Необходими са правила на ЕС срещу неправомерните съдебни искове срещу критични гласове 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Срещу Дафне Каруана Галиция са били заведени 47 съдебни дела, които са наследени от семейството ѝ след нейното убийство. ©AFP  
  • Стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (т.нар. SLAPPs) подкопават ценностите на ЕС и неговите съдебни системи 
  • Предложения за ранно отхвърляне на SLAPP, санкции за ищците и подкрепа за жертвите 
  • Загриженост относно финансирането на SLAPP от държавните бюджети 

Парламентът призовава за нови правила на ЕС за ограничаване на злонамерените съдебни искове, целящи сплашване и заглушаване на критични гласове.

В доклад, приет с 444 гласа "за", 48 гласа "против" и 75 гласа "въздържал се", членовете на ЕП предлагат редица мерки за противодействие на заплахата, която Стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (т.нар. SLAPPs) представляват за журналистите, НПО и гражданското общество в Европа. SLAPP са за често необосновани съдебни искове, основани на преувеличени и често неправомерни твърдения, целящи да сплашат и професионално да дискредитират своите адресати, като крайната цел е да ги изнудват и заглушат.

Евродепутатите се опасяват от въздействието на тези съдебни дела върху ценностите на ЕС, вътрешния пазар и съдебната система на ЕС. В текста се подчертава честият дисбаланс на властта и ресурсите между ищеца и ответника, който подкопава правото на справедлив съдебен процес. Членовете на ЕП са особено загрижени за това, че SLAPP се финансират от държавните бюджети, както и за използването им в комбинация с други държавни мерки срещу независими медии, журналистика и гражданско общество.

Мерки за защита на жертвите и санкциониране на извършителите на злоупотреби

Парламентът изразява съжаление, че досега нито една държава членка не е приела целенасочено законодателство срещу SLAPP. Ето защо той призовава Комисията да представи пакет от мерки, включително законодателни. Според членовете на ЕП те трябва да включват:

  • директива на ЕС срещу SLAPP, установяваща минимални стандарти, които следва да защитават жертвите, като същевременно предотвратяват и санкционират злоупотреби с мерките срещу SLAPP;
  • амбициозна правна рамка в предстоящия Законодателен акт за свободата на медиите;
  • предотвратяване на туризма с цел дело за клевета (т.нар. „libel tourism“) или търсенето на най-благоприятна правна система (т.нар. "forum shopping”), чрез единни и предвидими правила за клевета и чрез установяване на това, че делата следва да се решават от съдилищата в обичайното местопребиваване на ответника;
  • правила за предсрочно прекратяване на делата от страна на съдилищата, за да може бързо да се прекратяват искове, основани на обективни критерии; ищецът следва да бъде санкциониран, ако не успее да обоснове, че искът му не е неправомерен;
  • предпазни мерки срещу комбинирани SLAPP, т.е. такива, които съчетават обвинения в наказателна и гражданска отговорност, и мерки, които да гарантират, че клеветата не може да се използва за SLAPP; и
  • фонд на ЕС за подпомагане на жертвите на SLAPP и техните семейства, както и подходящо обучение на съдиите и адвокатите.

Цитати

Съдокладчикът Тимо Вьолкен (С&Д, Германия) заяви: "Не можем да гледаме как върховенството на закона е все по-застрашено, а свободата на изразяване на мнения, на информация и на сдружаване е подкопана. Наш дълг е да защитим журналистите, НПО и организациите на гражданското общество, които отразяват въпроси от обществен интерес. Нашите съдилища никога не бива да бъдат площадка за богати и влиятелни лица, компании или политици, нито да бъдат претоварвани или да се злоупотребява с тях за лична изгода."

Съдокладчикът Роберта Мецола (ЕНП, Малта) заяви: "Този доклад трябва да послужи като модел за защита на журналистите, за закрила на онези, които търсят истината, за гарантиране на свободата на изразяване и за отстояване на правото ни да се информираме. Този доклад изготвен между партиите и комисиите на ЕП бележи преломен момент за журналистиката в борбата срещу неправомерните съдебни дела. Няма място за злоупотреба с нашите съдебни системи - това е посланието, което изпратихме с днешния си категоричен вот."

Следващи стъпки

На 4 октомври Европейската комисия стартира обществена консултация, за да се включи в предстояща инициатива за справяне с неправомерните съдебни искове, подадени срещу журналисти и правозащитници. Очаква се през 2022 г. Комисията да представи Европейски акт за свободата на медиите, чиято цел е да гарантира независимостта и плурализма на медиите.