Бъдещето на Европа: гражданският панел по изменение на климата, околна среда и здравеопазване изготви препоръките си 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Панелистите се срещнаха във Варшава, за да приемат препоръките си в областта на изменението на климата, околната среда и здравето © EP  

Европейският граждански панел по въпросите на изменението на климата, околната среда и здравеопазването проведе последното си заседание на 7-9 януари 2022 г.

Колежът на Европа в Натолин (Варшава, Полша) беше домакин на срещите на работните групи на панела, а пленарните му заседания в петък и неделя се проведоха в Двореца на културата и науката във Варшава. Двеста европейски граждани от всички държави членки, с различен профил и възраст, участваха на място и дистанционно и приеха своите 51 препоръки относно предизвикателствата, с които Европа трябва да се справи във връзка с изменението на климата, околната среда и здравеопазването.

Участниците изготвиха препоръките си на базата на работата си в предишните две сесии, проведени в Страсбург на 1-3 октомври и онлайн на 19-21 ноември, като се фокусираха върху следните направления: подобряване на начина на живот; опазване на околната среда и здравето ни; пренасочване на икономиката и потреблението; изграждане на общество, ориентирано към устойчиво потребление; и грижа за всички.

Гледайте записите от пленарните заседания на комисията от петък и неделя.

Следващи стъпки

Препоръките на европейските граждански панели ще бъдат представени и обсъдени на пленарните заседание на Конференцията, където ще продължат да се оформят окончателните предложения.

Общо 80 представители на гражданските панели (по 20 от всеки панел, от които най-малко една трета са на възраст между 16 и 25 години) ще участват в пленарните сесии на Конференцията, където ще представят резултатите от своите обсъждания в рамките на съответния панел и ще ги дискутират с членове на ЕП, национални политици, европейски комисари и други представители на европейските институции и гражданското общество.

Следващото пленарно заседание на конференцията ще се проведе на 21 и 22 януари в Страсбург. Междувременно работните групи за пленарните заседания се срещнаха на 17 декември, в дистанционен формат, за да продължат подготвителната си работа. Гражданите в цяла Европа могат да продължат да участват в Конференцията чрез Многоезичната цифрова платформа.

Останалите европейски граждански панели също ще формулират своите препоръки по конкретни теми в близко бъдеще в следните области.

  • Панел 1 - По-силна икономика, социална защита и работни места, младеж, спорт, култура и образование, цифрова трансформация (ще се проведе в Дъблин, Ирландия),

  • Панел 4 - Ролята на ЕС в света / миграция (ще се проведе в Маастрихт, Нидерландия).

Контекст

Четирите европейски граждански панела, всеки от които се състои от 200 членове, са ръководен от гражданите процес и са основен елемент на Конференцията за бъдещето на Европа. Разискванията в рамките на панелите се основават на мненията на гражданите, събрани от цяла Европа в рамките на Многоезичната цифрова платформа и на прояви, провеждани в държавите членки, както и на подкрепата и презентациите на изтъкнати представители на академичните среди. Панел 2, който се занимава с въпросите европейска демокрация, ценности и права, върховенство на закона и сигурност също проведе последното си заседание и представи своите 39 препоръки. Повече информация може да намерите тук.

Гражданите са избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на общественото мнение, като са използвани методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование. Всеки панел ще изготви препоръки, които ще бъдат включени в пленарната сесия на Конференцията, която след това ще представи предложения за бъдещето на Европа пред Изпълнителния съвет.