Справедлив преход в регионите на ЕС: подкрепа за хората, икономиката и околната среда 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Първо гласуване за новия Фонд за справедлив преход, първо законодателно предложение в рамките на Зеления пакт 
  • Създаване на „Зелен механизъм за поощряване на постиженията“ 
  • Увеличени бюджет и обхват на Фонда от евродепутатите 

ЕС трябва да премине към неутрална по отношение на климата икономика, без да допусне увеличаване на неравенството между регионите, настоява комисията на ЕП по регионално развитие.

В понеделник, 6 юли, комисията на ЕП по регионално развитие (REGI) одобри създаването на Фонда за справедлив преход (ФСП) с 27 гласа „за“, 7 „против“ и 8 „въздържал се“.

Разпределение на финансовите ресурси

Членовете на ЕП настояха за значително увеличение на бюджета, отпуснат чрез финансовата рамка за периода 2021-2027 г. (от 11 270 459 000 евро в текущи цени до 25 358 532 750 евро по цени за 2018 г., обявен също като „основна сума“). Към тази сума ще бъдат добавени допълнително 32 803 000 000 евро по текущи цени, според законодателното предложение за Инструмента за възстановяване на ЕС.

Договореният текст включва създаването на „Зелен механизъм за поощряване на постиженията“, който позволява 18% от общите ресурси на ФСП да бъдат разпределени в зависимост от скоростта, с която държавите членки намаляват своите емисии на парникови газове, разделено на средният им, най-скорошен БНД. В допълнение 1% от общата сума ще бъде разпределена за островите в рамките на ЕС и 1% - за най-отдалечените региони.

Тъй като основната цел на ФСП е да подкрепи най-уязвимите общности във всеки регион, членовете на ЕП призовават процентът на съфинансиране от страна на ЕС да бъде до 85% от разходите за одобрените проекти.

Връзка със съществуващите инструменти на политиката на сближаване на ЕС

Създаването на ФСП не трябва да води до намаляване или задължителни трансфери от други фондове по политиките за сближаване, подчертава договорения текст. Ресурсите на ФСП могат да бъдат допълнени с ресурси, доброволно прехвърлени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ESF+), като се запазят първоначалните им цели.

Разширяване на обхвата на подкрепа

Евродепутатите настояват обхватът на ФСП да бъде разширен, като се фокусира върху социалното сближаване и създаването на работни места. Дейностите, подпомагани от фонда, ще включват също: микропредприятия, устойчив туризъм, социална инфраструктура, университети и публични научноизследователски институции, технологии за съхранение на енергия, централно отопление с ниски емисии, интелигентна и устойчива мобилност, цифрови иновации, включително цифрово и прецизно земеделие, проекти срещу енергийна бедност, както и култура, образование и изграждане на общности.

За региони, които силно разчитат на добива и използването на въглища, лигнитни въглища, шистов нефт или торф, членовете на ЕП предлагат дерогация за инвестиции в дейности, свързани с преминаването към употребата на природен газ. В този смисъл Европейската комисия може да одобри териториални планове за справедлив преход, които включват такива дейности, ако те са квалифицирани като „екологично устойчиви“ в съответствие с Регламента за таксономията и отговарят на шест допълнителни кумулативни условия.

Цитат

Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция), докладчик по законодателното предложение заяви: „Фондът за справедлив преход е първата важна стъпка в емблематичната инициатива на Европейската комисия за Зелена Европа. Днес комисията по регионално развитие потвърди, че ЕП ще продължи да има водеща роля в прилагането на Парижкото споразумение, стремейки се към социално справедлив и зелен преход в нашите региони. С увеличения бюджет ще можем ефективно да подкрепим най-нуждаещите се региони, но преди всичко - нашите граждани. Преминаваме в нова зелена ера, без да изоставим никого.“

Следващи стъпки

Очаква се Европейският парламент да гласува проектодоклада и да даде мандат за междуинституционални преговори по време на пленарната сесия през септември.

Бързи факти

Парламентът вече призова за създаване на всеобхватен фонд за подкрепа на справедливия преход в енергийния сектор още през март 2018 г., като резолюцията представя позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. На 14 януари 2020 г. Европейската комисия публикува законодателно предложение относно Фонда за справедлив преход (ФСП), чиято цел е да помогне на най-засегнатите региони да облекчат социално-икономическото въздействие на прехода. Това е първото законодателно предложение за изпълнение на приоритетите, заложени в Европейския зелен пакт. В края на май 2020 г. Европейската комисия предложи значително увеличение на средствата на фонда в изменено законодателно предложение (общо 44 милиарда евро в текущи цени).