Финансирането на ЕС за регионите: какви са приоритетите 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейските средства ще помогнат на регионите в ЕС за възстановяване от кризата с COVID-19, ще намалят различията и ще допринесат за по-устойчиво развитие.

Регионите в Европа ще получат 243 млрд. евро за 2021-2027 г. (по цени от 2018 г.) от програмите на ЕС за регионално развитие и сближаване. Средствата ще подкрепят преодоляването на последиците от пандемията, прехода към „зелена“ икономика, социални мерки и изграждане на устойчива градска среда.


Научете как Европейският парламент подпомага развитието на социална Европа.

Модернизиране на регионалната политика


Парламентът одобри през юни 2021 г. пакет от правила в областта на кохезионната политика. Те засягат функционирането на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, програмата за междурегионално сътрудничество Interreg, финансирана от ЕФРР, и набор от цели и изисквания за управлението на фондовете.

Устойчив икономически растеж в регионите на ЕС


Обновената кохезионна политика цели да опрости процедурите, да направи инвестициите по-ефективни и да допринесе за възстановяването на регионите и прехода им към климатично неутрална Европа.


Значителна част от финансирането (поне 30%) ще бъде насочена към мерки относно климата. Освен това финансираните проекти ще трябва да бъдат съобразени с целите на ЕС относно околната среда, климата, биоразнообразието и кръговата икономика.


Поне 8% от средствата по ЕФРР ще бъдат заделени за изграждането на устойчива градска среда. Освен това ще се инвестира за създаване на работни места и устойчив икономически растеж.


Отдалечените и обезлюдените региони и островите ще получат специално внимание в регионалната политика на ЕС.


Няма да бъдат финансирани проекти, свързани с атомна енергия и изкопаеми горива, освен за замяна на въглища с природен газ – такива проекти ще могат да получават средства до края на 2025 г.


Фондовете ще съдействат за изхода от кризата с COVID-19. Затова те ще подпомагат културата, устойчивите форми на туризъм, цифровизацията и укрепването на системите на здравеопазване.

Финансиране на регионалното развитие и сътрудничеството


Финансови средства за кохезионната политика са предвидени както в дългосрочния бюджет на ЕС, така и в плана за възстановяване на ЕС.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
 • Създаден през 1975 г. 
 • Цели да намали регионалните различия, да подпомогне региони, чието развитие изостава, и да допринесе за трансформацията на региони със западаща промишленост 
 • Подкрепя региони, страдащи от сериозни и постоянни естествени или демографски недостатъци 
Програма "Interreg" за междурегионално сътрудничество  
 • Създадена през 1990 г. 
 • Подкрепя трансгранични проекти в здравеопазването, екологията или други области 
 • Подпомага сътрудничеството между региони от различни страни и най-отдалечените региони 
 • Ще финансира мерки относно климата и социални програми, включително за здравеопазване, както и малки проекти 
Кохезионен фонд 
 • Създаден през 1994 г. 
 • Подкрепя екологични проекти и изграждане на трансевропейска мрежа 
 • Финансира проекти за сближаване на темповете на икономически растеж и създаване на работни места 
 • Средствата са предвидени за по-слабо развити региони с брутен национален доход под 90% от средния за ЕС 

Други източници на финансова подкрепа за регионите


Като част от инвестиционния план в областта на климата Фондът за справедлив преход ще подпомага региони, които разчитат на добива на изкопаеми горива и са най-засегнати от прехода към климатична неутралност. Парламентът одобри фонда през май 2021 г., като той получава 7,5 млрд. евро от бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и 10 млрд. евро от плана за възстановяване.


Освен това европейските региони ще могат да разчитат на 47,5 млрд. евро от нов инструмент на име REACT-EU за преодоляване на неблагоприятните последици от пандемията.