


Във връзка с представянето на новата стратегия "От фермата до трапезата" за развитие на устойчиво селско стопанство Европейската комисия прави преглед на цялото законодателство за отношението към селскостопанските животни.

Защита на дивите животни


Около 500 вида диви птици, чиито естествени местообитания са в ЕС, са защитени от директива за птиците, а директива за местообитанията цели да опази редки, застрашени или уникални за Европа видове и характерни типове местообитания.


Инициатива на ЕС от 2018 г. си поставя за задача да спре спада при дивите пчели и други насекоми, опрашващи растения. Парламентът призовава за по-малко използване на пестициди и финансиране на изследвания. В по-ранен доклад от януари 2018 г. Парламентът се обяви за по-добра защита на регионалните и местните видове пчели.


Китовете и делфините са защитени от улов и убиване във води на ЕС. Освен това Европейският съюз призовава за пълното прилагане на международния мораториум за търговски улов на китове, въведен през 1986 г.


Регламент на ЕС забранява търговията с продукти от тюлени.


Съществуват и правила за поставянето на капани, които забраняват използването на капани за улавянето за крака на диви животни в ЕС.


Европейският съюз прилага и допълва изискванията в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. Регламентите на ЕС за търговия с диви животни целят да гарантират, че търговията с диви животни не поставя под заплаха оцеляването на животински видове.


През май 2020 г. Европейската комисия представи амбициозна нова стратегия за биоразнообразието като част от Европейския зелен пакт.


Зоологически градини


Правилата на ЕС за отглеждане на диви животни в зоологически градини утвърждават ролята на зоопарковете в опазването на биоразнообразието и налагат стандарти за защита, включително за настаняване на животните по подходящ начин.


Изследвания върху животни за научни цели


Европейският съюз е създал правна рамка, която регламентира изследванията върху животни за разработване на нови лекарства, за физиологични изследвания и за тестване на хранителни добавки и химически продукти. Правилата се основават на три принципа:


  • заместване (насърчаване на използването на алтернативни методи)
  • намаление (стремеж към използване на по-малко животни за постигане на целите)
  • подобрения (усилия за минимизиране на болката и страданията).

Тестването на козметични продукти върху животни и продажбата на тествани продукти в ЕС са забранени. В резолюция от 2018 г. Европейският парламент призова за световна забрана на тестването на козметични продукти върху животни.

Защита на домашните любимци


Много европейци възприемат домашните си любимци като членове на семейството си и са силно загрижени за тяхното благосъстояние. Затова Парламентът настоява за мерки срещу незаконната търговия с кучета и котки. През февруари 2020 г. депутатите приеха резолюция, която се обявява за задължителна регистрация и за санкции при нарушения.

Търговията с кожа и козина на кучета и котки е забранена от 2008 г., като забраната обхваща и вноса и износа на всякакви производни продукти.


Европейският съюз също така има единни правила за пътуване с домашни любимци, които позволяват на хората да ги вземат със себе си в рамките на ЕС. Наличието на паспорт или на здравен сертификат позволява пресичането на граници в ЕС с кучета, котки и порове.