Проучвания на общественото мнение във всички държави членки  

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът редовно публикува проучвания на общественото мнение Евробарометър, които следят очакванията, тревогите и намеренията за гласуване на гражданите.


Тези проучвания обхващат широк кръг от въпроси, като се съсредоточават върху възприятията и очакванията на гражданите за дейността на ЕС и върху основните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът. В проучванията също се измерва подробно отношението на гражданите към ЕС и Европейския парламент, като същевременно се следят внимателно мненията на обществеността за изборите за Европейски парламент.

В резултат на тази дълготрайна практика анализът на резултатите дава подробна представа за тенденциите и развитието на общественото мнение по европейските въпроси, както на национално, така и на социално-демографско равнище. Вижте повече на сайта на Европейския парламент - Евробарометър.

Бързо проучване 17-25 август 2021 г.

Запитани кои въпроси трябва да бъдат политически приоритети на Европейския парламент, анкетираните поставят на първо място действията срещу изменението на климата, подкрепени от 43% от гражданите, мерките за борба с бедността и социалното изключване (32%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места, както и борбата с тероризма (и двете по 31%). Общественото здраве, както и миграцията и убежището са на четвърто място с по 27 %. Четирима от всеки петима граждани (81 %) са съгласни, че "ЕС трябва да предоставя средства на държавите-членки само при условие, че техните правителства прилагат принципите на правовата държава и демокрацията". Прочетете повече.

Пролетното проучване от 2021 г. показва обща подкрепа за ЕС и необходимост от реформи


Ново проучване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент и проведено между март и април 2021 г., показва увеличаващо се въздействие на пандемията от COVID-19 върху личния живот и финансовото състояние на гражданите. Осем от десет респонденти знаят какви мерки предприема ЕС за справяне с последиците от пандемията, като гражданите поставят на първо място сред приоритетите си за Европейския парламент общественото здраве, борбата с бедността, подкрепата за икономиката и заетостта, както и справянето с климатичните изменения. Прочетете повече.

  Сравнето с есенния Евробарометър от 2020 г.

  Методология на проучванията Евробарометър


  Проучванията на Европейския парламент и Европейската комисия се изпълняват от един и същ изпълнител с една и съща методология, което дава възможност за пряка съпоставимост на тенденциите. Те използват интервюта с около 27 000 граждани от всички 27 държави членки, които са представителна извадка на европейците на възраст 15 години и нагоре.

  Моделът на проучването е внимателно изграден, така че да отразява социално-демографските характеристики на всяка държава членка и статистически да е напълно представително.


  За всяко проучване е достъпна следната информация:


  • основен доклад (на английски език в деня на публикуване, а по-късно на всички 23 езика),
  • пълно приложение със социално-демографски данни и резултати,
  • национални справки с основните резултати за всички държави членки (на английски и на националния език),
  • обобщени файлове в Excel,
  • файл с SPSS данни с пълния набор необработени данни (на разположение при поискване).