ЕП призовава за строги мерки срещу корпоративното избягването на данъци 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

В резолюция, гласувана в сряда, Парламентът приветства предложението на Комисията за директива на ЕС против избягването на данъци. Евродепутатите препоръчаха по-строги ограничения за удръжките за плащания на лихви и по-строги правила за чуждестранните приходи.

Те също така призоваха за по-голяма прозрачност на доверителните фондове и фондации, общи правила за данъчния режим за приходите от интелектуална собственост, както и за черен списък на ЕС на данъчните убежища и санкции за юрисдикции, които не оказват съдействие.  


Директивата против избягването на данъци отразява плана за действие на ОИСР за ограничаване на ерозията на данъчната база и преместване на печалбата. Тя също така следва препоръките на Парламента от ноември (доклад ТАХЕ 1) и декември 2015 г. (правни препоръки, изготвени от Анелис Додс (С&Д, Великобритания) и Лудек Нидермайер (ЕНП, Чехия).


Директивата е развита на базата на принципа, че данъците трябва да се плащат там, където са генерирани печалбите, и включва законово обвързващи мерки за блокиране на методите, които компаниите използват най-често, за да избягват плащането на данъци. Тя също така предлага общи определения на термини като „постоянно установяване“, „данъчни убежища“, „минимална икономическа същност“, „трансферна цена“, „данъчен режим за приходите от интелектуална собственост“, „дружества, регистрирани само с номер на пощенска кутия“ и други, които досега подлежат на интерпретация.


Директивата е развита на базата на принципа, че данъците трябва да се плащат там, където са генерирани печалбите, и включва законово обвързващи мерки за блокиране на методите, които компаниите използват най-често, за да избягват плащането на данъци. Тя също така предлага общи определения на термини като постоянно установяване, данъчни убежища, трансферна цена и други, които досега подлежат на интерпретация.


Клауза за прехвърляне


Евродепутатите са по-амбициозни от Комисията по отношение на „клаузата за прехвърляне“ за доходи, обложени на данък в държава извън ЕС, които след това са прехвърлени в държава членка на ЕС. Този така наречен „чуждестранен приход“ е често освободен от данъчно облагане, за да се избегне двойното данъчно облагане. Евродепутатите са за определянето на ефективна ставка от 15%, така че, ако чуждестранният приход е обложен на по-ниска данъчна ставка извън ЕС, тогава разликата в сумите трябва да бъде заплатена.    


Други препоръки включват:


  • ограничаване на приспадането на превишаващи разходи по заеми само до 20% от доходите на данъкоплатеца или до определен размер от 2 млн. евро - което е по-високото от двете;

  • изготвянето на изчерпателен „черен списък“ на данъчните убежища и държави, включително и тези в ЕС. Той ще е съпроводен със списък на санкции за юрисдикции, които не оказват съдействие и за финансовите институции, които извършват дейност в рамките на данъчни убежища;

  • забрана на дружества, регистрирани само с номер на пощенска кутия;

  • бързо въвеждане на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД);

  • по-голяма прозрачност на доверителните фондове и фондации;

  • въвеждане на общ метод за изчисляване на ефективната ставка за корпоративния данък във всяка държава членка, така че да се даде възможност за сравнение из целия ЕС;

  • трансграничен механизъм за разрешаване на данъчни спорове с по-ясни правила и срокове, който да бъде въведен до януари 2017 г.;  

  • създаване на хармонизиран, общ европейски идентификационен номер на данъкоплатеца, които да послужи като основа за ефективен автоматичен обмен на информация между данъчните администрации на държавите членки.

 Следващи стъпки


Предложението е за директива на Съвета, която държавите членки ще трябва да приемат с единодушие.

Цитат: 
  • „Неприемливо е непрекъснато да се изискват повече усилия от страна на работници, пенсионери и малки и средни предприятия, докато в същото време заможните и мултинационални компании избягват да направят своя справедлив принос в данъчните приходи. Днес борбата срещу укриването на данъци стана спешен приоритет. Това е голямо предизвикателство, не само за възвръщането на доверието на нашите граждани. но и за бъдещето на проекта „Европа“, каза докладчика Юг Байе (С&Д, Беглия)