Парламентът създава три специални и една анкетна комисия, както и една постоянна подкомисия 

 

Споделете тази страница: 

  • Специални комисии за борба с рака, за изкуствения интелект, за чуждата намеса, включително дезинформацията 
  • Подкомисията към комисията по икономически и парични въпроси ще разглежда въпроси, свързани с данъчната политика 
  • Анкетна комисия за разследване на нарушенията при транспортирането на животни 

Голямо мнозинство от членовете на ЕП гласуваха в четвъртък за създаване на три специални комисии и една анкетна комисия с мандат от 12 месеца, както и една постоянна подкомисия.

По предложение на Председателския съвет на ЕП (председателят на ЕП и председателите на политическите групи) в рамките на пленарното заседание бяха определи отговорностите, числеността и мандата на новите комисии. Списъците на членовете на съответните комисии ще бъдат обявени на следваща пленарна сесия.


Подкомисия по данъчни въпроси


След поредица от специални комисии и анкетна комисия, създадени с цел разследване на изтичането на информация за различни данъчни измами и скандали от последните години, днес Парламентът създаде постоянна подкомисия за разглеждане на подобни въпроси.

Подкомисията по данъчни въпроси ще се състои от 30 членове. Тя ще се занимава по-специално с борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и избягването на данъци, както и финансовата прозрачност за целите на данъчното облагане.

Предложението за създаването на подкомисията беше прието с 613 гласа „за“, 67 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се“.

Понастоящем има две други подкомисии - по правата на човека и по сигурността и отбраната, които са част от Комисията по външни работи на ЕП.


Специални комисии


Парламентът може да създава специални комисии, които да се занимават с конкретни теми. Всички създадени днес специални комисии имат мандат от 12 месеца, който потенциално може да бъде удължен. Всяка от тях ще има 33 членове.


Специалната комисия за борба с рака има за задача да оценява възможностите на ЕС да предприеме конкретни действия, като идентифицира законодателство и други мерки, които могат да помогнат за предотвратяване и борба с рака, и като разглежда най-добрите начини за подкрепа на научните изследвания, наред с други дейности. Всички подробности относно компетенциите на комисията скоро ще бъдат достъпни тук. 651 члена гласуваха „за“, 28 гласуваха „против“ и 8 гласуваха „въздържал се“.


Специалната комисия по чуждестранна намеса във всички демократични процеси в ЕС, включително дезинформация, има за задача да анализира задълбочено разследванията, които показват, че основни избирателни правила са били нарушени или заобиколени.


Членовете й ще идентифицират възможните области, които биха изисквали законодателни и незаконодателни действия спрямо социалните медии, да предложат координирани действия на равнище ЕС за справяне с хибридните заплахи и да противодействат на информационните кампании и стратегическата комуникация от злонамерени трети страни, които вредят на ЕС. Повече подробности относно компетенциите на комисията скоро ще бъдат достъпни тук. Предложението за създаване на специалната комисия беше прието с 578 гласа „за“, 83 гласа „против“ и 54 гласа „въздържал се“.


Специалната комисия по изкуствен интелект ще проучва въздействието и предизвикателствата от въвеждането на изкуствения интелект и ще работи по предложение за пътна карта с цели на ЕС в областта на изкуствения интелект и стъпките, които трябва да бъдат предприети за тяхното постигане. Всички подробности относно компетенциите на комисията скоро ще бъдат достъпни тук. Предложението беше одобрено с 574 гласа „за“, 41 гласа „против“ и 72 „въздържал се“.

Анкетна комисия

Aнкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при с транспортирането на животни, ще разследва предполагаеми нарушения при прилагането на правото на ЕС от страна на Комисията и на държавите членки, свързано с транспортирането на животни в ЕС и извън неговите граници. Допълнителна информация относно работата на комисията може да намерите в отделното прессъобщение и в решението за отговорностите свързани с мандата й. . Предложението беше одобрено с 605 гласа „за“, 53 гласа „против“ и 31 „въздържал се“.

Допълнителна информация


Съгласно правилника на Парламента, мандатът на специална комисия (член 207 от Правилника за дейност на ЕП) не може да надвишава дванадесет месеца, освен когато Парламентът удължи този срок след изтичането му. Мандатът на анкетната комисия (член 208 от Правилника за дейност) също е дванадесет месеца и може да бъде удължен два пъти за период от три месеца. Мандатът на подкомисия (член 212 от Правилника) е безсрочен. Специалните комисии, анкетните комисии и подкомисиите не могат да приемат законодателни текстове.


Подкомисиите могат да бъдат създадени едновременно със създаването на свързаната с тях постоянна комисия, или по искане на вече създадена постоянна комисия, в интерес на работата на последната и при предварително разрешение от Председателския съвет. Сферата на отговорност на подкомисията е ясно дефинирана.


Анкетната комисия разследва предполагаеми нарушения или лошо управление при прилагането на правото на ЕС.