Върховенство на закона: евродепутатите постигат споразумение със Съвета относно клаузата за условност 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Държавите от ЕС, които не зачитат върховенството на закона, могат да загубят достъп до фондове на ЕС, съгласно споразумение, сключено между преговарящите от Парламента и Съвета в четвъртък.

„Днешното споразумение е знаково за защитата на ценностите на ЕС. За първи път създадохме механизъм, който позволява на ЕС да спре да финансира правителства, които не зачитат нашите ценности като върховенството на закона”, каза съдокладчикът Петри Сарвама (ЕНП, Финландия) след приключване на преговорите.


„За нас беше от решаващо значение крайните бенефициери да не бъдат наказани за неправомерните действия на техните правителства и да продължат да получават обещаните средства, на които те разчитат, дори след като механизмът за обвързване е задействан. С гордост можем да кажем, че постигнахме силна система, която ще гарантира тяхната защита”, отбеляза съдокладчикът Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания).


„Не направихме компромис по отношение на ценностите: осигурихме гаранции, така щото върховенството на закона да се разглежда в контекста на всички ценности на ЕС, залегнали в договорите на Съюза, като например независимостта на съдебната власт. Всяко нарушение ще бъде обхванато от механизма: от единични нарушения до системни или повтарящи се такива, за които досега не е съществувал механизъм“, добави г-н Сарвама.


„Европейските граждани очакват от нас да обвържем изплащането на средствата от ЕС със спазването на върховенството на закона. Договореният днес механизъм прави точно това ”, заключи г-жа Гардиасабал Рубиал.


Запис на пресконференцията на двамата докладчици от 5 ноември може да гледате тук.


По-широка концепция за нарушенията на върховенството на закона

Членовете на Европейския парламент успяха да договорят новото законодателство да не се прилага само в случаите, когато със средствата на ЕС се злоупотребява директно, като например корупция или измами. Механизмът ще се прилага и при системни нарушения, свързани с основните ценности на ЕС, които всички държави членки трябва да спазват, като свобода, демокрация, равенство, зачитане на правата на човека, включително правата на малцинствата.


Преговарящите също така настояха данъчните измами и укриването на данъци да се считат за възможни нарушения, като в тази категория да бъдат включени както отделни, така и широко разпространени и повтарящи се случаи.


В допълнение те успяха да включат в законодателството специален параграф, който изяснява възможния обхват на нарушенията, като изброява конкретни примери, като заплаха за независимостта на съдебната власт, неспособност за коригиране на неоторизирани / незаконосъобразни решения и ограничаване на правните средства за защита.


Превантивни мерки


От съществено значение е, че евродепутатите успяха да запазят силния превантивен аспект на механизма: той може да бъде задействан, не само когато е доказано, че нарушението пряко засяга бюджета на ЕС, но и когато съществува сериозен риск това да се случи, като по този начин се гарантира, че механизмът предотвратява възможни ситуации, при които фондовете на ЕС могат да финансират дейности, които са в противоречие с ценностите на ЕС.


Защита на крайните бенефициери


За да се гарантира, че крайните бенефициери, които зависят от подкрепата на ЕС, като студенти, фермери или неправителствени организации, няма да бъдат наказвани заради действията на правителствата на техните държави, евродепутатите настояха, тези крайни бенефициери да могат да подават жалба до Европейската комисия чрез онлайн платформа, чрез която ще получат гаранции, че дължимите суми ще им бъдат изплатени. Европейската комисия също така ще има възможност да направи финансови корекции, като намали следващото плащане от бюджета на ЕС към съответната държава членка.


Функциониране на механизма


Евродепутатите съкратиха периода, в който институциите на ЕС трябва да приемат мерки срещу държава членка, ако бъдат установени рискове от нарушаване на принципите на правовата държава, до максимум 7-9 месеца (в сравнение с 12-13 месеца, които първоначално заложи Съвета на ЕС).


След като установи наличието на нарушение, Европейската комисия ще предложи да задейства механизма за обвързване срещу правителството на съответната държава членка. След това Съветът на ЕС ще има един месец (или три месеца в изключителни случаи) да приеме предложените мерки с квалифицирано мнозинство. Европейската комисия ще има право да свика среща на Съвета на ЕС, за да гарантира, че крайният срок ще бъде спазен.


Следващи стъпки


Договореният компромис следва да бъде официално приет от Парламента и Съвета на министрите на ЕС.