Общата селскостопанска политика: как ЕС подкрепя фермерите 

 
 

Споделете тази страница: 

Селскостопанската политика на ЕС цели достойни доходи на земеделските стопани, качествени храни и чиста природа. Научете за нейния бюджет, история и бъдеще.

Какво е Общата селскостопанска политика?


Европейският съюз подкрепя земеделието и животновъдството чрез Общата селскостопанска политика. Стартирала през 1962 г., тя е преминала през редица промени с цел да се гарантират справедливи условия на труд за земеделските стопани и устойчиво развитие.


В ЕС функционират около 10 милиона ферми, а селското стопанство и хранителният сектор осигуряват близо 40 милиона работни места.


Вижте как се е развивала Общата селскостопанска политика през годините в нашето видео.

Как се финансира Общата селскостопанска политика?


Средствата за Общата селскостопанска политика идват от бюджета на ЕС. За 2021-2027 г. са заделени 386,6 млрд. евро. Те са разделени на две части:


  • Европейският фонд за гарантиране на земеделието разполага с 291,1 млрд. евро. Неговата задача е да осигурява подкрепа за доходите на земеделските стопани;
  • Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони има 95,5 млрд. евро, които са предназначени за развитие на селата, за мерки относно климата и управление на природните ресурси.

Как изглежда селското стопанство в ЕС днес?


Както много други сектори, и селското стопанство бе засегнато от пандемията от COVID-19. Затова ЕС въведе специални мерки за подкрепа.


Преговорите за новата бюджетна рамка за 2021-2027 г. се забавиха и това наложи сключването на преходно споразумение за защита на доходите на фермерите за 2021 и 2022 г. От 2023 г. ще влязат в сила нови правила за селскостопанската политика. Очаква се Парламентът да гласува по окончателното споразумение със Съвета в края на 2021 г.

Как селскостопанската политика е свързана със защитата на околната среда?


Селското стопанство е отговорно за около 10% от емисиите на парникови газове в ЕС. Промените в селскостопанската политика ще я направят по-справедлива и по-прозрачна, като тя ще полага повече грижи за околната среда, заявиха депутати, след като постигнаха неформално съгласие със Съвета.


Селскостопанската политика е обвързана с Европейския зелен пакт и стратегията „От фермата до трапезата“, които целят да намалят емисиите на парникови газове и да осигурят здравословни храни за всички европейци.


Научете повече по теми, свързани със селското стопанство: