Парламентът иска обвързващ и ефективен механизъм за защита на ценностите на ЕС 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

ЕП е очаква Комисията да отговори на всеобхватното предложение за годишен механизъм за мониторинг в ЕС ©AdobeStock_Sergign  
  • Резолюция в защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права във всички държави членки  
  • ЕС е „недостатъчно оборудван в структурно отношение“, за да се справи с отстъпленията от неговите основополагащи ценности 
  • Предложението на Парламента включва превантивни и корективни аспекти  

Необходими са годишни, специфични за всяка държава препоръки за задействане на механизма за защита на ценностите на ЕС, производствата за установяване на неизпълнение на задължения и

бюджетните изисквания.

В резолюция, приета в сряда с 521 гласа „за“, 152 „против“ и 21 „въздържал се“, Европейският парламент представя предложението си за постоянен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.


Необходимостта от ефективен механизъм

В текста евродепутатите отново изразяват загриженост, че в няколко държави от ЕС „се увеличават и укрепват авторитарни и нелиберални тенденции“, допълнително утежнени от пандемията от COVID-19, както и от „корупцията, дезинформацията и обсебването на държавата от частни интереси“. Посочва се също, че ЕС не разполага с необходимите инструменти, за да се справи с подобна „безпрецедентна и ескалираща криза на неговите основополагащи ценности“, като се изтъква неспособността на Съвета да постигне значителен напредък в текущите процедури по член 7 и се отбелязва, че това „предоставя възможност за трайно отклонение от ценностите“.


С цел правният ред на Европейския съюз, основните права на неговите граждани и доверието в Съюза в международен план да бъдат ефективно защитени от нарушенията на ценностите, установени в член 2, евродепутатите предлагат създаването на основан на доказателства механизъм, който да се прилага еднакво, безпристрастно и справедливо за всички държави членки, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност.


Междуинституционално споразумение относно „годишен цикъл на наблюдение на ценностите на Съюза“

Новият „годишен цикъл на наблюдение“ трябва да включва превантивни и корективни аспекти, изградени около специфични за всяка държава препоръки, със срокове и цели, свързани с конкретни мерки, включително процедурите по член 7, производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка и бюджетните изисквания (когато влязат в сила). Предложението на Парламента ще консолидира и замени съществуващите механизми като неотдавнашния Доклад на ЕК относно върховенството на закона.


Цитат

„Предложението ни заменя и допълва няколко инструмента, които се доказаха като неефективни, като предвижда установяването на годишен цикъл на наблюдение. При несправяне със сериозни проблеми, идентифицирани в този контекст, би могло да се пристъпи към специфични корективни мерки, които ще са по-ефикасни от настоящата ни несъгласувана уредба, особено щом бъдат свързани с бюджетните изисквания. Сключването на междуинституционално споразумение ще изпрати категоричен сигнал, че ЕС е решен да защитава конституционните си основи“, каза докладчикът Михал Шимечка (Renew, Словакия).


Следващи стъпки

Евродепутатите очакват Комисията да представи предложение въз основа на резолюцията.


Контекст

Парламентът апелира от 2016 г. за постоянен механизъм на Съюза за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Парламентът настоява от 2018 г., че подобен нов инструмент следва да бъде свързан със защита на бюджета на ЕС, когато дадена държава членка системно не спазва принципите на правовата държава. Евродепутатите също посочиха европейския семестър като полезен съществуващ ресурс, който може да се използва в това отношение.