Механизмът за принципите на правовата държава се прилага незабавно, считано от 1 януари, подчертават евродепутатите 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

Механизмът за върховенството на закона беше приет на 16 декември и е правнообвързващ за всички, включително за ДЧ и Комисията. ©AFP_ MEYER  
  • Политическите декларации на Европейския съвет относно механизма за принципите на правовата държава са „излишни“, тъй като не са правно обвързващи 
  • Пакетът, включващ дългосрочен бюджет на ЕС, възстановяване и условност във връзка с принципите на правовата държава, е от „историческо значение“  
  • Правото на единодушие в Съвета е остаряло и контрапродуктивно 

В резолюция, с която приключва дебатът от сряда относно пакета за МФР, евродепутатите оспорват декларацията от срещата на върха на ЕС за суспендиране на механизма за върховенството на закона

в очакване на одобрение от Съда на ЕС.

Резолюция относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента за върховенството на закона беше приета с гласуване в сряда вечер с 496 гласа „за“ , 134 гласа „против“ и 65 гласа „въздържал се“.


Парламентът приветства политическите споразумения относно дългосрочния бюджетен пакет, който включва новия механизъм за принципите на правовата държава, и припомня неговото „историческо значение“.


Условността, свързана с върховенството на закона, трябва да се прилага изцяло от 1 януари


Заключенията на Европейския съвет от 11 декември, в които се посочва, че Комисията не следва да прилага механизма за върховенството на закона, докато Съдът на Европейския съюз не вземе решение дали да отмени инструмента, са „излишни“. В споразумението между ЕП и Съвета ясно се посочва, че то ще се прилага от 1 януари, подчертават евродепутатите.

Съгласно Договорите за ЕС, Европейският съвет „не упражнява законодателни функции“. Поради това членовете на ЕП считат, че „никоя политическа декларация на Европейския съвет не може да се счита за тълкуване на законодателството“. Комисията е „напълно независима“ и заключенията на Съвета „не могат да станат задължителни за Комисията при прилагането на правните актове“, добавят евродепутатите.


Ненужни забавяния за финансовия пакет на ЕС поради правилото за единодушието

Парламентът изразява дълбоко съжаление, че изискването за единодушие в Съвета неоснователно забави приемането на МФР и решението за собствените ресурси. Предстоящата Конференция за бъдещето на Европа следва да работи за преодоляването на тези пречки.