REACT-EU: договорена е допълнителна подкрепа от 47,5 милиарда евро за справяне с последиците от пандемията 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

 • Допустимите разходи стартират от 1 февруари 2020 г., като продължителността на включените проекти е до края на 2023 г. 
 • Участие на гражданското общество, регионални и местни власти 
 • Европейският парламент въвежда по-силен фокус върху най-силно засегнатите от кризата  

Институциите на ЕС постигнаха предварително споразумение за мобилизиране на допълнителни ресурси и мерки за смекчаване на непосредствените последици от кризата с COVID-19.

На 18 ноември Европейският парламент и Съветът на ЕС приключиха преговорите за предоставяне на помощ за възстановяване от кризата във връзка с пандемията и нейните социални последици и за подготовка за зелено, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката на ЕС (REACT-EU).

REACT-EU ще осигури 47,5 милиарда евро през следващите две години. Ресурсите ще бъдат предоставени чрез структурните фондове на ЕС, като 37,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за 2021 г. и 10 милиарда евро за 2022 г. Операциите, обхванати от споразумението, следва да бъдат допустими от 1 февруари 2020 г. Също така държавите членки могат да използват тези ресурси до края на 2023 г., по-дълго от първоначалното предложение на Комисията, която беше определила срок от 2022 г.

Ресурсите ще бъдат разпределени в съответствие с принципа за партньорство, включвайки местни и регионални власти, както и органи, представляващи гражданското общество и социалните партньори.

Други въпроси, които бяха договорени:

 • 0,35% от ресурсите ще бъдат разпределени за техническа помощ, специално насочена към държавите членки, най-силно засегнати от пандемията, и тези, които биха изпитвали трудности при подготовката на своите програми;
 • инвестициите ще бъдат насочени към секторите, най-засегнати от икономическите последици от пандемията;
 • предварително финансиране от 11% от допълнителните ресурси ще бъде отпуснато за програми за 2021 г.;
 • държавите членки ще могат да разпределят част от допълнителните ресурси за програми от Европейския социален фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Инициативата за младежка заетост, както и трансгранични програми (Interreg);
 • за най-отдалечените региони ще бъде разпределена сума, съответстваща на финансова помощ от 30 евро на жител;
 • Европейската комисия ще определи разпределението на ресурсите на по-късен етап посредством актове за изпълнение;
 • Европейската комисия ще се стреми да одобрява всяка специална оперативна програма или всяко изменение на съществуваща програма в рамките на 15 работни дни;
 • финансовата подкрепа от ЕС трябва да стане по-видима - дейностите, свързани с използването на допълнителните ресурси, трябва да съдържат информация за „финансиране като част от отговора на Съюза за пандемията“.

Цитати


Съдокладчикът Андрей Новаков (ЕНП, България) заяви: „2020 г. е година на сътресения в ЕС, но и година на възстановяване. REACT-EU е пример за това как политиката на сближаване е важна част от възстановяването. Бизнесът и здравеопазването пострадаха силно и това финансиране ще бъде глътка свеж въздух за тях. Надяваме се, че Съветът ще преодолее вътрешното си разделение, за да позволи финансирането за възстановяване да започне за целия ЕС.“


Съдокладчикът Констанце Крел (С&Д, Германия) добави: „Радвам се, че държавите членки се съгласиха с нашата позиция - REACT-EU трябва да се съсредоточи върху социалните последици от кризата, както и регионите и хората, които са най-силно засегнати от нея. Това включва трансгранични проекти и подкрепа за най-нуждаещите се хора и младежите. Всички разходи трябва да са в съответствие с целите за устойчиво развитие, както и Парижкото споразумение за климата - това трябва да е ясно от само себе си, но е добре да напомним на държавите членки за тези задължения.“


Следващи стъпки


Очаква се Парламентът и Съветът да одобрят текста на споразумението. Регламентът ще влезе в сила един ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.


Контекст


REACT-EU е предложение на Европейската комисия за справяне с икономическите последици от пандемията, под формата на изменение на Регламента за общите разпоредби, определящ текущия програмен период на политиката на сближаване. То идва след две по-ранни законодателни предложения, свързани с политиката на сближаване, Инвестиционната инициатива за реакция срещу коронавируса (CRII) и Инициативата за реакция срещу коронавируса плюс (CRII+), които изменят правилата за регионалните разходи, за да улеснят възстановяването. Допълнителните ресурси в REACT-EU ще дойдат от Инструмента за възстановяване на Европейския съюз.