ЕП приема знакови правила за равенството между половете в управителните съвети 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

До 2026 г. жените трябва да заемат 40% от ръководните постове в компаниите © AdobeStock/Nola Viglietti/peopleimages.com  
  • 40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции трябва да се заемат от по-слабо представения пол  
  • Ще се прилагат възпиращи санкции за дружества, които не спазват правилата 
  • Новите правила няма да се отнасят за малките и средните предприятия с по-малко от 250 служители 

До юли 2026 г. всички големи дружества, допуснати до борсова търговия в ЕС, ще трябва да вземат мерки за увеличаване на броя на жените в техните ръководства.

Приемането на т.нар. директива относно „Жените в управителните съвети“ във вторник идва десет години след като предложението бе направено за първи път. Тя има за цел да въведе прозрачни процедури за набиране на персонал в дружествата, така че до края на юни 2026 г. най-малко 40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции или 33% от всички директорски длъжности да бъдат заети от по-слабо представения пол.


Съгласно новите правила, заслугите трябва да останат основният критерий в процедурите за подбор, които следва да бъдат прозрачни. Дружествата, допуснати до борсова търговия, ще трябва веднъж годишно да предоставят на компетентните органи информация относно представителството на половете в управителните съвети и, ако целите не са постигнати – планове за тяхното постигане. Тази информация ще се публикува на уебсайта на съответното дружество и ще бъде леснодостъпна.

Малките и средните предприятия с по-малко от 250 служители са изключени от обхвата на директивата.


Санкции

Държавите членки трябва да въведат правила за ефективни, възпиращи и пропорционални санкции, като например глоби, за дружества, които не прилагат открити и прозрачни процедури за назначаване. Съдебен орган може също така да отмени избрания от дружеството управителен съвет, ако принципите на директивата са нарушени.

Цитати от докладчиците

Евелин Регнер (С&Д, Австрия), съдокладчик, заяви: "Приемането на Директивата за участието на жените в управителните съвети десет години след нейното представяне е важна крачка напред в борбата за равенство между половете. Най-накрая даваме на жените справедлив шанс да заемат висши корпоративни длъжности и подобряваме корпоративното управление. Жените са иновативни, умни, силни и способни на много неща. Премахваме една от основните пречки пред жените да заемат "висши длъжности": неформалните мъжки мрежи. Отсега нататък компетентността ще има по-голямо значение в процедурата за подбор, отколкото когато и да било преди, както и прозрачността."


Лара Волтерс (С&Д, Нидерландия), съдокладчик, добави: "През десетте години, в които тази директива се отлагаше, управителните съвети оставаха предимно мъжка сфера. В страните, в които бяха въведени задължителни квоти, обаче, бяха назначени значително повече жени. С този закон тези страни вече няма да бъдат изключение и равновесието между половете в управителните съвети на регистрираните на борсата дружества ще стане норма в целия ЕС."


Следващи стъпки

След като Парламентът и Съветът официално одобриха споразумението, директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще трябва да приложат правилата в срок от две години.


Контекст

Европейската комисия за първи път представи предложението си през 2012 г., а Европейският парламент прие преговорната си позиция още през 2013 г. Досието беше блокирано в Съвета за почти десетилетие, докато министрите по заетостта и социалните въпроси най-накрая постигнаха съгласие по позиция през март 2022 г. Преговарящите от Парламента и Съвета се споразумяха през юни.


През 2021 г. само 30,6% от членовете на управителните съвети на най-големите дружества, допуснати до борсова търговия в ЕС, са били жени, като разликите между държавите членки са значителни (от 45,3% във Франция до 8,5% в Кипър). Дори и с увеличаването на представителството в управителните съвети, през 2022 г. по-малко от 1 на 10 от най-големите дружества, допуснати до борсова търговия в страните от ЕС, имат жена председател или главен изпълнителен директор.