Конференция за бъдещето на Европа: гражданският панел по въпросите на демокрацията, ценностите и правата дава препоръки 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Панелът прие 39 препоръки за бъдещето на Европа в областта на европейската демокрация, ценности и права © European Union 2021 -EP  

От 10 до 12 декември гражданският панел по въпросите на европейската демокрация, ценностите и правата, принципите на правовата държава и сигурността проведе третата си заключителна сесия.

На сесията, която се проведе в хибриден формат в Европейския университетски институт (ЕУИ) във Флоренция, Италия и онлайн, представители от всички държави членки, с различен профил и възраст приеха 39 препоръки за бъдещето на Европа в областта на европейската демокрация, ценности и права, принципите на правовата държава и сигурността. Гледайте записите от заседанията на гражданския панел от петък, 10 декември и неделя, 12 декември.

Участниците в панела изготвиха препоръките си на базата на работата си в предишните две сесии, проведени в Страсбург на 24-26 септември и онлайн на 12-14 ноември, като се съсредоточиха върху следните теми: гарантиране на правата и недискриминация; защита на демокрацията и принципите на правовата държава; реформиране на ЕС; изграждане на европейска идентичност; и засилване на участието на гражданите.

Следващи стъпки

Препоръките на европейските граждански панели ще бъдат представени и обсъдени по време на пленарните заседания на Конференцията, където предложенията на Конференцията ще продължат да бъдат оформяни. Осемдесет представители на гражданските панели (по 20 от всеки панел, от които най-малко една трета са на възраст между 16 и 25 години) участват в пленарната сесия на Конференцията, където ще представят резултатите от своите обсъждания в рамките на съответния панели и ще ги дискутират с членове на ЕП, национални политици, европейски комисари и други представители на европейските институции, регионални и местни органи, социални партньори и гражданското общество.

Следващото пленарно заседание на Конференцията е предвидено да се проведе до края на януари 2022 г. в Страсбург. Междувременно работните групи на пленарното заседание ще заседават на 17 декември, петък, в дистанционен формат. Гражданите в цяла Европа могат да продължат да участват в Конференцията чрез многоезичната цифрова платформа.

Останалите европейски граждански панели също ще формулират своите препоръки по конкретни теми в близко бъдеще:

  • Панел 1 - По-силна икономика, социална защита и работни места, младеж, спорт, култура и образование, цифрова трансформация (ще се проведе в Дъблин, Ирландия),

  • Панел 3 - Изменение на климата, околна среда и здравеопазване (ще се проведе в Натолин, Полша),

  • Панел 4 - Ролята на ЕС в света / миграция (ще се проведе в Маастрихт, Нидерландия).

Контекст

Четирите европейски граждански панела, всеки от които се състои от 200 членове, са ръководен от гражданите процес и са основен елемент на Конференцията за бъдещето на Европа. Разискванията в рамките на панелите се основават на мненията на гражданите, събрани от цяла Европа в рамките на Многоезичната цифрова платформа и на прояви, провеждани в държавите членки, както и на подкрепата и презентациите на изтъкнати представители на академичните среди.

Гражданите са избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на общественото мнение, като са използвани методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование. Всеки панел ще изготви препоръки, които ще бъдат включени в пленарната сесия на Конференцията, която след това ще представи предложения за бъдещето на Европа пред Изпълнителния съвет.